Homepage poradenstvi clanky chovatelstvi-prasat

KONCEPCE ŠLECHTĚNÍ MATEŘSKÝCH PLEMEN PRASAT

22.01.2008 Šlechtitelská základna mateřských plemen je ve vztahu k celkovému stavu prasnic v ČR (k 1.12.2005 - 244.400 ks) poměrně velká. Na jedné straně to přináší možnost zvýšeného selekčního tlaku a na straně druhé zhoršenou ekonomiku šlechtitelských chovů, která vede k postupnému snižování stavů. V roce 2005 bylo ve šlechtění plemene české bílé ušlechtilé (ČBU) 4.352 plemenic, z toho 1.924 ks v nukleových ŠCH a 1.442 plemenic české landrasy (ČL), z toho 613 ks v NŠCH. V minulém roce došlo k výrazné změně v rozložení selekčního tlaku   


NEPRODUKTIVNÍ DNY

22.01.2008 Ekonomické kalkulace založené na analýze počtu krmných dnů u prasat patří k častým argumentům všech, kteří se zabývají problematikou prasat. Každý den, kdy je zvíře ve stáji bez toho, aniž by tvořilo produkci, můžeme považovat za ztrátu. Náklad na krmný den se liší podle kategorie zvířat a podle podniku, nicméně neproduktivní dny způsobují nemalé ztráty.  


NOVÁ PORODNA PRASNIC NA FARMĚ STONAVA

24.11.2004 Páteří každého úspěšného chovu prasat je bezesporu dobrá porodna prasnic. Tuto skutečnost respektovali i na farmě Stonava a rozhodli se pro rozsáhlou investici do tohoto velmi důležitého článku produkce jatečných prasat.  


WELFARE SELAT? MOŽNOSTI JEHO OVLIVŇOVÁNÍ

15.11.2004 Welfare je v poslední době hojně používaný výraz, který obvykle chápeme jako vytváření životní pohody pro zvířata. Pro narozená selata je touto pohodou dostatek mateřského mléka a tepla. V zajišťování mléčnosti prasnic jsou možnosti chovatele do značné míry omezené, pro tepelný komfort selat však může udělat mnoho.   


FARMA STONAVA - CHOV PRASAT S VÝBORNÝMI VÝSLEDKY

15.11.2004 V březnovém vydání časopisu Šlechtitel z roku 2003 byla popsána významná investice do porodny prasnic na farmě Stonava. Je vhodné se k tomuto chovu vrátit, s časovým odstupem zhodnotit přínos celé akce, a přiblížit vynikající výsledky, které jsou zde dosahovány.  


PORODNA PRASNIC A ODCHOVNA SELAT ? PÁTEŘ ÚSPĚŠNÉHO CHOVU PRASAT

10.11.2004 Na chovatele prasat jsou v současné době kladeny stále větší nároky. Jeden z faktorů, který ovlivňuje ekonomiku chovu, je dobrá produktivita práce při dostatečném časovém prostoru pro personál k zajištění odborných úkonů (výběr říjících se plemenic, inseminace, porodnictví, péče o prasničky ?). Pokud k tomu přičteme vyšší potřebu moderních genotypů prasat vzhledem k welfare, musíme vyslovit myšlenku, že kvalitní technologie se stává nezbytností. Investičně nejnáročnější je technologie do poroden prasnic a odchoven selat. Zároveň však tyto články produkce prasat jsou nejdůležitější a chovatel by jim měl věnovat největší pozornost.  


PŘITÁPĚNÍ SELATŮM A JEHO REGULACE

14.06.2004 ontrolované topení selatům snižuje spotřebu elektrické energie a tím šetří peníze chovateli. Dále také pozorováním chování selat v porodním kotci bylo zjištěno, že efektivní kontrola vytápění také snižuje ztráty selat. I když na jednu stranu je vytápění v určitém místě porodního kotce významné jako prevence podchlazení selat, na druhou stranu příliš vysoká teplota v této části porodního kotce může být nepřímo odpovědná za vyšší ztráty způsobené zalehnutím selat prasnicí.  


FYZIOLOGICKÉ REGULACE REPRODUKČNÍCH FUNKCÍ PRASNIC - MOŽNOSTI JEJICH OVLIVŇOVÁNÍ II.

02.03.2004   


ZKUŠENOSTI Z DÁNSKA S VYŘAZENÍM ANTIBIOTICKÝCH RŮSTOVÝCH SIMULÁTORŮ

27.02.2004 Představení dánské produkce prasat  


ÚMRTNOST SELAT PŘED ODSTAVEM

27.02.2004 Úmrtnost selat před odstavem je hlavní příčinou ztrát v produkci prasat. Ve světě 4 - 10 % selat uhyne v průběhu porodu, dalších 20 - 30 % může uhynout před odstavem. Více jak polovina předodstavových úmrtí se vyskytne v prvních čtyřech dnech života s převahou v prvních 36 hodinách. Většina prasnic svůj vrh odchová úspěšně, ale starší prasnice, prasnice s mnohočetnými vrhy, nevyrovnanými vrhy a nemocné prasnice mají vysokou předodstavovou mortalitu. Zásadní otázkou řešení tohoto problému je přístup, snaha a zručnost ošetřujícího personálu. Hlavní faktory, které k přežití přispívají, jsou distribuce sálajícího tepla, stav rodící prasnice, porodní kotec, redukce nemocnosti a výživa matky.  


ROSTĚNICE A. S.

10.11.2003   


FYZIOLOGICKÉ REGULACE REPRODUKČNÍCH FUNKCÍ PRASNIC - MOŽNOSTI JEJICH OVLIVŇOVÁNÍ I.

10.11.2003 Reprodukce jako jedna z nejvýznamnějších funkcí organismu je řízena z nejvyšších úseků centrální nervové soustavy (CNS). Obvykle je hierarchické uspořádání tohoto systému znázorněno osou hypotalamus → hypofýza → pohlavní žlázy. K tomuto schématu však nedílně patří i mozková kůra, která integruje (sbírá) řadu podnětů z vnějšího prostředí.  


INVESTICE DO CHOVU PRASAT NA FARMĚ V RADOŠOVICÍCH

14.08.2003 V posledním období se stále častěji hovoří o připravenosti našich farmářů pro vstup do Evropské unie. Diskutují se především otázky úrovně genofondu, produkčních a reprodukčních výsledků, a v neposlední řadě i produktivita práce. Poslední zmiňovaný parametr je poplatný hlavně úrovni technologií v chovech, které mimo produktivitu pozitivně ovlivňují  také manifestaci genetického potenciálu.  


INVESTICE DO USTÁJENÍ BŘEZÍCH PRASNIC V AGRO RADOVESNICE II, S.R.O.

04.06.2003 Ekonomické klima v chovu prasat v současné době je velice napjaté. O to cennější je skutečnost, že existují chovy, které v této náročné době investují do kvalitních technologií, neboť si uvědomují, že takto vybavené farmy budou mít náskok v konkurenčním prostředí na evropském trhu.  


NOVÁ KRMNÁ TECHNOLOGIE PRO BŘEZÍ PRASNICE V NIVNICI

12.11.2002 Krmení březích prasnic není obecně příliš těžkým úskalím chovu prasat. Březí prasnice jsou krmeny pod potenciál jejich apetitu, proto je velice jednoduché krmit adekvátní krmnou dávkou. Problémem v této kategorii bývá nevyrovnanost kondičního stavu ve skupinách prasnic vlivem sociální hierarchie.  


TIPY KE SNÍŽENÍ ZTRÁT SELAT DO ODSTAVU

20.02.2002 Údaje z amerického National Animal Health Monitoring System (NAHMS, 2001)