Homepage poradenstvi clanky slechteni-skotu 50-selekce-na-koncetiny-zalezi-na-zemi-puvodu-zvirat

08.11.2007

SELEKCE NA KONČETINY- ZÁLEŽÍ NA ZEMI PŮVODU ZVÍŘAT


Globální harmonizace má za následek zlepšování konverze plemenných hodnot pro typové indexy z jedné země na druhou. Stále to ale ještě není úplně perfektní. Co se týká nohou a paznehtů, je stále co zlepšovat. Týká se to určitě celkového skóre pro nohy a paznehty (feet and legs score), pro objasnění tohoto znaku v různých zemích uvádí Holstein International (HI) tento článek.

Z rozhovorů s chovateli je evidentní že: Nohy a paznehty krav jsou velmi důležitým znakem. A tato důležitost poroste  se zvětšováním stád. Není proto překvapením, že při selekci býků je hodně důrazu kladeno na dědivost dobrých končetin. Ale víme vůbec co v každé situaci selektujeme? Například pokud vybíráme býky s vysokým indexem nohou a končetin v Kanadě, Itálii a Francii?
HI chce objasnit a odpovědět na otázky typu: Které lineární znaky končetin jsou popisovány? A jak je celkové skóre pro končetiny stanoveno?

Harmonizace
Výbor pro projekt harmonizace typu při Světové holštýnské federaci (WHFF) je již skoro 20 let zaměstnán snahou unifikace klasifikace typu po celém světě. V roce 1987 zde byla základní dohoda na 12-ti standardních znacích. Mezi nimi byly dva znaky pro končetiny: úhel paznehtů a postoj zadních končetin z boku. V roce 2000 byl přidán další znak postoj zadních končetin zezadu. Spolu s ním byl v některých zemích zaveden nový znak „chodivost“.
Složení indexu končetin je stále předmětem časté diskuse během zasedání WHFF. Pokrok by měl být v tomto směru viditelný během několika let, tvrdí  Arie Hamoen. Podle hlavního bonitéra v Holandsku a nového předsedy výboru WHFF se korelace mezi zeměmi stále znatelně zlepšuje. Limitované korelace pro znaky končetin  - speciálně v poslední době, mohou být přisouzeny různým případům, říká Hamoen. „Za prvé, nejdříve jsme měli společný jen znak pro postoj zadních končetin z boku a úhel paznehtu nebyl všude stejně hodnocen. Později se dohodla stejná klasifikace i tohoto znaku. Pak přišlo stejné hodnocení končetin  zezadu“.
Další překážky na cestě k vysoké korelaci jsou ve velkých rozdílech v provoze. „Žádný jiný znak není tak hodně ovlivněn provozem, jako končetiny,“ říká Hamoem, který dodává, že nový lineární znak pro chodivost (lokomoci) se již používá v řadě zemí. Oficiálně je to pořád znak pro výzkum, ale  v roce 2005 by měl být zařazen mezi standardní  znaky.
Problém bude jen u zemí, kde je velký podíl vazného ustájení. „Tento znak hodnotíme pouze u volných stájí“, říká Hamoen, který připomíná, že se hodnotí délka kroku a směr kroku. Zdravá kráva pokládá pazneht zadní nohy přesně na místo, kde stála přední noha. Maximální skóre pro tento znak je 9 bodů, pokud má kráva opravdu pevný krok.

Chodivost
V tabulce 1 je výpis  znaků pro lineární hodnocení končetin, které jsou používány v různých zemích s chovem Holštýna. Postoj zadních končetin z boku, úhel paznehtu a postoj zadních končetin zezadu jsou nejčastěji uváděné znaky. Jak jsme již řekli dříve, lokomoce (chodivost) se dále rozšiřuje. Ve Velké Británii mají zkušenosti s lokomocí již více jak 10 let a jsou s ním velmi spokojeni. „Je to výborný znak. Dovíte se, jak dobře kráva chodí“, říká Lucy Andrews z Hostein UK. „Lokomoce je proto jedním ze zdrojů informací, který je používán velmi často farmáři.“

Lucy Andrews dodává, že lokomoce má vysokou korelaci s celkovým skóre pro končetiny (0,98 !). Korelace s postojem končetin zezadu je také vysoká a z tohoto důvodu se tento znak v lineárním hodnocení ve V. Britanii již nepoužívá. Britové zdůrazňují potřebu  dobré lokomoce na dnešních farmách, s ohledem na rostoucí počet velkých farem a rostoucí užitkovost. Jako pomůcka pro chovatele se používají 4 stupně pro lokomoci:
+3.0 nebo více = excelentní chodivost,
+1.5 až +3.0  = určité zlepšení u většiny krav, 
0 až +1.5 = používejte obezřetně, má jen malý efekt u krav se špatnými končetinami, 
pod 0 = používej jen velmi opatrně, není žádné zlepšení.

V Kanadě bude lokomoce zařazena jako zkušební znak v polovině roku 2005. „Lokomoce bude hodnocena pouze na volných stájích, protože v Kanadě je ještě řada vazných stájí. Hodnotíme postoj zadních končetin zezadu od roku 1998 a pokud se podíváme na různé definice lokomoce ve světě, tak mají všude velkou korelaci právě s postojem zadních končetin zezadu. Výsledky našich výzkumů ohledně lokomoce nás vedou ke krokům kterými se budeme ubírat v budoucnu,“ vysvětluje Jay Shanon z Holstein Canada. Náš dojem je takový, že lokomoce může být velmi snadno vypočtena na základě jiných znaků  končetin. Jinými slovy, krávy se strmým postojem končetin s dostatečnou hloubkou patek a s průměrným postojem končetin z boku a se strmým postojem končetin zezadu mají i dobrou chodivost.“

Vědecké znaky
Kromě oficiálních znaků končetin, jak ukazuje tabulka 1, některé jiné země také mají tzv. vědecké znaky. Řadíme mezi ně např. lokomoci (chodivost) v Kanadě a Dánsku, nebo kvalitu kostí ve Velké Británii. Někdy se objeví další znak, jak tomu bylo ve Švýcarsku, kde ke stávajícím šesti lineárním znakům popisujícím končetiny přibyl další „pozice zádi“. Uvádí se, že krávy se zádí umístěnou příliš dozadu budou mít problémy s mobilitou, stejně jako u zvednuté zádě. Krávy mají problém pokládat zadní končetiny pod tělo při chůzi a pokud stojí jsou nohy příliš vzadu. „I když šlo ze začátku pouze o spekulaci, rozhodli jsme se tento znak sledovat, aby nám jeho vyhodnocení řeklo více,“ říká Silvia Wegmann ze švýcarské plemenné knihy. V oblasti končetin je bohužel stále mnoho nejasností, obzvlášť pokud se jedná o dlouhověkost. „Našli jsme nižší korelaci mezi indexy pro dlouhověkost a celkovým skóre končetin než u dlouhověkosti a vemene. Předpokládáme, že můžeme udělat větší pokrok v této oblasti přidáním informací o lokomoci a zkušenostmi paznehtářů. To jsou místa, kde chceme zlepšit své vědomosti“, říká Hans Stahlmmar ze Svensk Avel ve Švédsku. 

Tabulka 1: Přehled lineárního hodnocení znaku pro končetiny v různých zemích

Země Lineární znaky pro končetiny Austrálie Postoj zadních končetin – z boku, kvalita kostí Kanada Zadní končetiny – postoj zezadu, postoj zadních končetin – z boku, úhel spěnky, hloubka paspárku, kvalita kostí Dánsko Zadní končetiny – postoj zezadu, postoj zadních končetin – z boku, úhel spěnky, kvalita hlezna, kvalita kostí Německo Zadní končetiny – postoj zezadu, postoj zadních končetin – z boku, úhel spěnky, kvalita hlezna Francie Zadní končetiny – postoj zezadu, postoj zadních končetin – z boku, úhel spěnky, chodivost Velká Británie postoj zadních končetin – z boku, úhel spěnky, chodivost Holandsko Zadní končetiny – postoj zezadu, postoj zadních končetin – z boku, úhel spěnky, chodivost Nový Zéland postoj zadních končetin – z boku Španělsko Zadní končetiny – postoj zezadu, postoj zadních končetin – z boku, úhel spěnky, chodivost USA Zadní končetiny – postoj zezadu, postoj zadních končetin – z boku, úhel spěnky Švédsko Zadní končetiny – postoj zezadu, postoj zadních končetin – z boku, úhel spěnky, kvalita kostí, kvalita hlezna Švýcarsko Zadní končetiny – postoj zezadu, postoj zadních končetin – z boku, úhel spěnky, kvalita kostí, chodivost, hl. paspárku

Rozdílné výpočty
Stejně jako u lineárního hodnocení končetin, i ostatní znaky se stávají více a více uniformní po celém světě. Tím se zvyšuje korelace a plemenné hodnoty býka pro postoj zadních končetin z boku, ze zadu a úhel paznehtu v zemi A se dá lehce přepočítat na zemi B.
To však není případ u celkového skóre končetin, je zde jen malá korelace, v porovnání s ostatními složenými znaky, jako je skóre vemene. V tabulce 2 můžete vidět složení plemenných hodnot pro končetiny v různých státech, variabilita je  značná.

Tabulka 2: Složení plemenné hodnoty pro celkové skóre končetin v různých zemích

Zem Složení plemenné hodnoty pro celkové skóre končetin Austrálie Není celkové skore pro končetiny Kanada 25% úhel spnky, 25% hloubka paspárku, 20% postoj zadních končetin zezadu, 15% postoj zadních končetin zboku, 15% kvalita kostí Kanada nový* 26% postoj zadních končetin zezadu, 25% úhel spnky, 22% hloubka paspárku, 17% postoj zadních končetin zboku, 10% kvalita kostí Dánsko 31% úhel spnky, 25% kvalita hlezna, 19% postoj zadních končetin zezadu, 15% kvalita kostí, 10% pos. zad. kon. zboku Nmecko 30% postoj zadních končetin zboku, 30% pazneht, 20% kvalita hlezna, 20% postoj zadních končetin zezadu Francie 100% chodivost Velká Británie 100% celkové hodnocení bonitéra Itálie 50% celkové hodnocení bonitérem (50% úhel spnky, postoj zadních končetin zezadu, postoj zadních končetin zboku) Holandsko 100% celkové hodnocení bonitéra Nový Zéland Není celkové skore pro končetiny Španlsko 55% celkové hodnocení bonitérem (45% postoj zadních končetin zezadu, postoj zadních končetin zboku, úhel spnky) USA 50% celkové hodnocení bonitérem (50% úhel spnky, postoj zadních končetin zezadu, postoj zadních končetin zboku) Švédsko 30% postoj zadních končetin zezadu, 25% úhel spnky, 18% kvalita hlezna, 17% kvalita kostí, 10% postoj zadních končetin zboku Švýcarsko 18% úhel spnky, 18% postoj zadních končetin zezadu, 18% postoj zadních končetin zboku, 18% hloubka paspárku, 14% chodivost, 14% kvalita kostí

* nový index – od poloviny roku 2005

Země jako Austrálie a N. Zéland nemají celkové skóre končetin a složení tohoto znaku je také různé. Například ve Velké Británii a v Holandsku  plemenná hodnota pro skóre končetin vychází 100 % z hodnocení bonitérů, narozdíl od  zemí jako Kanada, Německo a Švédsko, kde skóre pro končetiny je vypočteno z několika různých lineárních znaků. Další země, jako Itálie, Španělsko a USA používají kombinaci obou metod. Navíc je opravdu veliká variabilita ve výpočtu celkové plemenné hodnoty pro končetiny. Ve Francii je do celkového skóre započtena lokomoce. V Kanadě zase je 50 % celkového skóre končetin dáno informacemi o  paznehtu (úhel paznehtu a hloubka patky).

Addison a Rubens
Jako výsledek  zmíněných rozdílů celkové skóre končetin se liší mezi zeměmi. V tabulce 3 můžete vidět 10 býků, kteří byli používaní po celém světě včetně jejich indexů pro celkové skóre končetin v Kanadě, Německu, Holandsku a USA.

Tabulka 3: Plemenná hodnota pro celkové skóre končetindeseti býků na základě hodnocení dcer z druhého nasazení v Kanadě, Německu, Holandsku a USA

Býk Kanada Nmecko Velká Británie Holandsko USA Aaron 9 129 +2.79 113 2,67 Addison -7 90 -0,12 102 0,78 Emerson 8 123 1,25 103 0,95 Juror -1 88 0,46 100 -0,13 Manat -1 124 0,06 103 0,24 Mtoto 6 127 2,8 108 1,25 Rubens RC 12 116 1,37 95 1,01 Rudolph 1 109 1,04 100 -0,17 Storm 8 130 3,24 109 2 Celsius 8 119 3,38 109 1,2

Tito býci byli uvedeni pouze jako příklad. Býci jako Aaron a Storm mají velmi vysoké skóre pro končetiny ve všech zemích a Juror má průměrné hodnoty (nebo lehce podprůměrné) ve všech zemích. U Emersona je dosti veliká variabilita v různých zemích. Manat je průměrný ve všech zemích kromě Německa kde je hodnocen velmi vysoko. Opravdu pozoruhodné jsou čísla u Rubense RC a Addisona, speciálně pokud hodnotíme jejich výsledky ve vlastních zemích (Kanada a Holandsko). V Holandsku má  Addison PH 102 (lehce nad průměrem), ale v Kanadě má skutečně negativní skóre (-7). Naproti tomu Rubens má v Kanadě +12, ale v Holandsku má RPH jen 95 (podprůměrné). Pro kvalitu kostí, lineární znak v Kanadě, který je součástí skóre pro končetiny, má Rubens maximálně pozitivní skóre (+15), kdežto Addison má v tomto znaku negativní skóre (-12).  Podle holandských bonitérů mají dcery Addisona daleko lepší chodivost, než je tomu u Rubense.

Takže buďte opatrní, pokud chcete srovnávat býky podle jejich skóre končetin. Speciálně když neznáte, z čeho se  index  vypočte. Pro WHFF je to urgentní případ pro nastartování dalšího sjednocování výpočtu. Pak jednou  nastane doba, kdy býci z různých zemí budou mít cca stejné lineární znaky.

„Končetiny a paznehty jsou pro krávy stejně důležité  jako kvalitní  pneumatiky pro Ferrari.“


autor: Bert Wesseldijk, Holstein International, únor 2005
přeložil Lumír Dvorský, Genoservis a.s. – PS Frýdek-Místek