Homepage poradenstvi clanky slechteni-prasat 162-vyznam-kancich-feromonu

04.06.2003

VÝZNAM KANČÍCH FEROMONŮ


V průběhu posledního veletrhu EuroTier konaném v Německu několik společností představilo produkty na bázi kančích feromonů k podpoře reprodukce prasnic. Byla nastolena otázka co vlastně jsou feromony a jak nám můžou pomoci.

Termín ?feromon? byl vymyšlen vědci v roce 1950 a pochází z řeckého slova ?pherein?  (nést) a ?hormone? (podráždit).
Feromony můžou být myšleny jako chemický posel, který má schopnost vyvolat ohlas na opačné pohlaví stejného živočišného druhu. Hraje důležitou roli v chování a sexuálních vztazích stejně jako při kontrole reprodukce.
Feromony se tvoří u dospělých zvířat a obvykle je jejich směs vylučována při vydechování. Obecně se soudí, že po výdechu kancem feromony dosáhnou nozder prasnice. Zde stimulují nervové receptory na sliznici čichového ústrojí. Prasnice pak začíná  projevovat ochotu k páření.
Kančí feromony androstenone (androst-16-en-3one) a androstenol (androst-16-en-3-ol), známé jako důležitý faktor navozující sexuální chování u prasnic, patří mezi 18 chemikálií u kterých byla doposud identifikována funkce feromonů.  Na seznamu je také jeden feromon, který byl zjištěn i u mužů. Jmenuje se  androst-4, 16-dien-3-one. Odhaduje se, že podobných chemikálií existuje více než 18.  V současnosti kančí androstenon a androstenol byly již chemicky definovány a jsou dostupné ve formě spreje nebo prášku k použití ve výzkumu nebo i v běžné praxi u chovatelů.

Jejich praktické využití lze hodnotit podle bohatých znalostí o kančích feromonech nashromážděných za posledních 20 let. Nástup puberty je značně urychlen pokud jsou mladé  prasničky vystavovány účinkům kančích feromonů. Zkušenosti také ukazují, že feromony mají blahodárný vliv na pravidelnost říje, stejně jako na její intenzitu a zkrácení intervalu mezi odstavem a prvním zapuštěním.
 Šarvátky mezi zvířaty v nově vytvořené skupině jsou běžný problém v chovu prasat. Studie z roku 1987 v USA ukázala, že v průměrná skupina předpubertálních prasniček stráví během prvních 90 minut 17% času vzájemnými šarvátkami. Zavedení postupu,  který by snížil toto nežádoucí chování by bylo jistě krokem vpřed. Agresivní chování a stres mezi těmito zvířaty lze omezit jednoduše aplikací malého množství androstenolu.
 Pokud jsou prasničky pravidelně vystavovány účinkům kančích feromonů mohou dosáhnout první říje až o 20 dnů dříve, což je pro chovatele jistě cenná úspora nákladů. Výsledky výzkumu z roku 1992 dospěly k závěru, že při pravidelném používání kančího androstenonu ke stimulaci mladých prasniček dochází k dřívějšímu nástupu říje a tato říje je kvalitnější.

Jedním z největších úkolů v chovu prasat je porozumění zákonitostí projevů chování zvířat a pak poskytnutí co nejoptimálnějších podmínek namířených k dosažení co nejvyššího reprodukčního efektu. Doposud byl považován jako nejoptimálnější způsob stimulace ranosti puberty u prasniček  jejich pravidelný kontakt s dospělým kancem prubířem.
Vzrůst ohlasu na stimulaci je pouze za předpokladu větší frekvence originálních kančích podnětů. Nicméně existují rozdíly podle denní doby kdy dochází ke kontaktu prasniček s kancem. Omezené údaje z ostatních oblastí předpokládají ustálený denní rytmus pulzů, při kterých se vyplavuje  LH hormon kontrolující rozvoj žlutých tělísek na vaječnících. Frekvence těchto pulzů indikuje aktivitu endokrinního systému týkajícího se reprodukce, známého pod názvem hypotalamo-hypofizárně-vaječníková osa, měnící se v průběhu dne.
Dlouho před rokem 1989 vědci navrhovali, že tato variabilita by mohla být využita jako stimul pro včasný nástup puberty nebo normální říje po odstavu efektivněji pokud je aplikovaná spíše odpoledne než ráno. Australští vědci ještě před 10 lety nebyli schopni ověřit tento návrh, protože do pokusu  zahrnuli pouze 16 prasniček, ale pro objektivnější vyhodnocení je třeba širšího zkoumání.
Také některé práce provedené v australskými vědci vysvětlují, že feromony nám mohou pomoct vysvětlit tzv. sezónní infertilitu u prasnic a prasniček v průběhu letního období. Také prasnice si produkují vlastní feromony, které oddalují nástup říje  mlaších prasniček v tomto nepříznivém čase. Normální produkce kančích feromonů sice překoná vliv feromonů prasnic, nicméně je ale vhodné ustájit prasničky odděleně od starších prasnic v době říje, zejména v tomto teplém období roku. 
Vědci před několika roky vědci podali důkazy o dvou faktorech způsobující tzv. syndrom letní infertility u prasat. Prvním je zamezení přítomnosti kance během prvních dnů po inseminaci nebo zapuštění, protože feromony mají pravděpodobně negativní vliv na ranná stadia březosti. Dalším faktorem je zabránění stálé přítomnosti kance u prasnic nebo prasniček.

Pro lepší výsledky je vhodnější mít kance ustájené v oddělené části stáje nebo v kotci mimo stáj s prasnicemi, příp. prasničkami. Samice daleko lépe reagují a mají výraznější reflex nehybnosti na kance kterého neznají a jsou s ním v kontaktu pouze kratší dobu. Navíc ustájení kance mimo prasnice a prasničky nám snižuje možnost, že projev reflexu nehybnosti bude krátký a odezní ještě předtím než se k prasnici nebo prasničce dostaneme a vybereme ji k zapuštění.
Dobře známým problémem je detekce říje při nedostatečné stimulaci reprodukčního cyklu, zejména pak během letního období. Při vyšších teplotách ve stájích je jednoduše vhodné použít ke stimulaci před inseminací nebo připouštěním více kanců, případně je více střídat i v průběhu dne (to znamená jedním kancem provést výběry a druhého prubíře vzít ke stimulaci při inseminaci). Je to dáno tím, že většina kanců v tomto období je méně sexuelně aktivních ve srovnání s chladnějším obdobím roku a jejich feromonální produkce klesá.
Je zde ale také další alternativa náhrady většího počtu kanců v průběhu tohoto nepříznivého období. Tou je využití syntetického kančího pachu ve spreji nebo ve formě prášku k aplikaci před rypák prasnice nebo prasničky.
Androstenon může fungovat jako primární feromon, který způsobí zpuštění řetězce neuro-endokrinních reakcí u samic, nebo jako signální feromon schopný navodit změny v chování či sexuelních aktivitách. Tyto efekty byly ověřeny experimentálně v roce 1999 stejně jako jejich odzkoušení v praxi u chovatelů.
Dnes je možné citovat spoustu výhod hovořících pro použití syntetických feromonů. Samozřejmě bychom měli jako první jmenovat feromonální aplikaci na podpoření začátku říje u prasnic a prasniček. To také zahrnuje stimulaci prasniček k dosažení puberty.  V obou případech tyto operace pomáhají pracovníkům na úseku reprodukce prasat přesněji určit začátek říje.
Krom toho zavedení tohoto opatření nám také zlepšuje výsledky v reprodukci prostřednictvím zkrácení intervalu do odstavu. Použití těchto syntetických přípravků nám také zlepšuje odezvu prasnice při inseminaci a tak snižuje zpětné výtoky inseminační dávky. Ale zejména je třeba vzít do úvahy, že tyto výrobky se syntetickým kančím feromonem nám prokazatelně pomáhají s detekcí říje v problematické letní sezóně

Pig International, duben 2003
přeložil Jiří Aust, , Genoservis, a.s. ISK Grygov