Homepage poradenstvi clanky vyziva-prasat 211-vyziva-a-organizace-odchovu-prasnicek

21.02.2001

Výživa a organizace odchovu prasniček


Jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují ekonomiku chovu je reprodukce prasnic základního stáda. Je zřejmé, že dobrých výsledků mohou dosahovat jedinci, kteří jsou správně odchováni, a které se úspěšně podaří zařadit do reprodukčního cyklu. Problematika odchovu prasniček a jejich zařazování patří k těm obtížnějším kapitolám chovu prasat. Tento článek přibližuje základní poznatky z knihy Nutrition of Sows and Bors.

Anatomicky jsou moderní typy prasniček k reprodukci připraveny ve věku cca 4-5 měsíců. Puberta nastupuje mezi 6-7 měsícem.
Bylo zjištěno, že přísné restriktivní krmení oddaluje nástup puberty, protože všechny somatické buňky rostou pomaleji, obzvláště pak u reprodukčního systému, který má nižší prioritu pro výživu než ostatní tělesné orgány. Mírná restrikce krmení nad 61 kg váhy nemá efekt na věk při pubertě. Když je ale restrikce praktikována do 61 kg a současně následuje ad libitní krmení, má to významný vliv na oddálení nástupu puberty.
Jako velmi důležitý indikátor dospělosti se jeví tělesný tuk. Někteří autoři se domnívají, že minimální úroveň tukové tkáně je nezbytná před dosažením puberty. Na druhé straně byl zjištěn ?malý prospěch? při podnícení většího ukládání tuků během odchovu oproti prasničkám, které byly krmeny adekvátní dietou. Nelze předpokládat, že asociace s krmením jsou záležitostí pouze příjmu energie. Redukce příjmu proteinů a aminokyselin má také vliv na oddálení nástupu puberty.


Flushing před zapuštěním

Výživný statut zvířete má vliv na ovulační odezvu. Jeví se, že flushing je specifikací příjmu energie. Někteří autoři uvádějí, že ?flushing? může stimulovat růst folikulů skrze zvýšenou sekreci LH  tím, že efekt je zprostředkován změnou v koncentraci plasmového insulinu a IGF. Toto je podpořeno pozorováním, kdy při podávání exogenního insulinu u prasniček během folikulární fáze došlo ke zvýšení ovulačního poměru a uvolnění LH. Na základě analýzy dat lze říci, že je vyšší efekt při nízké úrovni ovulace. Na druhé straně u prasniček, které měly vysoký ovulační poměr nedošlo po ?flushingu? k jeho zvýšení, nebo dokonce se snížila ovulační odezva. Přesto efekt ?flushingu? umožňuje prasničkám dosažení jejich genetického potenciálu v ovulačním období, zejména v těch případech, kdy je z různých důvodů potlačen. Načasování a délka ?flushingu? jsou důležité. Zvýšení příjmu energie v periodě menší než 1 cyklus může podpořit zvýšení ovulace, ale pouze pokud tato perioda zvýšeného krmení bezprostředně předchází ovulaci.


Redukce krmení po zapuštění

Ovulační poměr prezentuje reprodukční potenciál zvířat. Ne všechna vajíčka jsou však oplozena a ne všechna oplozená vajíčka přežijí. Bylo zjištěno, že v  ranné březosti vysoké hladiny krmení snižují přežitelnost embryí. Lze tedy říci, že přestože vysoká úroveň krmení v odchovu a během říje má vliv   na zvýšení ovulačního poměru, pokračování v tomto režimu zvýšeného krmení vede ke snížení přežití embryí a tím eliminuje efekt ?flushingu?. Experimenty ukazují signifikantní zlepšení přežitelnosti embryí a následné velikosti vrhu, když je provedena restrikce v krmení během prvních 20 až 30 dnů březosti. Kritické období je mezi 3. ? 15. dnem po zapuštění. Problém je, že zvířata jsou často ustájena ve skupině i po zapuštění, které probíhá v rozmezí 7 ? 14 dnů. Nastává tedy otázka, kdy začít s redukcí krmení. Když budeme redukovat brzo, nebudou mít všechny prasničky dostatečný ?flushing?. Pokud redukujeme pozdě, tak je reálný risk zvýšené embryonální mortality. Poslední pokusy doporučují dávat vitamín A během 2. estrální periody. Bude tak kompenzován risk embryonální mortality z vysoké úrovně krmení po zapuštění. Nejefektivnější je intramuskulární injekce, ale je možná také aplikace přes krmení.
Doporučení: Zn, B2 a kyselina listová mohou hrát specifickou roli v ranném vývoji embryí, jejich doplněk do diety může zlepšit jejich přežitelnost embryí.


Shrnutí

Závěrem lze říci, že různé úrovně příjmů energie a proteinu, které jsou dostatečné k dosažení dnes akceptovatelných přírůstků nemají vliv na věk, kdy je dosažena puberta (pozn. negativně působí různé restrikce a nevyváženost diet). Oddálení zapuštění až na 2. nebo 3. říji umožní zvířeti nejen vybudovat tělesné rezervy, ale také umožní účinně praktikovat ?flushing? ke zvýšení ovulačního poměru. K zajištění maximálního ovulačního poměru a přežití embryí je vhodná následující krmná strategie: poskytnou vysokou úroveň krmení před zapuštěním + následuje nízká hladina krmení nejméně 21 dnů po zapuštění (viz. krmná křivka).


Obsahy živin v dietách pro prasničky

 Jestliže jsou prasničky selektovány v cca 60 kg, pak dieta má obsahovat 13,5 MJ SE a 8 g lysinu. Při selekci  v cca 100 kg, následná dieta obsahuje: 13,0 ? 13,5 MJ SE a 6-7g lysinu (viz. tabulka 1). Dávka krmení: 2,5 ? 4 kg dle intenzity růstu, podmínek ustájení a ročního období.

Tabulka 2,6: Doporučené diety pro nakoupené prasničky 

Rozpětí hmot. (kg) 30-60 60-100 100-130

Špek P2 (mm)  7-12 12-18

Diety 14,0 (12,0) 13,5 (9,0) 13,0 (6,5-7,0)
MJ SE*/kg                    13,5 (10,0)                           13,0 (6,5-7,0) 
(g lysinu/kg) 14,0 (12,0)                                   13,5 (8,0)                

*SE = ! Stravitelná energie!

Vápník a fosfor: hladiny těchto makroprvků by měly být v dietách pro prasničky zvýšeny na 1,0% Ca a 0,8% P k adekvátnímu vývoji končetin a minerálních rezerv.
Biotin: Normální doporučení je 0,30 mg/kg. Chceme- li zlepšit problémy s končetinami a reprodukcí, je dobré zvýšit na 1,0mg/kg.
Kyselina listová: Vhodná hladina je 3-4 mg/kg.
Vitamín E: Je zahrnut do syntézy prostaglandinů a zlepšuje imunitní status. Jeho asociace se selenem je známá a přidání tohoto mikroprvku může mít úsporný efekt na vitamín E. V jednom pokusu: 33 IU vitamínu E zlepšilo velikost vrhu o více než 1 sele. Využitelnost selenu ze Se- kvasnic, obzvláště pokud je aktivní komponent Se-methionin, je 2-3 x větší než u seleničitanu sodného. Proto se doporučuje 0,3 ppm organického Se.
Vitamín A (retinol)): Jeden z děložních sekrečních proteinů, které jsou důležité pro vznik a zachování gravidity, stejně jako pro vývoj embryí a plodů, je ?retinol-binding protein?. Tento protein je závislý na úrovni dosažitelného vitamínu A. Tudíž  vitamín A není pouze esenciální živina, ale také moduluje reprodukci a jiné fyziologické funkce u prasat. Zásobování vitamínem A zlepšuje velikost vrhu. V nedávné studii byl injekčně aplikován  vit.A prasničkám před zapuštěním, kdy byly krmeny 24 (kontrolní skupina) nebo 48 MJ SE/den (skupina ?Flushing?). Jak se očekávalo ?flushing? průkazně redukoval přežití embryí. Tento problém byl ale překonán při podání vit. A. Dalším výsledkem vit. A byla vyšší uniformita ve vývoji embryí a větší embrya.
Chrom: Nedávný průzkum ukázal zlepšení ve velikosti vrhu a březosti u prasniček, kterým bylo dodáváno 200 ppb Cr z organických zdrojů.


Hlavní doporučení pro krmení a management mladých prasniček

Tělesná kondice prasniček při 1. zapuštění  má průkazný vliv na jejich celoživotní užitkovost. Zvířata, která neměla dostatečnou tělesnou kondici při 1.selekci a přemístění na farmu, nedosáhla významných výsledků během sledovaných vrhů. Lepší tělesná kondice = lepší celoživotní užitkovost. Studie zaměřené na reprodukční užitkovosti za 5 vrhů ukazují, že nejlepších výsledků dosáhly prasničky, které měly při 1. zapuštění váhu 125 ?145 kg a výšku špeku P2= 18 ?20 mm).  Na 5 vrzích byl rozdíl 9 selat. Navíc u prasniček s nižší výškou špeku při selekci byl zjištěn nižší podíl jedinců, kteří přesáhli 4 vrhy.

Hlavní doporučení lze shrnout do následujících bodů:
- Zapouštět ve: 220 ? 230 dnech
     130 ? 140 kg
     18 ? 20 mm výška špeku
      na 2. nebo 3. říji
- chovat prasničky 6 ? 8 týdnů před zapuštěním na farmě (aklimatizace)
- krmit 2,5 ? 4,0 kg kvalitního krmiva obsahujícího 13,0 ? 13,5 MJ SE a 6,0 ? 8,0 g lysinu/kg ? dle tělesné hmotnosti při selekci a přesunu na farmu
- selektovat prasničky pokud možno ve váze cca 60 kg a krmit speciální dietou pro prasničky: 13,5 MJ SE a 8 g lysinu/kg
- přizpůsobit dietu v závislosti na věku při selekci
- kontrolovat vliv krmení na růst libové tkáně a tuku v těle
- flushing cca 2 týdny před zapuštěním má pozitivní vliv na velikost ovulace
- redukce krmení po zapuštění
- přizpůsobit krmení klimatickým a stájovým podmínkám (Dolní kritická teplota u prasniček je 20 °C. Při snížení teploty pod tuto úroveň musí být zvýšen přísun krmiva o 3,5 % za každý 1 °C pod DKT.)
- poskytnout dostatek čerstvé vody
- zajistit dobrý kontakt s kanci za účelem stimulace ? pravidelný a dostatečně dlouhý!
- zapouštět ve vhodné době říje
- poskytnout čisté, suché, komfortní podmínky + hodně světla
- ustájit v malých skupinách s ?velkým? prostorem (min. 2m2/kus)
- nemíchat skupiny, které jsou již jednou utvořené na farmě
- zajistit adekvátní ventilaci s nízkým obsahem škodlivých plynů (např. čpavek eliminuje stimulační efekt kance)
- vyvíjet vakcinační a zdravotní taktiku.

 

dle WH Close a DJA Cole (2000) Nutrition of Sows and Boars
zpracoval Ing. Filip Offenbartl Genoservis, a.s. Olomouc