Homepage poradenstvi clanky vyziva-a-krmeni-skotu 65-prekrmujete-sve-kravy-dusikem

06.12.2007

PŘEKRMUJETE SVÉ KRÁVY DUSÍKEM?


PŘEKRMUJETE SVÉ KRÁVY DUSÍKEM?

Proč zrovna překrmování dusíkem? Pokud jej krmíte v nadměrném množství, proděláváte na tom, protože zdroje bílkovin jsou dosti drahé. Dále dochází k znečišťování životního prostředí, když zvířata vylučují přebytečný dusík.

Překrmení dusíku ve formě NL (CP) může znamenat jeho značný výdej močí. Farmáři ve Wisconsinu krmí průměrnou dávku o obsahu 17- 19 % NL. Centrum pro výzkum krmiv v Madisnu hledalo optimální hladinu NL v krmné dávce, která měla vliv na produkci a vyloučila překrmování.Speciálně zkoumali, jakou mírou se dusík z krmiva podílí na tvorbě bílkoviny v mléce.

Jak se analyzuje protein
Stanovení obsahu NL se za posledních 120 let nezměnilo. Stanoví se celkový obsah N a násobí se 6.25, protože bílkovina obsahuje kolem 16 % N. Samozřejmě, to jsou aminokyseliny obsažené v NL, ze kterých vzniká skutečná bílkovina vytvořená organismem krávy.
Jistě dobře víme, že NL obsahují protein degradovatelný, který se v bachoru transformuje na protein mikrobiální, a nedegradovatelný protein (BYPASS), který bachorem projde a je stráven až v tenkém střevě.

Jak byl prováděn pokus
Testoval se  efekt různých hladin NL v krmení. Jednoduše se nahradilo kukuřičné jádro o vyšší vlhkosti extrahovaným sojovým šrotem ve dvou různých experimentech. Kravám byla změněna krmná dávka čtyřikrát – každé 4 týdny podobu 16-ti týdnů. Zvířata přijímala 4 různé krmné dávky během dvou experimentů. Použila se data jen z posledních dvou týdnů každé čtyřtýdenní periody.
První studie používala 9 diet. Každá ze tří úrovní NL měla ještě 3 úrovně s různou hladinou energie. Nahrazením kukuřičného jádra sojovým extrahovaným šrotem vznikly dávky s obsahem 15.1, 16.7 a 18.4 % NL. Hladina energie se nastavila díky nahrazení vojtěškové senáže a kukuřičné siláže kukuřičným jádrem o vyšší vlhkosti tak, že vznikly dávky s obsahem 75, 63 a 50 % objemu v KD. Na každou úroveň NL byl obsah NDF 36, 32 a 28 %.
Protože vláknina v objemu je méně stravitelná než vláknina kukuřice (jádra) a jiných koncentrátů, nižší úrovně NDF jsou dobrým indikátorem vyšší energie. V tomto stádiu výzkumu nebyl stanovován optimální obsah BYPASS proteinu v KD.

Graf: Jak obsah proteinu ovlivňuje užitkovost
 

Jaký obsah NL potřebujeme?
Byla zjištěna hladina NL, při které se nezvýšila užitkovost, nezávisle na množství energie (viz graf). Užitkovost rostla v intervalu 15.1 – 16.7 % NL; mezi 16.7 a 18.4% NL užitkovost nerostla. Produkce  mléčného proteinu a tuku rostla rovněž v intervalu 15.1 – 16.7% NL. V intervalu 16.7-18.4 % NL nebyl patrný nárůst produkce.
Různá úroveň energie rovněž měla vliv na užitkovost. Čím byla vyšší hladina energie, tím rostla užitkovost, produkce mléčného tuku i bílkoviny a rovněž využitelnost dusíku. Vyšší obsah energie v KD redukoval hladinu močoviny v mléce a  moči. Největší produkce byla zaznamenána při hladině NL 16.7%.
Jak rostla hladina NL nad 16.7 % stoupalo i množství vylučovaného N močí a hladina močoviny v mléce. Snižovala se efektivita využitelnosti N.
Zjistilo se, že KD s obsahem 16.7 % NL je dostačující hlavně v případech, kdy není dieta dorovnána na optimální obsah BYPASS proteinu. To je překvapující zjištění, pokud si uvědomíme, jak jsme doposud NL překrmovali.

Pro přesnější určení optimální hladiny NL byl proveden další experiment, kdy bylo testováno 5 dávek s různou hladinou NL. Byla použitá základní dieta obsahující 25% sušiny z vojtěškové senáže a 25 % kukuřičné siláže. Kukuřičné jádro o vyšší vlhkosti bylo nahrazováno ex. sojovým šrotem tak, že vniklo 5 dávek s obsahem NL v intervalu 13.5 – 19.4 %. V experimentu  bylo sledováno 40 krav (8 skupin po 5 ks) a každé skupině krav byly krmeny 4 dávky z 5-ti ve 4-týdenních periodách. Každá dieta byla krmena celkem 32 kravám.

Tak jako u prvního experimentu produkce mléka a složek byla největší při hladině 16.5% NL. Pomocí matematického modelu bylo podle pokusu vypočteno, že obsah NL nad 16.7% nemá vliv na růst užitkovosti a obsah NL nad 17.1 % již nezvyšuje produkci mléčné bílkoviny.
Na pokusech bylo potvrzeno, že vysoký obsah močoviny (MUN) v mléce je vynikajícím ukazatelem překrmování NL. Je však nutné, aby její stanovení bylo přesné.
Každá úroveň obsahu močoviny v mléce v tabulce 2 je průměrem ze 128 vzorků mléka odebraných během experimentu. Vysoká koncentrace močoviny v bachoru koreluje s přebytkem  v bachoru rozpustného proteinu v KD. Tabulka 2 ukazuje silnou závislost mezi množstvím močoviny v bachoru a v mléce, proto vysoká močovina v mléce ukazuje plýtvání NL v krmené dávce.
Zkrmování  různých hladin NL, mělo jen nepatrný vliv na obsah N ve výkalech.

Dusík odchází močí
Většina N z NL, který nebyl použit pro vytvoření mléčné bílkoviny, odchází močí pryč z těla – to vytváří dosti velký ekologický problém. Obsah N v moči se skoro zdvojnásobí při zvednutí úrovně NL z 13.5 na 19.4%. V tomto intervalu dochází i k poklesu efektivity využitelnosti N. Tato efektivita nám znázorňuje, kolik N z krmiva se uloží v mléčné bílkovině.
I když je efektivita nejvyšší při hladině NL 13.5 %, produkce je nejvyšší při úrovni 16.5 % NL. Klíčem je najít takový kompromis, který by byl nejlepší pro určitou farmu.
Je třeba zdůraznit, že NL byly v dávkách zvyšovány díky extrahovanému sojovému šrotu s relativně malým obsahem BYPASS proteinu. Optimální hladina NL v těchto pokusech byla o něco nižší, než doporučuje norma NRC. Nebyla použita ani optimalizace KD na obsah BYPASS proteinu podle NRC 2001. Cílem zkoumání bylo nalezení optimální hladiny NL.

Tabulka 1: Efekt NL v krmení na produkci

 

Obsah NL v % sušiny KD

 

13,5

15,0

16,5

17,9

19,4

 

lb / den

Příjem sušiny

47,6

48,1

49,6

47,6

47,8

Užitkovost

80,0

82,0

84,5

80,7

81,5

Produkce tuku

2,51

2,65

2,74

2,71

2,74

Produkce proteinu

2,43

2,54

2,61

2,49

2,54

 


Tabulka 2: Efekt obsahu NL na využití N

 

Obsah NL v % sušiny KD

 

13,5

15,0

16,5

17,9

19,4

 

lb / den

Obsah dusíku v moči (mg/l)

7,7

8,5

11,2

13,0

15,6

Obsah am. dusíku v bachoru (mg/l)

12,2

15,4

18,3

24,5

25,6

Dusík ve výkalech (g/den)

190

173

191

188

199

Dusík v moči (g/den)

111

141

180

213

255

Efektivita využití N%

37

34

31

28

26


 
Souhrn
Ve dvou experimentech bylo zjištěno, že optimální produkce mléka a mléčné bílkoviny nastala při krmení krav dávkou o obsahu 16.5 % NL. Dávka byla složena z vojtěškové senáže, kukuřičné siláže, kukuřičného jádra o vyšší vlhkosti a sojového extrahovaného šrotu. Přidáním NL do krmné dávky (nahrazováním kukuřičného jádra sojovým extrahovaným šrotem) nad 16.5% dále nezvyšovalo užitkovost, naopak ji slabě zhoršovalo, a  zvyšovalo vylučování N. Obsah N ve výkalech se měnil jen málo v závislosti na obsahu NL v krmení. Skoro veškerý N zkrmovaný nad potřebu byl vyloučen z těla močí.

Glen Broderick, J. Olmos, L. Nell Adams   H.Dairyman 3/2004
přeložil Lumír Dvorský, Genoservis, a.s. – PS Frýdek-Místek