Homepage poradenstvi clanky reprodukce-skotu 79-deset-nejdulezitejsich-bodu-jak-zlepsit-reprodukci

06.12.2007

DESET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ, JAK ZLEPŠIT REPRODUKCI


Co je nového v reprodukci? To je otázka, kterou Dr. Paul Friecke z Univerzity ve Wiskonsinu dostává velmi často. Proto stanovil celkem 10 bodů k tomu, aby ji zlepšil.

10 cest jak zlepšit reprodukci.

1. Zvyšte počet březích krav ve stádě.
2. Zlepšete počet zabřezlých po inseminaci.
3. Minimalizujte tepelný stres.
4. Vyléčte acyklické krávy.
5. Vyřaďte býka z přirozené plemenitby.
6. Zlepšete techniku inseminace.
7. Zlepšete detekci říje.
8. Provádějte RDG.
9. Sledujte embryonální odúmrť.
10. Provádějte synchronizaci a resynchronizaci.

1. Zvyšte počet březích krav
Počet březích krav za určitou časovou jednotku je užitečnou pomůckou při sledování výsledků reprodukce ve stádě.
Zde uvádíme příklad na pochopení sledování počtu březích krav.

Např. máme 100 krav určených pro inseminaci:
- 50% krav mělo říji a bylo připuštěno v jeden den
- březost po inseminaci byla 30%
- z 50-ti krav připuštěných při 30% zabřezávání bylo březích 15 ks, při celkovém počtu 100 ks bylo 15% krav březích.

Co to vlastně počet březích krav znamená, si ukážeme na porovnání dvou podobných krav. Obě jsou 150 dní v mléce, ale jedna je už 60 dní březí a druhá je jalová. O kolik rentabilnější je ta březí? Ve studii na jednom stádě v Kalifornii o 77 kusech krav byl vliv zabřezávání na rentabilitu ovlivněn produkcí mléka, brakací, náklady na krmivo, stádiem laktace a úrovní reprodukce. Studie ukázala, že včas zabřezlá kráva má pro farmáře přínos o 300 - 650 USD větší jak ta jalová (více mléka, více telat, méně jalových krmných dnů atd.)

2. Zlepšete zabřezávání
Další z cest, jak maximalizovat reprodukci, je zlepšení zabřezávání ve stádě. Zabřezáváním myslíme počet krav zabřezlých z počtu inseminovaných. Čím je lepší zabřezávání, tím je větší počet březích zvířat na stejný počet inseminací.

Na zabřezávání mají vliv čtyři faktory:
plodnost krav, plodnost býka, správně vzhledaná říje, úspěšnost inseminace

Plodnost krav je ovlivněna řadou vlivů. Např. počet laktací nebo těžký porod a zadržené lůžko mají značný vliv na zabřezávání. Dobrá příprava na porod je klíčem k zabřezávání. Ulehnutí po porodu, nebo vysoké somatické buňky (mastitida) snižují schopnost koncepce.
Plodnost býků je dnes definována pomocí hodnoty ERCR a chovatel si již může vybrat býka k vylepšení plodnosti a tím i k ziskovosti, pokud je býk rovněž zlepšovatel produkce a typu.
Přesné vyhledávání říjí: Sledujte říje 3-4krát za den po dobu cca 20 minut. Pro dobrý projev říjí je lepší umožnit kravám přístup do nezpevněného výběhu, nebo na pastvinu, kde se jim dobře chodí a skáče. Pokud je to možné, učiňte zodpovědným za sledování říjí jednu osobu a zainteresujte ji na výsledcích. Používejte pomůcky pro vyhledávání říjí a synchronizaci.
Efektivita inseminace závisí na technice přípravy dávky a vlastním zavedení semene do těla dělohy u plemenice. Semeno zavedené do krčku je částečně odplaveno cervikálním hlenem, který produkují jeho žlázy. Hygiena při inseminaci musí být samozřejmostí.

3. Minimalizujte tepelný stres
Snižování tepelného zatížení zvířat je velmi důležité. Pro vysvětlení uvádíme několik pojmů.
Homeotermie je stádium, kdy je vyprodukované teplo zvířetem a teplo prostředí rovno teplu, které zvíře odevzdá do prostředí. V tomto stádiu kráva produkuje a je schopná zabřeznutí. Hypertermie, nebo-li tepelný stres, je stádium, kdy množství tepla kravou vyrobeného plus teplo z prostředí je vyšší, než teplo, které kráva odevzdá do prostředí. Pokud k tomu dojde, je nutné ochlazovat krávy ventilátory a zmlžovači. Umístění těchto zařízení do čekáren a uliček vám výrazně pomůže k překonání tepelného stresu.

4. Vyléčte acyklické krávy
Řada lidí si myslí, že zvířata cyklují se stálou pravidelností. Normální cyklus trvá 21 dní, ale může se pohybovat v rozmezí 18 - 24 dní z různých důvodů, včetně stresu.
Řada studií vypočítává, kolik procent krav necykluje mezi 60. a 75. dnem laktace. Tato perioda je příhodná pro první inseminaci, ale výzkumy dokázaly, že kolem 25% v tomto období je acyklických. To znamená, že 25% stáda nemůže zabřeznout v době, která je pro zabřeznutí optimální.
Co je příčinou neovulujících a necyklujících krav? Jednou z příčin může být špatná kondice krav v důsledku negativní energetické bilance. Dobrá výživa před a po otelení je důležitá pro vyrovnání energetické potřeby.
Používání CIDR a synchronizace je důležitým nástrojem pro nastartování pohlavního cyklu u problémových krav, pokud je v pořádku výživa a hladina energie. Pokusy dokázaly, že cca 50% acyklických nebo neovulujících krav začalo cyklovat po aplikaci CIDR (intravaginální tampón napuštený analogem progesteronu). Používání CIDR je v USA dovoleno pro krávy i jalovice.

5. Odstraňte býka v přirozené plemenitbě
Inseminace je jednou z nejefektivnějších metod v zemědělství, jaká kdy byla vyvinuta. Přinesla s sebou očividný pokrok v produkci, typu, zdraví a reprodukci. Živého býka si farmáři pořizují v domnění, že ušetří peníze a čas potřebný pro vyhledávání říjí. Bohužel řada býků má problémy s libidem, špatnou plodností a v neposlední řadě i s pohlavně přenosnými chorobami, což u inseminace nehrozí.
Dobrý management stáda je umožněn právě díky inseminaci, protože známe přesně dobu připuštění, a tudíž i dobu možného telení. Býci mohou být agresivní a nevypočitatelní. Před zavedením umělé inseminace umíral v USA každé čtyři dny jeden člověk po napadení býkem.

Výhody inseminace oproti přirozené plemenitbě.
- lepší produkce a typ u dcer
- vysoké prověření býků v inseminaci
- žádné nebezpečí pro chovatele
- žádné náklady na krmný den býka
- odpadá riziko pohlavních chorob
- odpadá problém poraněných krav
- zlepšující se plodnost
- lepší identifikace zvířat a řízení stáda
- omezení a kontrola inbreedingu a recesivních letálních faktorů

6. Zlepšujte techniku inseminace
Dávejte důraz na každý krok při přípravě inseminační dávky. Správná příprava dávky a vlastní inseminace je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících úspěch v reprodukci.

7. Zlepšete detekci říje
Často je limitujícím faktorem reprodukce špatné vyhledávání říje. Je zjištěno, že plných 50% všech říjí v USA není vyhledáno. Jak byla přirozená plemenitba nahrazována inseminací, sledování říje nabylo na svém významu. Jak již bylo uvedeno dříve, správná detekce říje je klíčovým faktorem pro počet zabřezlých. Nejlépe zjistíme říji vlastním pozorováním a to 3-4 krát za den po 20-ti minutách. Pomůcky, jako např. natírání kořenů ocasů mastnou křídou, kamar atd. se dají použít ke zlepšení reprodukce. Rovněž je důležité vést o inseminaci důkladnou evidenci.

8. Provádění RDG
Včasné zjišťování březosti hned jak je to jen možné je důležitým nástrojem pro zlepšování reprodukce. Testování vzorků krve a moči ještě nemá požadovanou přesnost. Sonograf je důležitým nástrojem pro brzké zjištění jalových zvířat a jejich včasné zapuštění. Pokud používáme RDG, je nutno po čase zvířata opět vyšetřit, neboť až 25% březostí skončí v intervalu od zabřeznutí do porodu, s největším výskytem kolem 45. dne březosti. Pokud bylo zvíře vyšetřeno před 30. dnem březosti, tak by měla být znovu kontrolována.
RDG je důležitým nástrojem jak zjistit jalové zvíře a opět ho vrátit do reprodukce.

9. Zjišťujte embryonální odúmrť
Pro chovatele je značně frustrující, když kráva, která už byla vyšetřená březí, zmetá. Celková ztráta březostí dělá až 25% zabřezlých. Po 45 dnech březosti již tyto ztráty výrazně klesají.

Raná březost: Po oplodnění se vajíčko nebo zygota dále dělí. První stádium dvou buněk trvá cca 20 hodin, další stádium se vytvoří do 40 hodin.Tak jak se buňky dále množí, postupuje zárodek vejcovodem dolů k děloze. Čtvrtý den, ve stádiu 8-16 buněk, opouští vejcovod a vstupuje do dělohy. V děloze zygota pokračuje v dělení a 6. den se mění na morulu. Sedmý den se buňky zygoty přesunou na okraj zárodku a vzniká blastocysta.
Embrya u skotu se také přenáší ve stádiu 7.- 8. dne (pozdní morula a raná blastocysta). Blastocysta se dále prodlužuje a 12. – 13. den se zahnízdí ve stěně dělohy.
Formování embrya: 13. den se začínají formovat orgány a jednotlivé části těla. Nově vznikající organismus se jmenuje embryo. Několik příštích dnů je extrémně kritických pro přežití embrya. Reprodukční systém krávy a hormony, hlavně progesteron, musí být v souladu s vyvíjejícím se embryem, jinak dojde k zániku. I u normálních zdravých krav jsou největší ztráty zjišťovány v tomto období a to v rozmezí 10-20%. Tak jak se embryo vyvíjí jeho obal se přizpůsobuje velikosti dělohy. Tyto membrány se dotýkají stěny děložní a spolu s ní vytvářejí placentu, přes kterou embryo dostává živiny od své matky.
Růst plodu: od 45 dne březosti mluvíme již o plodovém období, plod se dále vyvíjí a roste . Po 45 dnech by zdravá kráva již neměla přijít o plod.

10. Synchronizace a resynchronizace
Velký důraz je třeba dát na přesně načasovanou první inseminaci. Doba první inseminace se může volit pomocí řady různých pomůcek, jako jsou různé způsoby vyhledávání říje a synchronizační programy. Ve skutečnosti však ne všechna zvířata zabřeznou hned napoprvé. Co můžeme dělat po první inseminaci? Máme pokračovat dále v agresivním postupu u reprodukce? Zde jsou uvedeny některé možnosti, co dělat pro druhou inseminaci aby se zvedla březost.
Jednou z cest je dobré sledování krav 19-24 dnů po první inseminaci, zachytit případné říje a krávy opakovaně připustit. Průměrná délka cyklu krávy je mezi 19-24 dny. Velký důraz je třeba klást na to, aby krávy zůstaly jalové a nepřipuštené co nejkratší dobu, jinak chovatel ztrácí čas a peníze. Tehdy nám může pomoci důsledné sledování říjí. Pokud je ale kráva jalová a nejeví známky říje, můžeme přijít o spoustu času pokud budeme čekat na vyšetření.

Nejagresivnější postup, který řeší tento problém se jmenuje RESYNCHRONIZACE.
- začíná injekcí GnRH (Supergestranu) všem inseminovaným zvířatům týden pře RDG. Tato injekce je neškodná pro březí zvířata.
- po provedení RDG aplikujeme zjištěným jalovým kravám protaglandinF2alfa (Remophan).
- za dva dny pak aplikujeme další injekci Supergestranu - krávu inseminujeme do 24 hodin po této poslední injekci.


FAST BACK program.
Tento program používá vaginální implantát napuštěný progesteronem k vyvolání říje.
- implantát je zaveden acyklickým kravám a nebo kravám 14 dní po první inseminaci. Po dobu sedmi dnů se z něho uvolňuje progesteron.
- po sedmi dnech se implantát vyndá, což vyvolá pokles progesteronu a u jalových krav spustí říji.
- pro krávy, které nezabřezly po první inseminaci, můžeme tento program použít pro vyvolání další říje a následné inseminace.

                         

* jalová zvířata mají další říji a můžou se podruhé připustit


HORIZONS, únor 2004
Podle Joel Delzera přeložil Lumír Dvorský, Genoservis a.s. – středisko Frýdek-Místek