Homepage poradenstvi clanky masny-skot 86-sezona-ve-stadech-masneho-skotu

06.12.2007

SEZÓNA VE STÁDECH MASNÉHO SKOTU


Všichni chovatelé masného skotu jistě ví, o čem hovořím. Ve většině stád totiž právě teď probíhá telení, jedna z nejobtížnějších etap , která rozhoduje o celkové rentabilitě firmy.

Proto právě této etapě je nutné věnovat co největší pozornost, i když můžeme říci, že o průběhu a úspěšnosti telení rozhoduje již výběr  plemeníka. To je jistě pravda, ale i doba telení, zvolená technologie ustájení a výživa jsou pro další vývoj velmi důležité.
Pravděpodobně nejčastější je u nás telení v zimních měsících (leden – březen), mnoho farmářů však preferuje telení v dubnu a květnu. Výhodou tohoto systému je potřeba menších stájových prostor. Nevýhodou jistě je omezená možnost kontroly stáda a možné pomoci při porodu. Dále může u krav na pastvě docházet k zánětům mléčné žlázy, neboť čerstvě narozené tele není často schopno vysát vyprodukované mléko, kterého je na mladé pastvě nadbytek. A naopak, v období, kdy je tele schopné pastvu přijímat, nastávají letní přísušky a pastvy ubývá. Proto i odstavová hmotnost takto pozdě narozených telat je nižší. Problémem jistě bude i označení telete na pastvě.
Jako nejméně vhodný způsob však jistě je telení v průběhu celého roku.
Většina našich farmářů proto přijala osvědčený způsob telení v zimních měsících, kdy je možnost zaměřit se pouze na problematiku telení a není nutné se ještě věnovat jarním pracím.

Stájové technologie na zimovištích
Telení probíhá na zimovištích, ve stájích nebo v lehkých přístřešcích s krmištěm, kde lze vytvořit lepší podmínky pro kontrolu stáda. Ve stájích nebo lehárnách určených pro telení je vhodné vytvořit skupiny plemenic podle stádia březosti, ve které se nachází např. skupina krav otelených a skupina před porodem. Pokud je to možné, je velmi vhodné telit jalovice odděleně od krav, nejlépe ještě před tím, než začne tzv. telící sezóna krav. U jalovic lze očekávat více problémů například s přijetím telete. Takto vytvořenému stádu lze i lépe korigovat krmnou dávku, protože zatímco u starších krav počítáme do 6. měsíce gravidity pouze se záchovnou dávkou živin, u březích jalovic dávku navyšujeme i o přídavek na dokončení růstu.
Důležité je i stanovení velikosti lehárny v zimovištích. Pro březí krávu se počítá  5 – 8 m2 plochy, rozhodující ale je i rámec chovaného plemene krav.
Do oddělení krav před porodem je vhodné nainstalovat fixační klec s navazující či jen přenosnou proháněcí uličkou pro případ veterinárních zákroků. V této sekci by mělo být též možné postavit několik boxů pro plemenice, které mají problém s přijetím telete. Tyto boxy je možné využít i jako izolační prostory při zdravotních problémech krávy nebo telete.
V každém oddělení je vhodné oddělit část lehárny jako školku pro telata. Zde mají telata větší klid, snadněji se zde udrží čisté a suché prostředí, které je pro růst a vývin telat velmi důležité. Je také možné do tohoto prostoru umístit jesle se senem či krmítko se startérem. Ve školce je možné počítat s plochou jednoho metru čtverečního na tele.
Ve většině provozů se používá systém hluboké podestýlky. Osobně se velmi přimlouvám za to, aby chovatelé po vyčištění stájí provedli desinfekci stájových prostor.

Organizace práce v období telení
Při takto zorganizovaném způsobu telení, které je soustředěno cca do 2 měsíců, velmi doporučuji nepřetržitou kontrolu nad stádem. Podle statistik je dlouhodobě vysledováno, že u 5-8 % porodů jakéhokoliv plemene je nutná pomoc člověka.
Pokud stádo není sledováno i v noci, může dojít k naprosto zbytečným ztrátám nejen telat, ale i plemenic.
Řeč čísel je  jednoduchá –  za odstavené tele, které na podzim prodám, dostanu cca 15 – 17  tisíc. Pokud budu mít člověka, který mi během dvou měsíců zachrání například jen 3 telata, potažmo krávy, které by porod bez pomoci nezvládly, není asi nutno dále počítat.
Ale i když máte u stáda spolehlivý personál, než začnete telit, vždy ošetřovatele proškolte a zopakujte jim základní věci: jak dlouho trvá příprava na porod, jak porod neuspěchat, jaká hygienické pravidla mají dodržovat, co s teletem a krávou po porodu. Pokud by se vám podařilo, aby tento kurs provedl váš veterinární lékař, bylo by školení jistě důkladnější.
Důležité je také věnovat velkou pozornost vybavení stájové lékárničky, kterou je nutné neustále doplňovat a kontrolovat.
Samozřejmostí by měly být  lehce dostupné pomůcky pro telení, např. osvědčené telící tyče, desinfekční prostředky, mýdlo , provázky, nůžky a resuscitátor pro telata.
Velmi dobré je mít ve výbavě i drencher pro silové napájení telat. Ten je vynikající nejen pro zajištění prvního napití telete, pokud není vyvinut sací reflex, ale i pro nalévání telat různými druhy medikamentů.

Není jistě nutné zdůrazňovat, jak důležité je pro tele včasné napití. Občas se však vyskytnou problémy. Tele není po těžkém porodu schopno samo sát, matka uhyne nebo tele odmítá přijmout. Mnoha chovatelům se v těchto případech  osvědčilo zamražování mleziva.
Pokud se budete chtít takto pojistit, je dobré dodržet několik pravidel. Předně si pořiďte kolostrodozer a zamražujte jen kvalitní mlezivo, kde je obsah imunoglobulinů nejméně 50g/l. Takto kvalitní mlezivo můžete skladovat při teplotě  kolem -20oC i několik měsíců. Jako vhodné nádoby se osvědčili PET lahve nebo igelitové sáčky.
Při rozehřívání mleziva je naopak chybou přílišné přehřátí. Na to je třeba dát pozor, pokud byste k rozmražení chtěli použít mikrovlnou troubu.

Podaří-li se vám úspěšně  zvládnout obtížné období telení, máte v podstatě vyhráno.
Telata narozená v tomto období se dostanou na pastvu v hmotnosti cca 100 kg a budou moci využít jednak vyšší mléčnou produkci své matky a i pastevní porost. Toto považuji za jeden z rozhodujících faktorů, proč dát přednost zimnímu telení před telením v období pozdějšího jara. Je to způsob, jak co nejefektněji využít levnou pastvu a nechat tak naplno rozvinout  růstové schopnosti masných plemen skotu.
Před zahájením pastevní sezóny zvládnete na zimovištích provést u svých stád inseminaci a u takto dříve narozených telat rozdělit stáda podle pohlaví. Tak se vyhnete další manipulaci se stádem v pastvě, až do skončení připařovacího období, kdy ze stád vyčleníte plemenné býky a provedete případné kontrolní vážení telat.
Ale to již předbíhám – nyní nezbývá než popřát mnoho úspěchů při telení.

Martina Kopáčková, Genoservis a.s. – PS Výčapy