Homepage poradenstvi clanky reprodukce-prasat 229-teplota-jako-negativni-faktor-ovlivnujici-kvalitu-spermii-kancu

17.08.2004

TEPLOTA JAKO NEGATIVNÍ FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU SPERMIÍ KANCŮ


Nové studie provedené ve Španělsku nám dokazují schopnosti dobře navržené a zbudované klimatizace ve stáji eliminovat tepelný stres kanců, a tím předcházení nárůstu abnormálních spermií v důsledku tohoto negativního faktoru.

Hlavním cílem chovu kanců je produkce vysokého počtu kvalitních a oplození schopných spermií. Tento cíl je obzvláště důležitý pro kance chované na inseminačních stanicích kanců, ale stejně se týká také kanců v přirozené plemenitbě. V chovu kanců na inseminačních stanicích musí být pod kontrolou spousta faktorů ovlivňující kvalitu spermií včetně teploty, při které jsou kanci ustájeni.

Celkové hodnocení vlivů na produkci spermatu by měla začít od endogenních vlivů. Genetický potenciál je jedním z hlavních článků této skupiny. Je nutné brát v úvahu plemeno, linii a také individualitu kance.
Obvykle jsou kanci selektováni podle produkčních kritérií jako je tvorba svaloviny, růst, případně konverze krmiva. Z pohledu jejich reprodukčních schopností, tj. schopnosti produkce vysokého počtu oplozeníschopných spermií, je tato selekce neúčinná. Je proto nutné započítat do hodnocení kance spolu s produkčními vlastnostmi také kritéria kvality spermatu. Spolu s rychlým rozvojem technologií genomace bude pravděpodobně v blízké budoucnosti možné detekovat ty nejlepší kance pomocí genových markerů. První kroky k dopracování těchto technologií jsou v současnosti předmětem intenzivního vývoje.

Faktory týkají se managementu a dalších záležitostí (zdravotní stav, výživa, ustájení) spojených s chovem kanců se nazývají jako exogenní. Je samozřejmostí, že dobrý zdravotní stav je prvním předpokladem k optimální užitkovosti. K zajištění optimální reprodukce je dále nutná odpovídající výživa. Jsou známy požadavky plemenných kanců na energii a bílkoviny a je také známa souvislost mezi úrovní těchto živin v krmné dávce a dárcovstvím kanců. K tomu je ovšem nutné v krmné dávce zabezpečit odpovídající množství mikroprvků (např. selen) a vitamínů (např. vitamín E), protože jakákoliv nevyváženost v mikroprvcích a vitamínech negativně ovlivňuje množství ale zejména pak kvalitu produkovaného spermatu.

Dalším velmi významným faktorem ovlivňující užitkovost kanců (zejména na inseminačních stanicích, ale týká se to i kanců v přirozené plemenitbě) je teplota. Teplota, ale také vlhkost - jako hlavní faktory způsobující tepelný stres kanců - musí být pod stálou kontrolou.

Musíme brát v úvahu, že varlata potřebují pro svojí správnou funkci o několik stupňů Celsia nižší teplotu něž je teplota těla. To je také hlavní důvod, proč jsou varlata umístěna na povrchu těla a proč mají vyvinut systém udržující varlata chladnější. Když ale teplota překročí mez, po kterou je kanec schopen udržet varlata v odpovídajícím teplotním rozmezí, přestává tkáň varlat pracovat odpovídajícím způsobem. Výsledkem je vyšší obsah anatomicky abnormálních spermií a pokles celkového počtu spermií v ejakulátu. Následkem toho pak klesá celkový reprodukční potenciál kance. Celý tento proces je znám jako tepelný stres a objevuje se zejména v letním období v chovech, kde chybí prevence proti tepelnému stresu.

Je také nutné poznamenat, že tento negativní vliv teploty se neprojeví ihned, ale vzhledem na délku spermatogeneze (vzniku a zrání spermií), která trvá 39 ? 50 dní, až za 6-8 týdnů po vzniku tepelného stresu. Jelikož je zde poměrně dlouhé zpoždění, je běžné, že ejakuláty s vyšším procentem anatomicky změněných spermií se objevují ve větší míře až do poloviny podzimu.

Z výše uvedeného vyplývá, že kance musíme v letním období držet v chladnějším prostředí, případně ochlazovat a v žádném případě nevystavovat přímému slunci během dne. V nedávné studii byl analyzován efekt kance, genetické linie a ročního období na kvalitu spermatu a jeho schopnost mrazitelnosti. Tato studie byla provedena na inseminační stanici s 52 kanci ze 6 genetických linií, chovanými ve stáji s kontrolovanou teplotou a s odpovídající vzduchotechnikou. Z výsledků vyplývá, že nejvyšší vliv na kvalitu spermatu měla individualita kance, pak byla genetická linie a teprve na posledním místě roční období. To znamená, že pokud kanci jsou ustájeni v odpovídajících podmínkách prostředí, v nichž je minimalizovaná možnost vzniku tepelného stresu, klesají výkyvy v kvalitě spermatu vlivem ročního období.
Tento pokus dokazuje, že inseminačním stanicím a velkokapacitním chovům se vyplatí investovat peníze do chladícího systému v místech ustájení kanců. Cena těchto zařízení je poměrně vysoká, ale užitek v podobě lepšího dárcovství a kvality spermatu jistě stojí za to. Na druhou stranu je nutné do inseminace ale i do přirozené plemenitby vybírat kance s dobrou kvalitou spermatu.

Dalším významným faktorem ovlivňujícím produkci spermatu kance je frekvence odběrů na inseminační stanici nebo frekvence skoků v přirozené plemenitbě. Obvyklou praxí je odběr dvakrát týdně. Ačkoliv tento harmonogram může být vhodný pro většinu kanců, jsou kanci, kteří snesou i vyšší frekvenci odběrů a naopak někteří kanci potřebují delší dobu odpočinku. To znamená, že frekvence odběrů by měla být přizpůsobena kapacitě toho kterého kance tak, aby byl schopen produkovat normální a oplození schopné sperma.
Tento aspekt kvality spermatu nabývá v průběhu letních měsíců ještě na důležitosti. Stejné zásady platí také u kanců, kteří se zotavují po nemoci. Kontrola je jednoduchá ? na základě mikroskopického zhodnocení výskytu nezralých spermií, jež jsou charakterizovány cytoplazmatickými  kapénkami na spermiích.

Některé faktory ovlivňující množství a kvalitu spermatu jsou sice mimo naší kontrolu, ale většina vlivů je kontrolovatelná a ovlivnitelná. Jedněmi z nich je již popsané měření teploty ve stáji, selekce kanců podle kvality spermatu a také individuální nastavení frekvence odběrů.

Pig International, květen 2004,
přeložil Jiří Aust, ISKGrygov