Homepage poradenstvi clanky vyziva-a-krmeni-skotu 70-vyuziti-rozboru-skd-v-kontrole-vyzivy-skotu

06.12.2007

VYUŽITÍ ROZBORŮ SKD V KONTROLE VÝŽIVY SKOTU


O výživě a potřebách skotu, zvláště pak vysokoprodukčních dojnic, toho bylo publikováno mnoho a s novými poznatky ještě mnoho napsáno bude. Bez stále nových, odborných a v praxi ověřených poznatků se dnes moderní výživa stěží obejde. Kvalitních odborně fundovaných poznatků nebude nikdy dostatek a je jen na nás výživářích, abychom tyto ověřené poznatky úspěšně aplikovali v praxi.

Znát skutečné složení SKD (směsné krmné dávky ) na žlabu je pro výživáře jednou z nejdůležitějších informací. Dobrý výživář je schopen správně zhodnotit KD (krmná dávka) na žlabu z hlediska struktury, zamíchatelnosti komponentů, sušiny apod. K tomu, aby bylo možno, jak preventivně, tak i cíleně, řešit možné zdravotní, reprodukční ale i ekonomické problémy, je důležité znát ve velice krátké době zda KD ve žlabu odpovídá stanoveným KD i z hlediska živinového složení. Ve většině případů začínáme tušit, že není něco v pořádku až když výsledky neodpovídají daným možnostem jednotlivých chovů.

Proto jsme si v praxi ověřili a také potvrdili (metab. testy, KU, složkami mléka apod. ), že problémy v chovech, ať už se jedná o zdravotní stav, užitkovost nebo reprodukci, jsou úměrné toleranci ve složení a kvalitě KD na žlabu oproti stanoveným krmným dávkám.
Zkráceným rozborem SKD jsme si nechali stanovit sušinu, N-látky a vlákninu. Pokud byla odchylka vyšší jak 2% od stanovených KD, provedli jsme celkový rozbor SKD i na makroprvky, mikroprvky a ostatní živiny. Dle našich zjištění, pokud složení živin SKD na žlabu bylo v toleranci do 2% od stanovených KD, bylo v chovech dosahováno předpokládaných výsledků. Čím vyšší byl rozdíl ve složení živin SKD od této tolerance, tím závažnější problémy v chovech dojnic jsme zjišťovali.

Současně jsme se přesvědčili, že ve většině chovů přistupuje management velice zodpovědně k této problematice a SKD byly namíchány téměř se 100% přesností a také to jsou chovy velice úspěšné. Na druhé straně jsme se přesvědčili, že ne ve všech chovech je tato problematika zvládnutá, a rozdíly ve složení SKD činily 10 i více procent. Tyto chovy v žádném případě nemohou být se svými výsledky spokojeny a také se jednalo o chovy, které nejsou úspěšné ani ekonomicky. Průkaznost našich zjištění jsme si ověřili v chovech, ve kterých jsme zjistili výraznější rozdíly (nad 2%) ve složení a kvalitě KD a zároveň chov nedosahoval předpokládaných výsledků. Zajímalo nás, zda v chovu nastanou výraznější zlepšení, pokud se dostaneme ve složení SKD na požadovanou toleranci. A znovu jsme prokázali, že zlepšení výsledků je úměrné tomu, jak jsou dodržovány SKD.

Tímto postupem je možné s relativně velkou přesností určit a poukázat na možná rizika v chovech, ale zároveň i s předstihem analyzovat příčiny nedodržení stanovených KD, hledat a navrhovat patřičná opatření.
Za prioritní a velice důležitou jsme považovali skutečnost, abychom rozbory SKD a krmiv měli k dispozici v co nejkratší době. Pak veškerá zjištění přinášejí chovateli maximální efekt. V tomto směru nám vyšla vstříc komerční laboratoř Litolab,spol. s r.o., se kterou spolupracujeme, a která je schopna zajistit, abychom odebrané zkrácené analýzy vzorků SKD a krmiv měli v některých případech k dispozici do 24 hodin. Tato poměrně krátká doba nám umožní rychle reagovat a společně s chovateli hledat řešení, abychom předcházeli možným problémům.

Zastáváme názor, že mezi výživou (krmením), užitkovostí, zdravotním stavem a reprodukcí je jednoduchá rovnice. Pokud krávy dostanou stanovenou a doporučenou KD, která odpovídá po stránce množství, složení a kvality, také výsledky jsou v chovech odpovídající. Jinak to není a kdo hledá příčiny jinde je na falešné cestě a nebude ve výrobě mléka ekonomicky úspěšný.

Proto považujeme v tomto článku za důležité upozornit management v chovu skotu, aby věnoval patřičnou pozornost této problematice. Mnohokrát jsme se totiž v praxi přesvědčili, že i bez následného zvyšování nákladů a investic je možné výrazným způsobem zlepšovat výsledky v chovu skotu a obstát tak v náročném ekonomickém prostředí.
Pravidelná kontrola SKD je velice vhodnou pomůckou k řešení zdravotních, reprodukčních a v neposlední řadě i ekonomických problémů v chovu skotu. Je to každodenní důsledná práce, která nikdy nekončí, ale je to jedna z mnoha důležitých podmínek k dosažení dobrých výsledků v našich chovech skotu.

Petr Liška, Genoservis – poradenství s.r.o