Homepage poradenstvi clanky vysledky-u-skotu 53-zhodnoceni-prubehu-testace-byku-holstynskeho-plemene-se-zahajenou-testaci-v-roce-2003

08.11.2007

ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU TESTACE BÝKŮ HOLŠTÝNSKÉHO PLEMENE SE ZAHÁJENOU TESTACÍ V ROCE 2003


V roce 2003 bylo zařazeno do testovacího připařování 159 býků holštýnského plemene. Počet testovaných býků se každoročně zvyšuje (tabulka 1). Také podíl inseminací testovanými býky se každoročně zvyšuje. V roce 2002 to bylo 14,8% z prvních a 19,6% ze všech inseminací, v roce 2003 16,1% a 21,6% a v roce 2003 17,5% z prvních a 23,6% ze všech inseminací býky plemene H. Tento trend pokračoval i v roce 2004, kdy byla testace zahájena u 181 býka.

Tabulka 1: Počet testovaných býků v letech 1997-2004 podle organizací

Organizace 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Holding ČMPU 16 36 31 36 39 42 44
CZ Delta


40 ABS


2 1
1 3 Jihočeský chovatel 5 5 6 7 7 5 8 8 Reprogen 3 2 2 2 1
2 4 Natural 12 9 18 18 16 19 30 29 Severoč. Plem.služby 6


Chovservis 8 9 11
Plemko s.r.o.2 1

ISB Genetic 2 6
2 4 3 3 5 Plemenáři Brno 11 11 11
Agro Mřín 4 7 1
Pl. služby Kvítkovice 6 2 3 2 3 5 5 5 PLEMO Žďár n. S.

5 31 27 30 37 30 KESA plus


2 3 3 4
Genoservis 11 16 28 33 27 42 25 50 Gensemex


6 Alta


1 Celkem 84 103 116 135 130 150 159 181

Býk Forest NXA-171 není v přehledech za rok 2003 (TS 903) zařazen. Semenem tohoto býka bylo za prvních 6 měsíců uskutečněno 1226 prvních a 2993 všech inseminací, za následující 6 měsíců to bylo dalších 1049 prvních a 2978 všech inseminací. Celkem od května 2003 do října 2004 (18 měsíců) bylo tímto býkem provedeno 2690 prvních a 7581 všech inseminací. Použití tohoto býka nemá charakter testace a neodpovídá pravidlům testace holštýnských býků, proto není tento býk zahrnut do zhodnocení.

Podíl jednotlivých plemenářských firem na testaci se příliš nemění. Rozhodující podíl zaujímají čtyři organizace, které testují přes 80% býků. Pozvolna se zvyšuje počet testovaných býků pocházejících od domácích matek býků. Podíl testovaných býků od domácích matek a z importovaných embryí představoval v roce 2002 56%, v roce 2003 48% a v roce 2004 58% z celkového počtu testovaných býků. Podíl importovaných mladých býků se pozvolna snižuje.

Věk býků při zahájení testace byl 18,2 měsíce (tabulka 2). Podstatně je ovlivněn původem nákupu. U býků narozených v ČR od domácích matek a po importu embryí byl o 4 měsíce nižší než u importovaných býčků a importu semene, což souvisí s karanténou po importu.. Původ býka nemá vliv na počet inseminací ani zabřezlých plemenic.

Tabulka 2: Délka testace podle organizací

Organizace počet býků Vk při zahájení testace délka testace x min max x min max Holding ČMPU 44 19,9 17,2 22,3 6,8 4 11 Jihočeský chovatel 8 17,9 15,3 20,3 7,8 6 10 Reprogen 2 21,8 21,8 21,8 6 6 6 Natural 30 18,2 14,1 24 7,3 4 14 ISB Genetic 3 20,1 18,7 22,5 5,7 4 8 Pl. služby Kvítkovice 5 20,2 19 21,5 7 6 9 PLEMO Žďár n. S. 32 15,5 11,6 26,5 7,9 4 12 KESA plus 4 18,6 17,7 19,4 6,8 5 10 Genoservis 25 18,8 14,2 25,1 4 3 7 Gensemex 5 14,3 13 15,4 7,8 6 9 Celkem 158 18,2 11,6 26,5 6,7 3 14

Plemenářské firmy provádí testovaným býkem převážně 600 – 1000 inseminací. V roce 2003 bylo v tomto rozpětí natestováno 95 % všech býků. Mírně se zvyšuje počet býků s 800 až 1000 inseminacemi. V posledních letech se každoročně zvětšuje skupina býků s počtem zabřezlých plemenic pod 300. V roce 2003 to bylo 106 býků, což představuje 67 % z celkového počtu testovaných býků. V průměrném počtu inseminací a zabřezlých nejsou mezi organizacemi podstatné rozdíly. Dobré zvládnutí organizace testace je zřejmé u akciové společnosti Genoservis a.s. s průměrným počtem 893 inseminací a 325 zabřezlými (tabulka 3).

Tabulka 3: Přehled počtu inseminací a zabřezlých celkem

Organizace počet býků inseminací celkem zabřezlých celkem x min max x min max Holding ČMPU 44 763 655 915 290 229 354 Jihočeský chovatel 8 713 645 780 264 159 316 Reprogen 2 748 737 759 242 173 311 Natural 30 667 538 937 254 162 334 ISB Genetic 3 759 699 836 254 222 313 Pl. služby Kvítkovice 5 741 668 802 241 194 293 PLEMO Žďár n. S. 32 737 585 933 282 210 420 KESA plus 4 754 621 901 288 239 376 Genoservis 25 893 769 1021 325 255 431 Gensemex 5 837 650 974 282 101 433 Celkem 158 759 538 1021 283 101 433

Podstatné rozdíly jsou mezi organizacemi v rozprostření inseminačních dávek v průběhu prvních měsíců testace (tabulka 4). Za první tři měsíce testace se počet inseminací pohybuje v rozpětí cca 300 až 500. Výborná organizace distribuce semene testovaných býků je u akciové společnosti Genoservis s průměrným počtem 359 inseminací za první měsíc testace, 724 za dva a 830 za tři měsíce testace.

Tabulka 4: Přehled počtu inseminací za 3 a 6 měsíců testace podle organizací

Organizace počet býků Vš. za 1. msíc Vš. za 2 ms. Vš. za 3 ms. Vš. za 6 ms. Vš. za testaci x min max x min max x min max x min max x min max Holding ČMPU 44 137 15 278 327 101 485 489 290 643 709 539 883 742 639 883 Jihočeský chovatel 8 63 13 168 179 82 340 291 112 498 606 526 724 681 565 758 Reprogen 2 111 104 118 322 302 342 491 455 526 717 704 730 717 704 730 Natural 30 77 13 263 257 53 463 413 109 599 581 260 718 633 502 918 ISB Genetic 3 117 77 158 362 290 443 512 455 602 638 568 763 653 584 763 Pl. služby Kvítkovice 5 124 72 174 317 288 329 462 397 622 706 661 796 731 662 796 PLEMO Žďár n. S. 32 60 14 122 187 41 359 350 80 682 632 438 832 721 569 908 KESA plus 4 71 21 101 253 220 288 455 336 614 668 587 848 714 587 848 Genoservis 25 359 51 553 724 262 860 830 418 926 871 746 975 872 746 996 Gensemex 5 108 45 152 251 145 333 404 297 530 726 588 868 783 651 924 Celkem 158 138 13 553 337 41 860 486 80 926 687 260 975 733 502 996

Průměrná délka testace v roce 2003 je 6,7 měsíce (rok 2002: 6,1). Do šesti měsíců byla testace ukončena u 47 % býků, u ostatní býků to bylo převážně v rozpětí 7 – 9 měsíců, ale u 12 býků trvala testace déle než 9 měsíců. Prodloužení testace neovlivnilo počet zabřezlých, což svědčí o nedostatečném zvládnutí testace majiteli těchto býků. Akciová společnost Genoservis dokázala zabezpečit testaci 25 býků za 4 měsíce při dosažení nejvyššího počtu inseminací a nejvyšším počtu zabřezlých. Přestávka v používání býka po ukončení testace je dodržována.
Tak jako v předchozích letech je semeno testovaných býků používáno ve větším rozsahu k opakovaným inseminacím krav, tím není respektováno pravidlo náhodného výběru plemenic. Svědčí o tom hodnota podílu všech a prvních inseminací 2,98, která výrazně převyšuje republikový průměr plemene, který je v roce 2003 2,19. Rozdíly mezi organizacemi jsou značné.

Závěr
Počet testovaných býků holštýnského plemene se každoročně zvyšuje. Býci jsou testováni v rozsahu, který může u některých býků znamenat nižší počet dcer a použitých laktací k vyhodnocení s následnou nižší spolehlivostí prověření. Negativním jevem v testaci zůstává délka testace u značné části plemenářských organizací. O výborném organizačním zvládnutí testace 25 býků akciovou společností Genoservis svědčí délka testace 4 měsíce s 893 inseminacemi a 325 zabřezlými plemenicemi.
Výbor Svazu se pravidelně zabývá hodnocením testace býků, která je významným článkem šlechtitelského programu. Tento materiál bude předložen březnovému jednání.
Zdroj: www.holstein.cz