Homepage poradenstvi clanky vyziva-a-krmeni-skotu 60-nirs-novodoba-analyticka-metoda

06.12.2007

NIRS - NOVODOBÁ ANALYTICKÁ METODA


V současném období ve vyspělém světě se stále více nahrazují klasické chemické analytické metody metodami na bázi infračervené spektroskopie. Tento trend je patrný nejenom v krmivářském průmyslu, ale masivně se využívá i v potravinářství (analýza mouky, potravinářské pšenice, sladovnického ječmene atd.).

Princip fungování NIR analýzy je v tom, že vyšetřovaný vzorek se prosvítí krátkými vlnami červeného záření a určitá část vln tohoto záření se odrazí od vyšetřovaného vzorku zpět a vytvoří nám určité spektrum vln infračerveného záření typické pro daný vyšetřovaný vzorek. Toto spektrum se nám zaznamená v přístroji NIRS a počítačový software potom porovná získané spektrum záření se spektrem (kalibrací) uloženým v paměti NIRS analyzátoru, a vybere z paměti nejpodobnější (nejlépe identické spektrum) se spektrem získaným prosvícením vyšetřovaného vzorku. Potom už jenom nastává poslední fáze vyšetření, a to převod spektra typického pro daný vzorek z křivek záření do jednotlivých čísel analýzy (sušina, NL, NEL ….). Celý tento proces analýzy trvá přístroji NIRS jen 2-3 minuty, a právě rychlost analýzy ale také i levnost (levnější než klasické chemické metody) jsou nejdůležitějšími důvody, proč jsou do pozadí odsouvány klasické chemické analytické metody.
Největší popularity dosáhla metoda při obchodování s jednotlivými potravinářskými a krmivářskými komoditami, kdy před prodejem se odebere vzorek (mouky, krmné směsi, ječmene, sóji ….) během 2-3 minut se stanoví požadované parametry ovlivňující cenu komodity a na základě výsledku se potom domlouvá odpovídající cena. Nemůže se tak stát, že např. zemědělský podnik nakoupí sojový extrahovaný šrot s obsahem 43 %NL, ale prodejce fakturuje sojový extrahovaný šrot s obsahem 48 %NL.
Podobných příkladů neadekvátní ceny bychom určitě našli v praxi více, a právě proto vyspělé státy při obchodování využívají rychlou NIRS analýzu.
Našim hlavním cílem je však využít výhody NIRS analýzy při řešení problémů souvisejících především s výživou krav a prasat, kdy rychlým stanovením nutričních hodnot předcházíme ekonomickým ztrátám.

Výživa skotu:
1. analýza objemných krmiv
Všechny objemná krmiva o sušině nižší než 60 % se musí před analýzou usušit, pomlít, homogenizovat … a proto výsledek analýzy je o něco později, nejdéle však do 24 hodin po doručení vzorku do laboratoře. Krmiva o vyšší sušině nad 60 % jsou vyšetřena během několika minut.
Výsledek vyšetření je neprodleně odeslán ( e-mailem nebo faxem) zadavateli a ten může okamžitě reagovat v terénu na dané zjištění.  
2. analýza TMR (směsná krmná dávka)
Nejpozději do 24 hodin, na požádání i dříve, což umožňuje prakticky okamžité řešení případné řešení nedodržení napočtené krmné dávky na farmě a tím rychle předejít možným zdravotním a ekonomickým problémům v prvovýrobě mléka.
3. analýza koncentrátů
Obilí, soja, řepka ... – do několika minut.
4. analýza mléka
Stanovení základních parametrů – tuk, bílkovina, močovina, bod mrznutí …. - do několika minut

Výživa prasat:
Hlavně analýza krmných směsí z důvodu obsahu garantovaných obsahů nutričních hodnot.

Z uvedeného vyplývá, že NIRS analýza má široké uplatnění v praxi a sami využíváme tuto rychlou a levnou metodu (levnější než chemická analýza) při řešení výživářských problémů.
V laboratorních prostorách výstaviště Přerov se nachází NIRS analyzátor, kde se provádí výše uvedené analytické stanovování. Kalibrace byly získány z laboratoří UKZUS a další parametry u nás nestanovované byly získány z laboratoře v USA – firmy AG Source a z centrální laboratoře ve Velké Británii - Oxfordshire. Prověřením našich výsledků analýz s jejich se nám podařilo dosáhnout přesnosti analýz jejich úrovně. Je domluvena spolupráce dalších průběžných ověření souběžných analýz, čímž se samozřejmě potenciální chyba naší analýzy snižuje na minimum.
Ve vyspělém chovatelském světě je NIRS analýza už standardní běžně používanou metodou a doufáme, že i naši chovatelé v budoucnu ocení výhody, které poskytuje a budou ji běžně používat při řešení provozních výživářských problémů.