Homepage poradenstvi clanky zdravi-prasat 171-odbornost-chovatelu-prasat-bude-stale-vyznamneji-ovlivnovat-jejich-konkurenceschopnost

27.11.2001

ODBORNOST CHOVATELŮ PRASAT BUDE STÁLE VÝZNAMNĚJI OVLIVŇOVAT JEJICH KONKURENCESCHOPNOST


Dosahované výsledky našich chovatelů prasat ve srovnání s chovateli zemí EU se v průměru některých ukazatelů (přírůstky, spotřeba krmiva na kg přírůstku, podíl libového masa) blíží výsledkům těchto chovatelů, v dalších ukazatelích (odchov selat na prasnici, produktivita) jsou naši chovatelé výrazně pod jejich úrovní. Ve výsledcích našich chovatelů prasat je velká variabilita.

Na straně jedné jsou chovatelé, kteří dosahují vynikajících výsledků na všech úsecích chovu prasat ? v odchovu selat na prasnici ročně nad 22 selat, přírůstky od narození do vyskladnění nad 600 g, spotřeba krmiva na kg přírůstku pod 3 kg, podíl libového masa nad 55% a v produktivitě více než 1000 q vykrmených prasat na pracovníka. U této skupiny chovatelů se jedná převážně o podniky specializované na chov prasat, které trvale investují jak do technologie tak i do odbornosti svých pracovníků. Tito chovatelé jsou již v současné době plně konkurenceschopní s chovateli EU.
Na straně druhé jsou ještě i chovatelé, kteří tvoří protipól první skupině a jejich výsledky jsou ve většině ukazatelů nepříznivé - v odchovu selat na prasnici ročně pod 17 selat, přírůstky od narození do vyskladnění pod 500 g, spotřeba krmiva na kg přírůstku nad 3,5 kg, podíl libového masa pod 53% při nízké produktivitě výroby na pracovníka chovu. Tato menší skupina chovatelů chová prasata převážně v původních starých technologiích, do kterých se léta výrazněji neinvestovalo a rovněž odborná kvalifikace pracovníků je často velmi nízká. Tyto chovy v dnešní době by již neměly existovat. Jejich existenci přispěly dobré nákupní ceny prasat v minulých měsících. Tato skupina chovatelů musí razantně přehodnotit svoji situaci pokud si chce udržet další existenci.
Mezi těmito dvěma skupinami je přibližně jedna polovina zbylých chovatelů, kteří dosahují na podmínky ČR průměrné chovatelské výsledky. Tato skupina chovatelů má v současné době příznivé podmínky v dobrých nákupních cenách za jatečná prasata, aby si ošetřila technologickou úroveň svých chovů a samozřejmě investovala i do kvalifikace pracovníků a to jak ošetřovatelů tak i zootechniků. V technologické oblasti se jedná v první řadě o zlepšení podmínek v porodnách prasnic a dochovu selat, dále v technologickém a organizačním uspořádání úseku zapouštění a inseminace prasnic. Úsek výkrmu prasat byl už ve většině podniků řešen přednostně a řada chovatelů zůstala dlužná právě těmto nejcitlivějším a ekonomiku významně ovlivňujícím úsekům prasat od čehož se odvíjí nízká intenzita výroby selat. Velmi často jsou tyto úseky opomíjeny zejména v chovech s nespecializovanou výrobou, kdy ředitelé podniků upřednostňují jiné úseky zemědělské výroby (rostlinou výrobu, chov skotu) a v období kdy prasata vydělávají přesouvají finanční prostředky do těchto úseků a na prasata dlouhodobě zapomínají. V oblasti kvalifikace pracovníků je velkým problémem skutečnost, že značný počet ošetřovatelů nemá žádnou odbornou kvalifikaci, a tito znají pouze to co jim předali služebně starší spolupracující (včetně různých ?zlozvyků?) a to co se sami naučili. Obdobná situace je někdy i u technických pracovníků včetně vedoucích chovů.

Genoservis, a. s. Olomouc pořádá pro tyto pracovníky vysoce odborná školení v oblasti reprodukce (inseminace a přirozená plemenitby), odchovu selat, výživy a plemenářské práce. V letošním roce Genoservis, a. s. obdržel akreditaci MZe ČR k pořádání základních kurzů pro inseminaci prasat v souladu s vyhláškou MZe ČR z 8.1.2001  Sb. č. 33/2001. Součástí těchto školení, ale i kurzů je nejen oblast inseminace, ale i celá další problematika chovu prasat. Těchto školení a kurzů využívají chovatelé nejen z oblasti působnosti Genoservisu, a. s., ale i z dalších oblastí ČR a dokonce i ze Slovenska. Školení jsou zaměřena zejména na praktickou odbornou problematiku dosažení vysoké intenzity výroby selat, ale samozřejmě také na další úseky chovu prasat. Po školení následuje zpravidla rozšíření praktické spolupráce a poradenské činnosti v podmínkách jednotlivých chovů v rozsahu dle požadavku a dohody s jednotlivými chovateli. Školení by se měli přednostně zúčastnit hlavně techničtí pracovníci a vedoucí chovů prasat. Je na škodu věci, že v některých podnicích, a týká se to především podniků s nízkou úrovní chovu prasat, nevěnují zvyšování odborné kvalifikace svých pracovníků téměř žádnou pozornost. Často se setkávám se značnými odbornými nedostatky i u pracovníků, kteří léta pracují na úseku chovu prasat, čemuž odpovídají i dosahované výsledky v daném chovu. Zapouštění prasnic, inseminaci, ošetřování rodících prasnic a odchov selat, tj. nejnáročnější a nejcitlivější úseky chovu prasat, zajišťují v některých chovech pracovníci, kteří nemají žádnou kvalifikaci a nemají umožněno mnohdy ani absolvování základního školení v této oblasti. Školení i kurzy zajišťuje tým zkušených specialistů ? praktiků Genoservisu, a. s., a dle potřeby jsou přizváni i další specialisté (vysoké školy, specializovaní veterinární lékaři apod.) To je zárukou, že úrovně školení jsou vysoké.
Majitelé a ředitelé podniků by si měli uvědomit, že podmínky chovu, odbornost pracovníků a organizační dovednost managementu budou rozhodovat o úrovni chovatelských i ekonomických výsledků a tím i o konkurenceschopnosti a existenční jistotě jejich podniků. Pokud si to zavčas neuvědomí a situaci nebudou řešit, tyto podniky budou postupně s chovem prasat končit.

Emil Bazala, Genoservis, a.s.,