Homepage poradenstvi clanky reprodukce-skotu 376-mozne-priciny-neplodnosti-u-dojnic

21.04.2008

Možné příčiny neplodnosti u dojnic


ZADRŽENÍ LŮŽKA
Nevypuzení plodových obalů do 12 hodin po otelení je považováno za zadržení lůžka. Výskyt ve stádech mléčného skotu normálně nepřekračuje 8%. 

Možné vlivy
1.Specifické infekce jako Brucella, Leptospira, Campylobacter, IBR a další mohou způsobit zmetání ale také následující zadržení lůžka.
2.Nespecifické infekce z širokého spektra bakterií a virů, které se objevují v průběhu gravidity a při otelení mohou způsobit zadržení lůžka.
3.Porody dvojčat, abnormálního plodu, déletrvající nebo těžké porody, císařský řez velice často způsobují zadržení lůžka. 
4.Nedostatek Selenu, vitamínů A a vit. E mohou zvýšit výskyt zadržených lůžek.
5.Nadměrný příjem energie a/nebo prodloužená doba stání na sucho vedoucí k přehnané kondici krav zvyšuje riziko výskytu zadržených lůžek.

Opatření a návrhy
1. Diagnostikování konkretních infekcí vyšetřením krve a/nebo kultivací. 
2.Minimalizovat vystavení nespecifickým organismům udržováním čistoty v kotcích určených k telení, nepoužívat tato místa k jiným účelům (nemocnice).
3. U jalovic používejte býky s prověřenýmy lehkými porody. V případě pomoci při telení pracujte čistě a pokud možno s citem.
4.V oblastech s nedostatkem Selenu poskytujte Se v doplňcích stejně jako vit. A a E.
5. Zabraňte tloustnutí krav. Zasušujte krávy v kondici v jaké by se měly telit.

Pokud zůstává obsah v děloze i po dvou týdnech nebo je cítit zápach, je to důkazem METRITIDY
Možné vlivy
1.U mnoha krav se zadrženým lůžkem se vyvine metritida
2.Zranění reprodukčních orgánů při těžkém porodu, použitím nepřiměřené síly. Ke zranění může také dojít při připouštění nebo léčbě dělohy.
3.Krávy a jalovice jsou velmi náchylné k infekci v průběhu porodu. Pokud je prostředí, pomoc nebo nástroje nečisté, je metritida pravděpodobný výsledek.
4.Nedostatek Selenu a vit. E může být spojen s metritidou.
5. Zvýšená kondice krav před porodem zvyšuje náchylnost k mnoha zdravotním problémům jako zadržené lůžko, metritida, ketoza, posunutí slezu.

Opatření a návrhy
1.Je-li výskyt zadržených lůžek vyšší než 8% viz opatření výše. Podmínky, které předurčují krávy k zadrženému lůžku vedou často k metritidě.
2.Otelit krávy na čistém místě
a) Čistěte, desinfikujte a zastýlejte porodní místo po každém otelení. Pokud je to možné používejte delší stelivo místo pilin.
b) Pokud je vyšší výskyt metritid, nechejte porodní místa odpočívat po dobu jednoho až dvou měsíců a telení přesuňte na jiné místo.
c) Porodny mějte uzavřeny pro jakákoliv jiná zvířata.
d) Pomoc při otelení provádějte čistými, desinfikovanými pomůckami i pomocníky. Pracujte současně s kontrakcemi krávy, nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte se, že je tele v normální poloze, než ho začnete tahat. Pomoc veterináře vyhledejte raději dříve než pozdě.
3.Ošetření a léčbu metritid a zadržených lůžek provádějte dle doporučení veterináře. Vyhněte se léčení a rutinní medikaci dělohy, pokud není jisté, že je infikována.
4.Doplňte selen a vitamíny dle doporučení výživáře.
5. Zabraňte tloustnutí krav v poslední fázi laktace a dodržujte správné dávky minerálních látek a vitamínů.

CYSTY NA VAJEČNÍCÍCH
Ovariální cysty jsou struktury, které přetrvávají na jednom nebo obou vaječnících po dobu 10 dnů a více. Plodnost postižených krav je snížena hormonálními změnami, změnami v děložním tonu a, v mnoha případech, neúspěšným uvolněním vajíčka.
Možné vlivy
1.Nadměrný příjem vápníku nebo široký poměr vápníku a fosforu. Celkový příjem větší než dva díly vápníku k jednomu dílu fosforu může vést ke zvýšenému výskytu cyst.
2.Vysoké dávky estrogenu z krmiv nebo z toxinů plísní také zvyšuje výskyt cyst na vaječnících.
3. Genetická predispozice
4.Stresující podmínky nebo zdravotní problémy v období porodu a po něm.

Opatření a návrhy
1. Analyzujte všechna krmiva k zajištění správného poměru vápníku a fosforu mezi 1,5:1 až 2:1. Do bilance zahrňte i volně přístupné minerální doplňky apod.
2.Vyvarujte se používání injekčního estrogenu mimo doporučení veterináře. Analyzujte krmiva podezřelá z obsahu zearalenonu nebo jiných toxinů a tyto přestaňte krmit nebo omezte jejich zkrmování připouštěným zvířatům stejně jako krmiva z obsahem rostlinných estrogenů.
3.Genetickou predispozici omezujte selekcí a vyřazováním problematických krav a výběrem býků.

ANESTRUS nebo porucha projevovat příznaky říje je často neschopnost rozpoznat říje
Možné vlivy
1.Nedetekované příznaky říje u krav s normální ovariální činností vyplývají z:
a) neadekvátní detekce říje
b) neadekvátní identifikace zvířat nebo záznamů
c) nedostatek příležitostí pro krávy projevit říje tj. nedostatek místa, kluzká podlaha, kulhání, příliš malé skupiny zvířat pro interakci
2. Skutečný anestrus, nedostatečná činnost vaječníků způsobená:
a) anemie – anaplasmoza, vnitřní nebo vnější paraziti, nedostatek živin
b) nedostatek fosforu
c) nedostatek energie
d) nízké hladiny hormonů
e) cysty na vaječnících ( u 70% cystózních krav je anestrus)
f) pyometra nebo hnis v děloze
3. Tiché říje – normální ovariální činnost s malými nebo žádnými příznaky říje. Většina vlivů skutečného anestru je spojena s tichými říjemi.

Opatření a návrhy
1. Pořizovat a udržovat patřičné záznamy reprodukce
2. Pořádně sledovat příznaky říje. Upravte kluzké povrchy pro sledování říjí.
3. Kontrola anemie, ošetřit postižená zvířata a upravit příčiny.
4. Zajistit správnou výživu stáda dle doporučení výživáře.
5. Vyšetřovat krávy na děložní infekce, cysty na vaječnících a činnost vaječníků.
6. Důsledná kontrola podmínek v období porodu a po něm

OPAKOVANÁ INSEMINACE
Jedná se o krávy vyžadující tři a více inseminací před zabřeznutím nebo vyřazením

Možné vlivy 
1. Embryonální mortalita způsobená:
a) špatnou výživou
b) trauma
c) infekční onemocnění způs. Trichomonas, Mycoplasma, Leptospira, Haemophilus, Vibrio
2. Inseminace příliš brzy nebo pozdě vzhledem k ovulaci
3. Použití býka s nízkou plodností
4. Sperma poškozené nesprávným skladováním nebo manipulací
5. Špatná technika inseminace

Opatření a návrhy
1. V případě použití býka v přirozené plemenitbě, vyšetření na Vibrio a Trichomonas
2.Testujte na Leptospiry, IBR a BVD. Vakcinujte proti těmto organismům.
3. Vyhněte se hrubému překrmení obilovinami zejména po inseminaci
4. Pečlivě sledujte nástup a trvání říje. Inseminujte 12 hodi po prvním zpozorování říje. U krav s déletrvající říjí (přes 24 hod.) inseminujte podruhé 12-18 hodin po první inseminaci
5. Nechejte vyšetřit krávy s opakujícími se inseminacemi na přítomnost endometritid, zpožděné ovulace nebo jiných abnormalit
6. Používejte býky s dobrou plodností
7. Buďte si jisti správnou manipulací a technikou inseminace.

ZMETÁNÍ
Příčiny zmetání mohou být infekční nebo neinfekční. U 70% zmetání není možné určit příčinu ani při pečlivém laboratorním vyšetření. Při absenci specifické infekce jsou 3% zmetání ve stádě považována za normální.

Možné vlivy
1.Genetické vady – u abnormálního embrya nebo plodu je pravděpodobné vstřebání nebo vypuzení v ranné březosti.
2.Vícepočetná březost – pravděpodobnost zmetání je vyšší než u jednoho plodu
3.Zranění - do 60 dnů březosti, nadměrná manipulace s reprodukčními orgány při rektálním vyšetření, průnik inseminační pipety do březí dělohy. V pozdní fázi březosti může způsobit zmetání těžké zranění např pád na tvrdý povrch.
4.Specifiké infekce – Brucella, Leptospira, IBR, BVD, Listeria, Trichomonas, plísňové infekce a další
5.Toxicita – nitráty, kyanid, jedovaté plyny a některé plevely
6. Léčiva – kortizon, prostaglandiny a další

Opatření a návrhy
1.Vyhněte se zraněním, vydrážkujte povrchy, použijte neklouzavý materiál, držte krávy mimo ledové plochy.
2. Použijte krajní opatrnosti při vyšetřování reprodukčních orgánů připuštěných krav.
3. V případě zmetání nechte odebrat vzorky a odešlete do laboratoře. Ihned odeberte vzorky krve krav a znovu za tři týdny na vyšetření Brucella, Leptospira, IBR a BVD.
4. Eliminujte přístup krav k močálům, rybníkům a stojatým vodám.
5. Pokud je podezření na toxicitu vyšetřete především krmiva a zdroj vody.
6. Léčiva indukující zmetání používejte pouze na pokyn veterináře.

www.milkproduction.com - Lawrence J. Hutchinson přeložil a upravil Karel Liška
Genoservis- Výživa, a.s.