Homepage poradenstvi clanky chovatelstvi-prasat 241-nova-porodna-prasnic-na-farme-stonava

24.11.2004

NOVÁ PORODNA PRASNIC NA FARMĚ STONAVA


Páteří každého úspěšného chovu prasat je bezesporu dobrá porodna prasnic. Tuto skutečnost respektovali i na farmě Stonava a rozhodli se pro rozsáhlou investici do tohoto velmi důležitého článku produkce jatečných prasat.
Představení chovu
Založení tohoto chovu se datuje do roku 1973, přičemž privatizace započala v roce 1992 a o pět let později byla plně ukončena. Kapacita farmy je přibližně 280 prasnic.
Z plemenářského pohledu je zajímavé, že tento chovatel využívá v mateřské populaci výhradně dánské provenience. Efekt této cesty je patrný na zmasilosti finálních hybridů, která se v druhé polovině loňského roku pohybovala na úrovni 58,4 % LS (měřeno přístrojem FOM) při průměrné porážkové hmotnosti 101 kg. Svůj podíl na tomto vynikajícím výsledku měl mokrý způsob výkrmu, který je realizován dle optimálních růstových křivek - dle váhové kategorie a pohlaví (dělený výkrm). Dále pak důsledné zateplení výkrmových hal, které pomáhá minimalizovat tukové krytí.
Dalším cenným výsledkem této farmy je skutečnost, že na tak dobře zmasilém mateřském materiálu bylo dosaženo velice dobré reprodukce: 21,3 dochovaných selat na prasnici a rok. Průměrná březost v roce 2002 byla 85,8 % a plodnost 11,2 živě narozených selat.


Nová porodna
Z uvedených výsledků reprodukce je patrné,  že je velmi dobře ošetřena ?obrátkovost prasnic? a plodnost. Další prostor ke zlepšení výsledků je především v minimalizaci úhynu a ve zvýšení odstavové hmotnosti selat. K tomuto by měla významnou měrou napomoci právě investice do nové porodny.
Porodna byla koncipována do 5 sekcí po 16 porodních kotcích (obr. 3). Je naplánována 3-4 týdenní doba kojení + jedna sekce pro prasnice před oprašením. Porodní kotce (obr.4) jsou řešeny formou celoroštu, přičemž pro selata je rošt plastový a pro prasnice litinový a je mírně vyvýšený.


Toto provedení umožňuje snazší přístup ke spodním strukům a litinový materiál chladí prokrvenou mléčnou lištu, což pozitivně působí jak na mléčnost prasnic, tak i jako prevence proti mastitidám. K dalšímu vybavení patří vyhřívaná palanda a budník pro selata. Příkrm selat je zajištěn krmítkem a kolíkovou napáječkou.
Pod každým porodním kotcem je podroštová vana. Velice jednoduchým způsobem se dají tyto vany v sekci pravidelně vypouštět a tak je zajištěn dokonalý odkliz výkalů a dobré stájové mikroklima. Další faktor, který ovlivňuje kvalitu vzduchu je automatická termoregulace a ventilace. Vzduch je do jednotlivých sekcí vháněn přes přístupovou chodbu (Obr. 5). Tímto způsobem se přiváděný vzduch v zimě ohřívá a v létě ochlazuje. Odvod vzduchu je realizován přes stropní ventilátor (Obr. 6). V létě je možné zvýšit ventilaci otevřením větracích otvorů ve venkovní stěně.
Krmení prasnic je zajištěno tubusovým krmítkem a napáječkou s dostatečnou průtočností vody. 

Kvalitní porodny prasnic nejen umožňují snižovat úhyny selat a zvyšovat jejich kvalitu, ale řeší i otázku produktivity výroby, což je nemalý faktor ovlivňující ekonomiku produkce prasat. Přejeme farmě Stonava naplnění všech zmiňovaných efektů v nové investici a věříme, že chovatelé, kteří stejným způsobem investují do moderních technologií, obstojí ve stále přiostřujícím se konkurenčním trhu.

Filip Offenbartl, Genoservis, a.s. Olomouc