Homepage poradenstvi clanky prasata

JAK PŘEKLENOUT LETNÍ MĚSÍCE V REPRODUKCI PRASNIC

22.01.2008 Výkupní ceny prasat jsou pro chovatele velmi nepříznivé a neumožňují tvorbu jakéhokoliv zisku. Jedinou možností snížení ztráty je úspora v nákladech. Z tohoto pohledu je v odvětví výroby vepřového masa nejvyšší nákladovou položkou cena za vyprodukované sele. Produkce selat je velmi komplexní a odbornou činností v chovu prasat a musí bezchybně fungovat po celý rok.   


KONCEPCE ŠLECHTĚNÍ MATEŘSKÝCH PLEMEN PRASAT

22.01.2008 Šlechtitelská základna mateřských plemen je ve vztahu k celkovému stavu prasnic v ČR (k 1.12.2005 - 244.400 ks) poměrně velká. Na jedné straně to přináší možnost zvýšeného selekčního tlaku a na straně druhé zhoršenou ekonomiku šlechtitelských chovů, která vede k postupnému snižování stavů. V roce 2005 bylo ve šlechtění plemene české bílé ušlechtilé (ČBU) 4.352 plemenic, z toho 1.924 ks v nukleových ŠCH a 1.442 plemenic české landrasy (ČL), z toho 613 ks v NŠCH. V minulém roce došlo k výrazné změně v rozložení selekčního tlaku   


NEPRODUKTIVNÍ DNY

22.01.2008 Ekonomické kalkulace založené na analýze počtu krmných dnů u prasat patří k častým argumentům všech, kteří se zabývají problematikou prasat. Každý den, kdy je zvíře ve stáji bez toho, aniž by tvořilo produkci, můžeme považovat za ztrátu. Náklad na krmný den se liší podle kategorie zvířat a podle podniku, nicméně neproduktivní dny způsobují nemalé ztráty.  


ZÁSADNÍ PRŮLOM V BOJI PROTI PMWS A CIRCOVIRŮM

10.01.2008 Porcinní circovirus (PCV2) působí v posledních devíti letech citelné ztráty v chovech prasat. Zprávy z nedávného setkání „American Associaation of Swine Practitioners“ v Orlandu, Florida definitivně demonstrovaly, že vakcinace proti PCV2 má významný ochranný efekt a snižuje mortalitu spojenou s touto chorobou.  


VLIV ŘEDIDEL KANČÍHO SPERMATU A ZPŮSOB JEHO ZPRACOVÁNÍ NA VÝSLEDKY V REPRODUKCI PRASNIC

10.01.2008 Na úseku rozmnožování prasat dochází dlouhodobě k sezónním, ale i nárazovým poklesům v produkci selat. Tato skutečnost je v praxi dobře známá, ale jednoznačný důkaz na vliv konkrétních ovlivňujících faktorů neexistuje. V odborné literatuře i odborných chovatelských diskusích se uvádí jako příčina sezónní biologický charakter rozmnožovacího procesu prasat. V menším rozsahu dochází nárazově k podobným krátkodobým poklesům i v ostatních obdobích roku. Tyto poklesy se vyskytují i u zvířat, které mají dlouhodobě dobrou úroveň reprodukce.  


Zdraví kanců

08.11.2007 V současné době již nestačí konkurenceschopná úroveň užitkových vlastností. Stále více vystupují do popředí funkční vlastnosti, zejména transparentní zdravotní stav. Předsednictvo SCHP dne 20.5. 2004 rozhodlo, že pro nukleové chovy a pro chovy s produkcí plemenných kanců se ?Zdravotní program SCHP? stalo povinným a to od 1.4. 2005. Naši chovatelé nukleových šlechtitelských chovů a chovů, které produkují plemenné kance se k tomuto programu přihlásily a dodržují metodiku stanovenou SCHP. Zdravotní statut spočívá v monitorování zdraví v půlročních intervalech. Zdravotní program SCHP je zaměřen na sledování těchto nemocí: Sípavka prasat, Aktinobacilová pleuropneumonie, Enzootická pneumonie ? Mycoplasma hyopneumonie a Dysenterie prasat.   


Koncepce výživy moderních genotypů prasat.

08.11.2007 Hlavní zásadou produkce zvířat vysoké kvality je používání těch nejkvalitnějších krmiv, kam kromě vysoce hodnotných vitaminózně minerálních doplňků samozřejmě patří i hygienicky nezávadné obiloviny a ostatní komponenty krmných směsí, jako například sojový extrahovaný šrot, řepkový extrahovaný šrot, sladový květ, pšeničné otruby a cukrovarské řízky. !!! Přirovnání k vrcholným sportovcům !!!   


Nabídka softwaru pro chov prasat

08.11.2007 Součástí poradenství a služeb akciové společnosti Genoservis, a. s. je také nabídka uživatelského softwaru pro oblast chovu prasat. Tato nabídka se snaží mapovat veškeré základní potřeby chovatelů prasat a to jak v oblasti šlechtění tak i v užitkové sféře. Jedná se autorské programy s poměrně snadnou instalací a s možností využití v OS DOS a WINDOWS 95/98/XP.  


INTENZITA ODCHOVU SELAT ZA ROK 2004 U CHOVATELŮ REALIZUJÍCÍCH PLEMENÁŘSKÝ PROGRAM A.S. GENOSERVIS OL

22.02.2005 INTENZITA ODCHOVU SELAT ZA ROK 2004 U CHOVATELŮ REALIZUJÍCÍCH PLEMENÁŘSKÝ PROGRAM A.S. GENOSERVIS VÝZNAMNĚ PŘEKRAČUJE VÝSLEDKY ČR  


PERSPEKTIVNÍ GENETICKÉ MARKERY V CHOVU PRASAT

22.02.2005 Pod pojmem genetický marker je možné si představit detekovatelnou variabilitu DNA o známém umístění na chromosomu, která sama ovlivňuje fenotypový projev určitého znaku a nebo je ve vztahu s variabilitou DNA, která jej ovlivňuje.  


INTENZITA ODCHOVU SELAT ZA ROK 2004 U CHOVATELŮ REALIZUJÍCÍCH PLEMENÁŘSKÝ PROGRAM A.S. GENOSERVIS OL

22.02.2005 Intenzita odchovu selat je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících rentabilitu každého chovatele prasat. Vycházíme-li z nákladů na jeden krmný den prasnice na úrovni minimálně 50,- Kč a potřebě 19,2 KD prasnice na jedno odchované sele v průměru ČR za rok 2004, potom hodnota odchovaného selete činí minimálně 960,-Kč.   


IMPORT PLEMENNÝCH KANCŮ Z DÁNSKA

18.02.2005 Šlechtění prasat představuje velice sofistikovanou činnost, která je náročná na sběr dat, jejich správné vyhodnocení a zpětnou aplikaci poznatků. Každý šlechtitel by měl pozorně vnímat signály z produkční sféry a sledovat trendy v zahraničí. V tomto kontextu lze konstatovat, že striktní uzavření domácí populace by nebylo nejlepší alternativou. Občasné přilití krve z genofondu chovatelsky vyspělých zemí může domácí populaci obohatit a ukázat nové směry. Na druhé straně se musí velice přísně ohlídat zdravotní kritéria.  


NOVÁ PORODNA PRASNIC NA FARMĚ STONAVA

24.11.2004 Páteří každého úspěšného chovu prasat je bezesporu dobrá porodna prasnic. Tuto skutečnost respektovali i na farmě Stonava a rozhodli se pro rozsáhlou investici do tohoto velmi důležitého článku produkce jatečných prasat.  


ÚROVEŇ ODCHOVU SELAT A POČTU VYKRMENÝCH PRASAT OD PRASNICE JE LIMITUJÍCÍM FAKTOREM PRO ZAJIŠTĚNÍ KON

18.11.2004 ÚROVEŇ ODCHOVU SELAT A POČTU VYKRMENÝCH PRASAT OD PRASNICE JE LIMITUJÍCÍM FAKTOREM PRO ZAJIŠTĚNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI JEDNOTLIVÝCH CHOVATELŮ PRASAT  


ÚROVEŇ ODCHOVU SELAT A POČTU VYKRMENÝCH PRASAT OD PRASNICE JE LIMITUJÍCÍM FAKTOREM PRO ZAJIŠTĚNÍ KON

18.11.2004 Podnikaní v chovu prasat v České republice není nikterak jednoduchou záležitostí. Zpracovatelé tlačí nákupní ceny prasat dlouhodobě na, pro chovatele, neúnosnou mez a vytvořený zisk v tomto odvětví se proto převážně realizuje ve sféře zpracovatelské a obchodní.  


WELFARE SELAT? MOŽNOSTI JEHO OVLIVŇOVÁNÍ

15.11.2004 Welfare je v poslední době hojně používaný výraz, který obvykle chápeme jako vytváření životní pohody pro zvířata. Pro narozená selata je touto pohodou dostatek mateřského mléka a tepla. V zajišťování mléčnosti prasnic jsou možnosti chovatele do značné míry omezené, pro tepelný komfort selat však může udělat mnoho.   


FARMA STONAVA - CHOV PRASAT S VÝBORNÝMI VÝSLEDKY

15.11.2004 V březnovém vydání časopisu Šlechtitel z roku 2003 byla popsána významná investice do porodny prasnic na farmě Stonava. Je vhodné se k tomuto chovu vrátit, s časovým odstupem zhodnotit přínos celé akce, a přiblížit vynikající výsledky, které jsou zde dosahovány.  


PORODNA PRASNIC A ODCHOVNA SELAT ? PÁTEŘ ÚSPĚŠNÉHO CHOVU PRASAT

10.11.2004 Na chovatele prasat jsou v současné době kladeny stále větší nároky. Jeden z faktorů, který ovlivňuje ekonomiku chovu, je dobrá produktivita práce při dostatečném časovém prostoru pro personál k zajištění odborných úkonů (výběr říjících se plemenic, inseminace, porodnictví, péče o prasničky ?). Pokud k tomu přičteme vyšší potřebu moderních genotypů prasat vzhledem k welfare, musíme vyslovit myšlenku, že kvalitní technologie se stává nezbytností. Investičně nejnáročnější je technologie do poroden prasnic a odchoven selat. Zároveň však tyto články produkce prasat jsou nejdůležitější a chovatel by jim měl věnovat největší pozornost.  


NÁCHYLNOST PRASAT NA STRES A KVALITA MASA

06.09.2004 Prasečí stresový syndrom (PSS) je označením pro celou škálu příznaků, reakcí a následků vlivem stresových faktorů na zvířata. Je způsoben bodovou mutací na 6. chromozomu, kde báze cytosin je nahrazena bází thymin (1843. báze). Tato mutace ovlivňuje činnost vápníkového kanálu v sarkoplasmatickém retikulu v buňkách kosterního svalstva (zvýšení Ca2+). Gen odpovědný za stres se označuje mnoha zkratkami: HAL → MHS → RYR → CRC.  


ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA PŘI VÝBĚRU PLEMENNÉHO MATERIÁLU

30.08.2004 Přestože zdravotní stav prasat má hlavní vliv na produktivitu výroby, další vlivy jako management, úroveň genetiky  a ustájení hrají také významnou roli.  


TEPLOTA JAKO NEGATIVNÍ FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU SPERMIÍ KANCŮ

17.08.2004 Nové studie provedené ve Španělsku nám dokazují schopnosti dobře navržené a zbudované klimatizace ve stáji eliminovat tepelný stres kanců, a tím předcházení nárůstu abnormálních spermií v důsledku tohoto negativního faktoru.  


TEPLOTA JAKO NEGATIVNÍ FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU SPERMIÍ KANCŮ

17.08.2004 Nové studie provedené ve Španělsku nám dokazují schopnosti dobře navržené a zbudované klimatizace ve stáji eliminovat tepelný stres kanců, a tím předcházení nárůstu abnormálních spermií v důsledku tohoto negativního faktoru.  


MLÉČNÉ NÁHRAŽKY NA PORODNÁCH PRASNIC

14.06.2004 Systém potrubní dodávky mléčných náhražek selatům v porodních kotcích je v současnosti předmětem intenzivního výzkumu v USA. První výsledky naznačují možný efekt tohoto způsobu příkrmu.  


PŘITÁPĚNÍ SELATŮM A JEHO REGULACE

14.06.2004 ontrolované topení selatům snižuje spotřebu elektrické energie a tím šetří peníze chovateli. Dále také pozorováním chování selat v porodním kotci bylo zjištěno, že efektivní kontrola vytápění také snižuje ztráty selat. I když na jednu stranu je vytápění v určitém místě porodního kotce významné jako prevence podchlazení selat, na druhou stranu příliš vysoká teplota v této části porodního kotce může být nepřímo odpovědná za vyšší ztráty způsobené zalehnutím selat prasnicí.  


ZAŘAZOVÁNÍ PRASNIČEK DO REPRODUKCE

11.06.2004 Moderní genofond mateřských plemen prasat přináší na jednu stranu záruku dostatečné zmasilosti finálních hybridů, na druhou stranu ale souvisí s vyšší náročností z pohledu  nastartování pohlavního cyklu u prasniček a jejich úspěšného zařazení do reprodukce.  


JAK JE DŮLEŽITÝ PŘÍJEM KRMIVA?

11.06.2004 Moderní genotypy prasat přijímají méně krmiva za den. Srovnáním mezinárodních dat se ukazuje zhoršování růstové schopnosti prasat a tím i negativní vliv na rentabilitu výroby jatečných prasat.  


ZAŘAZOVÁNÍ PRASNIČEK DO REPRODUKCE

11.06.2004 Moderní genofond mateřských plemen prasat přináší na jednu stranu záruku dostatečné zmasilosti finálních hybridů, na druhou stranu ale souvisí s vyšší náročností z pohledu  nastartování pohlavního cyklu u prasniček a jejich úspěšného zařazení do reprodukce.  


FYZIOLOGICKÉ REGULACE REPRODUKČNÍCH FUNKCÍ PRASNIC - MOŽNOSTI JEJICH OVLIVŇOVÁNÍ II.

02.03.2004   


BAKTERIÁLNÍ INFEKCE RESPIRAČNÍHO ÚSTROJÍ PRASAT

27.02.2004 Bakteriální infekce respiračního ústrojí představují vážný zdravotní problém ve většině velkochovů prasat. Způsobují velké ekonomické ztráty a výrazně ovlivňují ekonomiku chovu. Řešení těchto zdravotních problémů bývá složité, dlouhodobé a nákladné.  


ZKUŠENOSTI Z DÁNSKA S VYŘAZENÍM ANTIBIOTICKÝCH RŮSTOVÝCH SIMULÁTORŮ

27.02.2004 Představení dánské produkce prasat  


VLIV VARIABILITY GENETICKÝCH MARKERŮ NA REPRODUKČNÍ UKAZATELE PRASNIC

27.02.2004 Pro ekonomickou efektivitu chovu prasat je velmi důležitý počet odchovaných selat na prasnici a rok. Tento ukazatel závisí jednak na délce mezidobí a jednak na počtu narozených selat na prasnici a vrh. V procesu šlechtění se podařilo výrazně zlepšit ukazatele jako přírůstek, podíl libové svaloviny apod., ale počet odchovaných selat jako znak s nízkou dědivostí (h2 = 0,1) se pomocí klasických šlechtitelských metod zlepšuje jen velmi obtížně.   


ZKUŠENOSTI Z DÁNSKA S VYŘAZENÍM ANTIBIOTICKÝCH RŮSTOVÝCH SIMULÁTORŮ

27.02.2004 Představení dánské produkce prasat  


ÚMRTNOST SELAT PŘED ODSTAVEM

27.02.2004 Úmrtnost selat před odstavem je hlavní příčinou ztrát v produkci prasat. Ve světě 4 - 10 % selat uhyne v průběhu porodu, dalších 20 - 30 % může uhynout před odstavem. Více jak polovina předodstavových úmrtí se vyskytne v prvních čtyřech dnech života s převahou v prvních 36 hodinách. Většina prasnic svůj vrh odchová úspěšně, ale starší prasnice, prasnice s mnohočetnými vrhy, nevyrovnanými vrhy a nemocné prasnice mají vysokou předodstavovou mortalitu. Zásadní otázkou řešení tohoto problému je přístup, snaha a zručnost ošetřujícího personálu. Hlavní faktory, které k přežití přispívají, jsou distribuce sálajícího tepla, stav rodící prasnice, porodní kotec, redukce nemocnosti a výživa matky.  


OCHRANA CHOVŮ PRASAT PŘED ZAVLEČENÍM NÁKAZ

19.11.2003 V současné době je stále aktuální problematika zdraví prasat v chovech. Ve svém příspěvku se zaměřím na bezpečnost chovu před zavlečením nákaz a na dozor nad přenosem chorob uvnitř farmy.  


NOVÉ POHLEDY NA VÝŽIVU MODERNÍCH TYPŮ PRASNIC

10.11.2003 Reprodukce prasnic nadále zůstává základen úspěšné ekonomiky chovu prasat. V posledních letech však po mateřských plemenech požadujeme navíc dostatečný potenciál zmasilosti a růstové schopnosti. Tento šlechtitelských tlak nepůsobí antagonisticky vůči reprodukci, ale způsobuje vyšší citlivost chovaného materiálu k efektům prostředí.  


ROSTĚNICE A. S.

10.11.2003   


FYZIOLOGICKÉ REGULACE REPRODUKČNÍCH FUNKCÍ PRASNIC - MOŽNOSTI JEJICH OVLIVŇOVÁNÍ I.

10.11.2003 Reprodukce jako jedna z nejvýznamnějších funkcí organismu je řízena z nejvyšších úseků centrální nervové soustavy (CNS). Obvykle je hierarchické uspořádání tohoto systému znázorněno osou hypotalamus → hypofýza → pohlavní žlázy. K tomuto schématu však nedílně patří i mozková kůra, která integruje (sbírá) řadu podnětů z vnějšího prostředí.  


VITAMÍN D VE VÝŽIVĚ PRASNIC

14.08.2003 V přírodě existují dvě hlavní formy vitamínu D:ergokalciferol (D2) v rostlinných tkáních cholekalciferol (D3) v živočišných  tkáních  


INVESTICE DO CHOVU PRASAT NA FARMĚ V RADOŠOVICÍCH

14.08.2003 V posledním období se stále častěji hovoří o připravenosti našich farmářů pro vstup do Evropské unie. Diskutují se především otázky úrovně genofondu, produkčních a reprodukčních výsledků, a v neposlední řadě i produktivita práce. Poslední zmiňovaný parametr je poplatný hlavně úrovni technologií v chovech, které mimo produktivitu pozitivně ovlivňují  také manifestaci genetického potenciálu.  


NOVÉ POZNATKY O VZTAHU MEZI GENEM ESR A REPRODUKCÍ

12.08.2003 Poznatky molekulární genetiky jsou stále častěji využívány jak v oblasti humánní medicíny, tak v poslední době zasahují i do živočišné výroby. Jako perspektivní se jeví využití znalosti genotypů tzv. genetických markerů k upřesnění selekce zvířat a záměrného připařování. Ve vztahu k reprodukci se hodně diskutuje o pozitivním vlivu genotypu genu estrogenového receptoru (dále ESR) ? viz Šlechtitel; prosinec 2002. Nové poznatky kolem této problematiky publikoval tým autorů ze Státní univerzity Ohio.  


VÝZNAM KANČÍCH FEROMONŮ

04.06.2003 V průběhu posledního veletrhu EuroTier konaném v Německu několik společností představilo produkty na bázi kančích feromonů k podpoře reprodukce prasnic. Byla nastolena otázka co vlastně jsou feromony a jak nám můžou pomoci.  


TUBERKULÓZA PRASAT ? NEJČASTĚJŠÍ ZDROJE INFEKCE

04.06.2003 Tuberkulóza prasat působí chovatelům nejen u nás, ale prakticky na celém světě, značné ekonomické problémy. Mezi nejvýznamnější původce tuberkulózních změn u prasat patří v posledním období zástupci komplexu Mycobacterium avium.  


STOP OKUSOVÁNÍ OCÁSKŮ U PRASAT

04.06.2003 Potíže spojené s okusováním ocásků u prasat mohou signalizovat pouze nedostatek krmiva a s tím spojený hlad prasat, ale ve většině případů se jedná o složitý problém.  


VÝZNAM KANČÍCH FEROMONŮ

04.06.2003 V průběhu posledního veletrhu EuroTier konaném v Německu několik společností představilo produkty na bázi kančích feromonů k podpoře reprodukce prasnic. Byla nastolena otázka co vlastně jsou feromony a jak nám můžou pomoci.  


INVESTICE DO USTÁJENÍ BŘEZÍCH PRASNIC V AGRO RADOVESNICE II, S.R.O.

04.06.2003 Ekonomické klima v chovu prasat v současné době je velice napjaté. O to cennější je skutečnost, že existují chovy, které v této náročné době investují do kvalitních technologií, neboť si uvědomují, že takto vybavené farmy budou mít náskok v konkurenčním prostředí na evropském trhu.  


VITAMÍN E VE VÝŽIVĚ PRASNIC

01.06.2003 Obecně existuje nejméně 8 přirozeně vyskytujících se tocolů, které mají aktivitu vitamínu E. Jsou to tocopheroly (s plně nasyceným phytolovým bočním řetězcem) a tocotrienoly (s bočním řetězcem částečně nenasyceným). Tyto zdroje mají různou E aktivitu. Největší biologickou efektivitu mají a-tocopherol a a-tocotrienol.  


VITAMÍN A (RETINOL) VE VÝŽIVĚ PRASNIC

26.02.2003 Se zvyšujícím se genetickým potenciálem prasnic lze předpokládat i nárůst nutričních potřeb těchto zvířat. Nebude se jednat o maximalizaci konkrétních živin v krmných směsí, ale o důkladné poznání jejích funkcí v organismu a nalezení optimální dávky pro jednotlivé kategorie prasat. Soubor článků, který bude publikován v časopisu Šlechtitel, se bude zabývat potřebami vitamínů u prasnic v reprodukčním cyklu. Jako první bude popisován vitamín A.  


ORGANICKÝ VÁZANÝ JÓD VE VÝŽIVĚ PRASNIC

26.02.2003 Jód hraje velmi důležitou roli především při tvorbě hormonů štítné žlázy, kontrolujících úroveň metabolizmu prakticky všech tkání organizmu.  


PMWS a PDNS

12.11.2002 PMWS Poodstavový multisystémový syndrom chřadnutí selat a PDNS Onemocnění kůže a ledvin  


JAK EFEKTIVNĚ CHRÁNIT SELAT PŘI MMA SYNDROMU

12.11.2002 Mastitis-Metritis-Agalactia syndrom (MMA) postihuje prasnice jednotlivě nebo skupinově. Často se vyskytuje na mnoha farmách.  


NOVÁ KRMNÁ TECHNOLOGIE PRO BŘEZÍ PRASNICE V NIVNICI

12.11.2002 Krmení březích prasnic není obecně příliš těžkým úskalím chovu prasat. Březí prasnice jsou krmeny pod potenciál jejich apetitu, proto je velice jednoduché krmit adekvátní krmnou dávkou. Problémem v této kategorii bývá nevyrovnanost kondičního stavu ve skupinách prasnic vlivem sociální hierarchie.  


KVALITA VEPŘOVÉHO MASA

14.08.2002 Kvalita vepřového masa bude pravděpodobně hrát významnou roli ve šlechtění plemen prasat a potažmo i v celém hybridizačním programu. Zejména přihlédneme-li k současné dobré zmasilosti jatečných prasat u některých producentů, kterých stále přibývá. V neposlední řadě nemůžeme opomenout rostoucí vliv obchodních řetězců, které mohou vyvíjet tlak tímto směrem.  


HODNOCENÍ KONDICE PRASNIC

23.05.2002 Krmení prasnic v průběhu březosti musí zajistit optimální tělesnou kondici. Apetit prasnic a konverze krmiva se během březosti mění, a proto je skupinové krmení pro správnou kondici složitější. Za optimální z hlediska správné kondice můžeme považovat systém individuálního krmení. Správné krmení během březosti je důležité pro spotřebu krmiva, počet narozených selat a porodní hmotnost selat.  


HODNOCENÍ KONDICE PRASNIC

23.05.2002 Krmení prasnic v průběhu březosti musí zajistit optimální tělesnou kondici. Apetit prasnic a konverze krmiva se během březosti mění, a proto je skupinové krmení pro správnou kondici složitější. Za optimální z hlediska správné kondice můžeme považovat systém individuálního krmení. Správné krmení během březosti je důležité pro spotřebu krmiva, počet narozených selat a porodní hmotnost selat.  


RESPIRATORNÍ ONEMOCNĚNÍ A JEHO PREVENCE U PRASAT

20.02.2002 Respiratorní onemocnění způsobené kombinací mykoplasmatické pneumonie a PRRS je příčinou obrovských ekonomických ztrát evropských chovatelů prasat. Belgické studie ukazují, že dopad obou nemocí na ekonomiku chovu prasat je velmi vysoký.  


TIPY KE SNÍŽENÍ ZTRÁT SELAT DO ODSTAVU

20.02.2002 Údaje z amerického National Animal Health Monitoring System (NAHMS, 2001)  


MIKROPRVKY VE VÝŽIVĚ PRASNIC

18.02.2002 Minerální výživa u reprodukčních kategorií prasat hraje poměrně důležitou roli. Cílem tohoto článku je přiblížit některé vlivy mikroprvků a jejich dílčí funkce v metabolismu se zaměřením na reprodukci. Pozornost bude věnována především stopovým prvkům, které jsou obsaženy v minerálně vitamínových doplňkových směsích řady UNIREPRO pro prasnice a prasničky (v nabídce a.s. Genoservis.), ale i v ostatních přípravcích podobného zaměření.  


KRMENÍ PRASNIC ZA ÚČELEM CO NEJVĚTŠÍHO ZVÝŠENÍ JEJICH PRODUKTIVITY

18.02.2002 Jedním z nejhlavnějších úspěchů za posledních 30 let, co se týká snahy zlepšit plodnosti prasnic, je to, že se podařilo z průměru 16 selat ročně zvýšit produkci prasnic na 24 selat za rok. Za těmito úspěchy stojí především nejen samotný pokrok v genetice, péče o zvířata, dobré hospodaření, ale především zdravá reprodukce, přičemž výživa a naše stále zvětšující se poznatky o ni, hlavně co se týče jejího vlivu na prasnice, hrají v této otázce zásadní roli a napomáhají nám lépe rozeznat její nejdůležitější složky a jejich vliv a důsledky v souvislosti s prasnicemi.  


ÚROVEŇ GENOFONDU PRASAT V DÁNSKU

18.02.2002 Cílem chovatelů prasat v České republice je zařadit se svými výsledky mezi chovatelsky vyspělé země. Následné tabulky mohou posloužit jako orientační potenciál tím, že ukazují jakých parametrů dosahují šlechtěná plemena a nejlepší producenti v Dánsku, které je zařazováno v oblasti chovu prasat mezi přední světové země.  


ODBORNOST CHOVATELŮ PRASAT BUDE STÁLE VÝZNAMNĚJI OVLIVŇOVAT JEJICH KONKURENCESCHOPNOST

27.11.2001 Dosahované výsledky našich chovatelů prasat ve srovnání s chovateli zemí EU se v průměru některých ukazatelů (přírůstky, spotřeba krmiva na kg přírůstku, podíl libového masa) blíží výsledkům těchto chovatelů, v dalších ukazatelích (odchov selat na prasnici, produktivita) jsou naši chovatelé výrazně pod jejich úrovní. Ve výsledcích našich chovatelů prasat je velká variabilita.  


VITAMÍNY VE VÝŽIVĚ PRASNIC

23.11.2001 Vitamíny jako biologicky účinné látky plní v organismu zásadní význam. Působí jako biokatalyzátory usměrňují a urychlují metabolické procesy.  


KRMNÝ CÍL V CHOVU PRASNIC - VÍCE MLÉKA

23.11.2001 Mnoho holandských chovatelů v posledních 2-3 letech postupně mění svou strategii v krmení prasnic směrem ke zvýšení mléčné užitkovosti prasnic v době kojení. Sledováním bylo zjištěno, že na každé narozené sele se postupně snižuje množství vyprodukovaného mléka. Důvodem tohoto trendu je zvyšování počtu narozených selat na prasnici za rok. V souvislosti s těmito změnami je stále více platná nutnost podávat selatům dostatek kvalitního prestartéru již v době před odstavem.  


KONDICE PRASNIC

29.08.2001 Hodnocení kondice prasnic patří mezi nejjednodušší posouzení správného živinového složení krmných směsí a především správné krmné techniky.   


JAK PRACOVAT S GENETIKOU PRASAT

29.08.2001 Každý chovatel prasat, ať vlastní nukleový nebo rozmnožovací chov nebo produkuje jatečná prasata, chce jistě mít co nejlepší ?genetiku?. Rozhodne-li se pro nákup zvířat, prodejce mu jistě nabídne nejlepší, nadstandardní, moderní atd. genetiku, genofond, genotyp, genetickou úroveň? atd. Pokud je prodejce zastáncem globalizace, nabídne genetiku (a ten který se drží klasiky použije termín krev), anglickou, dánskou, švédskou atd. Použité termíny jsem vybral z chovatelských časopisů vydaných v roce 2001 v ČR.  


MYKOTOXINY A MOŽNOST JEJICH ADSORPCE

20.08.2001 Velký význam mají především toxiny polních hub to znamená mykotoxiny tvořené houbami rodu Fusarium pod souhrnným označením TRICHOTHECENY: Deoxynivalenol (DON), Nivalenol (NIV), T-2 toxin, HT-2 toxin, Diacetoxyscirpenol (DAS) a ZEARALENON.  


NOVÉ POZNATKY VE VÝŽIVĚ PRASNIC

16.05.2001 Se vzrůstajícím užitkovým potenciálem prasnic stoupá jejich náročnost na ustájovací podmínky, ošetřovatelskou péči a samozřejmě na výživu. S touto skutečností se setkávají zejména chovatelé, kteří ve svých stádech mají prasnice s vyšším podílem libové svaloviny. Následující článek se zabývá některými aspekty krmení ?moderních? prasnic, tak jak je uvádějí zahraniční autoři.  


VLIV NĚKTERÝCH FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PODÍL LIBOVÉ SVALOVINY V JATEČNÉM TĚLE PRASAT

16.05.2001 Český normalizační institut vydal novelizovanou ČSN 46 6160 Klasifikace jatečných těl prasat. Právní závaznost této normy vychází ze zákona č. 306/2000 Sb. Tento zákon nabyl účinnosti 1. 4. 2001. V praxi to znamená, že dnes lze zatřiďovat jatečná prasata pouze na základě objektivně stanoveného podílu libového masa.  


Výživa a organizace odchovu prasniček

21.02.2001 Jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují ekonomiku chovu je reprodukce prasnic základního stáda. Je zřejmé, že dobrých výsledků mohou dosahovat jedinci, kteří jsou správně odchováni, a které se úspěšně podaří zařadit do reprodukčního cyklu. Problematika odchovu prasniček a jejich zařazování patří k těm obtížnějším kapitolám chovu prasat. Tento článek přibližuje základní poznatky z knihy Nutrition of Sows and Bors.  


ŠLECHTĚNÍ PRASAT V DÁNSKU

15.03.2000 ánský národní šlechtitelský program DanBred je organizován Národní komisí pro produkci prasat, která úzce spolupracuje se třemi kooperujícími jatečnými komplexy. Tento systém umožňuje velmi pružnou reakci dánských šlechtitelů vzhledem k požadavkům trhu. Celková roční produkce přesahuje 23 mil. jatečných prasat, přičemž Dánsko patří k významným vývozcům vepřového masa. Export dosahuje přibližně 85 % celkové produkce.  


VÝŠKA HŘBETNÍHO TUKU A JEJÍ VLIV NA REPRODUKČNÍ UŽITKOVOST PRASNIC

10.03.2000 Šlechtitelská a plemenářská práce na všech úrovních chovu, především však ve šlechtitelských a rozmnožovacích chovech, je stále charakterizována zvýšeným selekčním tlakem na snižování výšky hřbetního tuku a zvýšení podílu libové svaloviny u otcovských a obzvláště pak u mateřských plemen prasat.  


VLIV JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ NA PODÍL LIBOVÉ SVALOVINY U PRASAT

10.03.2000 Několik let diskutovaná problematika zpeněžování prasat v ČR dle podílu libové svaloviny nabývá v letošním roce konkrétní podobu. Objektivní klasifikace jatečných těl prasat a nákup podle kvality ? podílu libového masa - je součástí legislativy v zemích EU a dá se předpokládat, že v krátké době bude tomu stejně i u nás.  


HISTORIE OVĚŘOVÁNÍ REALIZACE PLEMENÁŘSKÝCH PROGRAMŮ V ČR VYDÁVÁNA ZA SOUČASNOU SKUTEČNOST

10.03.2000 Blížící se zavedení plošného zpeněžování aparativní klasifikací jatečných prasat dle podílu libového masa (SEUROP) vyvolává časté diskuse na toto téma. Do diskuse se zapojují odborníci z řad chovatelů, zpracovatelů, plemenářů i dalších institucí. Tento text je reakcí na článek uveřejněný v Zemědělských listech č. 45/99 z 15. 11. 1999 s názvem Zamyšlení nad současným stavem hybridizace v chovech prasat v ČR. Myslíme si, že došlo k interpretaci starších (a navíc nesrovnatelných údajů), a proto bychom rádi uvedli nejaktuálnější informace k praktické realizaci plemenářských programů. To, že se konečně jeví šance v krátké době zavézt zpeněžování prasat dle jejich kvality - podílu masa jistě uvítají všichni reálně uvažující chovatelé i zpracovatelé. Jedině tento způsob může zvýhodnit prvovýrobce, kteří provádějí cílevědomou plemenářskou a chovatelskou práci ve svých stádech prasat.  


VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH POČÍTAČOVÝCH METOD PŘI HODNOCENÍ PRASAT

16.03.1999 Tak jak se zákonitě vyvíjí snaha všech chovatelů a plemenářských organizací o zlepšování reprodukčních     a užitkových vlastností prasat, souběžně se musí vyvíjet i postupy, jak tyto vlastnosti objektivně zjišťovat, porovnávat a vyhodnocovat. Jen tak lze přesně určit míru genetického vlivu rodičů a přenos důležitých znaků na své potomstvo.  


NOVÉ POZNATKY Z GENETIKY PRASAT V ZAHRANIČÍ

00.00.0000 V Dánsku byl proveden experiment k určení barvy masa čtyř plemen, jakož i k určení Genetické souvislosti mezi barvou masa a jeho charakteristickými vlastnostmi.