Homepage poradenstvi clanky reprodukce-prasat 107-jak-preklenout-letni-mesice-v-reprodukci-prasnic

22.01.2008

JAK PŘEKLENOUT LETNÍ MĚSÍCE V REPRODUKCI PRASNIC


Letní období je vždy z pohledu reprodukce prasnic velmi rizikové. Případný neúspěch v tomto období se negativně promítne do výsledků celého úseku výroby vepřového masa v zemědělském podniku v daném roce. Je  nutné tudíž dbát na každý detail celého procesu reprodukce a věnovat zvýšenou pozornost všem potencionálním rizikům.
Z pohledu kvality dodaných spermií do pohlavního aparátu prasnice je vždy nezbytné dodat ty nejkvalitnější spermie, jež máme v daný okamžik k dispozici. To znamená mít v přirozené plemenitbě pouze kance s prověřenou kvalitou ejakulátu a průběžně u nich sledovat výsledky v zabřezávání a následně také plodnosti. Nevýhodou přirozené plemenitby je, že nikdy neznáme kvalitu spermií v okamžiku páření kance s prasnicí.
Kvalita spermií se v průběhu roku mění v závislosti na momentální pohodě kance, která je často ovlivňována změnami biologické zátěže, tj. nezávisle na chovateli. Zhoršení libida i kvality spermií u některých chovaných kanců může mít původ ve zvýšené produkci hormonů nadledvinek (kortizolu), a jejich vlivu na činnost endokrinních žláz. Následné změny se projevují změnou semenné plazmy, která pak negativně ovlivňuje oplozovací schopnost spermií. Tyto změny se stávají také v krátkých periodách dnů a týdnů.
V inseminaci máme tu obrovskou výhodu, že spermie jsou po odběru a při procesu zpracování průběžně kontrolovány a postup výroby inseminačních dávek je přizpůsobován jejich stavu a kvalitě. Na chovateli pak je, aby zajistil řádné uskladnění inseminačních dávek a tím udržel jejich oplozovacích schopnost na maximální možné úrovni.

Skladování inseminačních dávek:
- Pro správné uchování inseminační dávky je nezbytná odpovídající teplota a tma.
- Po doručení inseminačních dávek je v co nejkratším čase vložit do klimaboxu s odpovídající teplotou.
- Je nutné dbát na teplotu v klimaboxu, která je nutná pro uchovávání inseminační dávky. Rozpětí teplot je 15-18oC, optimální 16-17oC. Pokud je klimabox vybaven ukazatelem teploty, tak tuto kontrolovat min. 2x denně. Je velice vhodné vložit do prostoru mezi inseminační dávky lihový teploměr (příp. maximominimální) pro kontrolu správné funkce ukazatele teploty na klimaboxu. Jestliže není klimabox vybaven ukazatelem teploty, tak kvalitní lihový teploměr je nezbytný.
- Inseminační dávky ukládat v klimaboxu hrdlem nahoru, nebo v leže (je vhodnější - spermie jsou sedimentované na větší ploše a jsou ve větším kontaktu s ředidlem jež poskytuje výživu spermiím). Nikdy neskladovat inseminační dávky hrdlem dolů, z důvodu sedimentace spermií do úzkého prostoru uzávěru tuby. Při promíchávání inseminační dávky se z tohoto prostoru nevyplaví všechny spermie a hrozí nebezpečí ztráty značného množství spermií po vyjmutí uzávěru inseminační tuby.

Další výhodou inseminačních dávek je možnost využití heterospremie, jež nám zaručuje, že inseminujeme všechny prasnice v daný okamžik opravdu s těmi nejlepšími spermiemi jež máme momentálně k dispozici. Je zde ale podmínka, že tato heterospermie bude připravena až těsně před inseminací. Důvodem je semenná plazma jednotlivých kanců, jež může při dlouhodobém působení negativně ovlivnit spermie druhého kance. V nedávné době všichni chovatelé obdrželi do svých chovů spolu s inseminačními dávkami balíček s trubičkami a návodem na přípravu heterospermie. Pokud se tak u někoho nestalo, má možnost si tento balíček zdarma objednat na obou našich inseminačních stanicích kanců. To platí také pro další objednávky po spotřebování všech trubiček.
Heterospemie má z pohledu vylepšení, příp. v letním období udržení úrovně plodnosti nezastupitelnou úlohu a je jen na škodu, pokud některý chovatel nevyužívá tohoto jednoduchého opatření ve svém chovu. Pro názornost uvádím obsah příbalového letáku u soupravy pro přípravu heterospermie.

Příprava pravé heterospermie:
- vajíčko oplodní vždy spermie lepšího kance
- eliminuje práci se staršími inseminačními dávkami
- minimální časové nároky na přípravu inseminační dávky před inseminací
- nedochází ke ztrátám inseminačních dávek z důvodu nespotřebování inseminační dávky

Příklad: V pondělí doručené inseminační dávky se míchají mezi sebou pondělí, úterý a středa ráno. Pondělní nespotřebované inseminační dávky se namíchají se středečními po jejich doručení a po jejich zchlazení na teplotu pondělních dávek po dobu cca 1-2 hodin. V případě, že dávky jsou doručeny příliš pozdě, použijí se k přípravě heterospermie pouze čerstvé inseminační dávky a míchání starých inseminačních dávek s novými se provede další den ráno.

- efekt především v plodnosti
- využívat celoročně - každopádně v létě, ale výhodné je používat je celoročně
- nutno dodržet stejnou teplotu - před přípravou pravé heterospermie ponechat inseminační dávky v klimaboxu po dobu cca 1-2 hodin
- nepřipravovat do zásoby

Jak všichni víme, zákony biologie jsou neúprosné a jedním z nich je, že každá živá buňka od okamžiku svého vzniku začíná stárnout. U spermií platí tato zásada stejně. To znamená, že po dokončení svého vývoje ve varleti a v nadvarleti a následně plného vyzrání v oplození schopnou spermii po ejakulaci začíná nevratný proces jejího stárnutí, jež je spojen zejména s klesající kvalitou každé spermie - snižování oplozovací schopnosti. I při použití těch nejkvalitnějších ředidel jež jsou na trhu k dispozici neumíme tento proces zastavit, ale pouze ho zpomalit.
Přestože jsou na trhu ředidla s různou dobou použití v nich připravených inseminačních dávek, vždy platí zásada, že čím čerstvější, tím lepší. Vlastními pokusy jsme si ověřili, že i u těch nejlepších ředidel je maximální doba kvalitního uchování spermií 3 dny. Poté už se u některých ejakulátů můžou objevovat první známky jejich horší oplozovací schopnosti a s časem tato četnost narůstá. Z toho vyplývá, že běžný rozvoz inseminačních dávek 3x týdně je plně dostačující z pohledu jejich kvality.

Letní období je však pro kance velkou zátěží, jež se v první řadě projevuje na kvalitě spermiogeneze. V praxi se to projevuje vyšším procentem inseminačních dávek se zhoršenou kvalitou již za kratší dobu než 3 dny. Pro udržení úrovně výsledků u našich chovatelů jsme se proto rozhodli v letošním roce od 2.7.2007 zavést rozvoz inseminačních dávek 4x týdně (tj. pondělí, úterý, středa a pátek). Pro chovatele to znamená, že všechny odstavené prasnice budou inseminovány prakticky čerstvým semenem. Výsledky z chovů, kde se takto pracovalo již v minulých letech, nám udávají nárůst v plodnosti 0,2 - 0,3 všech narozených selat. Dále při častějším objednávání inseminačních dávek se lépe odhaduje jejich potřebný počet, což snižuje počet nespotřebovaných inseminačních dávek. To jsou argumenty, jež nelze ignorovat, a proto v průběhu letních měsíců - červenec až září bude organizován rozvoz inseminačních dávek 4x týdně. Mírný nárůst v ceně za inseminační dávku, jež pokrývá náklady na rozvoz inseminačních dávek se tak chovateli bohatě vrátí.

V posledních letech se u nás postupně prosazují různé způsoby intrauterinní inseminace. Tím posledním je pak systém ABSOLUTE. Princip tohoto způsobu inseminace je, že se inseminační dávka vpravuje hluboko do pohlavních orgánů prasnice - až za děložní krček. Tím se snižují zpětné výtoky inseminační dávky při inseminaci ale zejména po inseminaci. Děložní krček je navíc poslední bariéra před vstupem do organismu a je zde silná činnost imunitního systému, jež má snahu zamezit všemu cizímu před vstupem dovnitř tj. i spermiím. Spermie jsou sice vybaveny mechanismem, jenž je činí pro imunitní systém prasnice "neviditelnými", ale i tak je jich značná část v děložním krčku poškozena nebo zlikvidována. Tímto způsobem tedy dostáváme více spermií hlouběji do pohlavních orgánů prasnice a tyto jsou o vyšší kvalitě (byly ušetřeny ataku imunitního systému v děložním krčku). V letním období jsou prasnice více stresovány (vysoká teplota ve stájích), což vede k vyšší aktivaci imunitního systému, jež se projeví vyšší "selekcí" spermií s děložním krčku a při průchodu pohlavním aparátem prasnice.

Zavaděče AbsoluteSOW a AbsoluteGILT jsou jemné, ohebné, šetrné, bezpečné, efektivní a může je začít používat každý běžně proškolený inseminační technik. Zavaděče Absolute nevtlačují a nevyrývají svoji cestu skrz citlivé tkáně krčku. Namísto toho si představte zakulacenou membránu nafukující se pod hydraulickým tlakem a bezpečně si nacházející cestu skrz krček inseminovaného zvířete. Membrána, která se vysunuje z její vnitřní části ven a postupně tak postupuje krčkem, má na jejím začátku tvar jemně nafouknutého balónku, s jehož pomocí si bezpečně otevírá cestu krčkem. Doba průměrné inseminace není delší než 1 minuta. Tím se ušetří spousty času, jež pak  inseminační technici mohou věnovat kontrola přebíhání a zejména pak stimulaci a výběru prasniček.
Zdánlivou nevýhodou této inseminační aparatury je její cena. Zvýšený náklad však pokryje již nárůst v plodnosti o 0,1 selete. Vlastní výsledky z našich chovů v Kujavách a v genetickém centru v Podolí i u některých chovatelů nás přesvědčili, že potenciál této metody je daleko vyšší a vynaložené prostředky se bohatě vrátí.
 
Jako následná kontrola správnosti provedené inseminace je kontrola přebíhání. Je nutné mít přesný přehled o prasnicích zejména 17 - 34 dnů po inseminaci, kdy je největší pravděpodobnost přeběhnutí prasnice. Je velmi vhodné toto pravidelné sledování prasnic ještě spojit s ultrazvukovým vyšetřením březosti. Včasné odhalení jalových prasnic nám eliminuje nárůst neproduktivních krmných dnů a výrazně snižuje náklady na výrobu jatečných prasat.

V oblasti reprodukce jsou i další kapitoly jež je nutné zabezpečit pro správné fungování celého úseku produkce selat. Takto bychom se mohli zabývat stimulací prasniček a prasnic (přirozenou cestou i pomocí medikamentů) k nástupu říje, výběru prasnic a prasniček k inseminaci, vhodnou inseminací vzhledem k ovulaci, atd. Velmi důležitou je také oblast výživy po stránce pokrytí všech živinových potřeb zvířat, ale i po stránce zdravotní nezávadnosti. Pozornost si také jistě zaslouží krmná technika a napájení plemenic v průběhu březosti a další. Tyto záležitosti už ale překračují rámec mého příspěvku, v němž jsem chtěl upozornit na některé záležitosti jenž jsou v nadcházejícím letním období velmi důležité pro zvládnutí celého procesu reprodukce prasnic.

Ing. Jiří Aust
Inseminační stanice kanců Grygov
Genoservis, a.s.

obr1_400_01 

Postup: 5x zmáčknout každou tubu, aby došlo k důkladnému promíchání obou inseminačních dávek

obr2_400 

Zavaděč AbsoluteSOW pro prasnice
Délka membrány: 15,7 cm

obr3_400 

Zavaděč AbsoluteGILT pro prasničky
Délka membrány: 11,3 cm