Homepage poradenstvi clanky reprodukce-prasat 104-vliv-redidel-kanciho-spermatu-a-zpusob-jeho-zpracovani-na-vysledky-v-reprodukci-prasnic

10.01.2008

VLIV ŘEDIDEL KANČÍHO SPERMATU A ZPŮSOB JEHO ZPRACOVÁNÍ NA VÝSLEDKY V REPRODUKCI PRASNIC


V měsících srpen a září 2003 jsme vybrali dle našeho názoru dvě kvalitní ředidla kančího spermatu, kterými jsme provedli ředění jednotlivých ejakulátů. Přesným srovnávacím postupem – půlením ejakulátů, jejich naředěním oběma ředidly na stejný počet inseminačních dávek ve stejných technologických postupech a obarvením inseminačních dávek dle použitého ředidla pro jejich snadnou identifikaci. Následně pak byly provedeny inseminace ve stejných turnusech od-stavených prasnic v kapacitním chovu stejnými inseminačními techniky. V labo-ratoři byla posouzena přežitelnost sper-mií z jednotlivých půlených ředěných ejakulátů po 3 a 5 dnech od naředění a následným vyhodnocením zabřezávání a plodnosti oprasených prasnic jsme dospěli k výsledkům uvedených v tabulce 1 a 2.

Na základě dosažených výsledků jsme v roce 2004 opět v měsících srpen a září provedli testaci střídáním ředidel ve 14-ti denních intervalech a to použitím dvou jiných vybraných ředidel k výrobě všech inseminačních dávek na ISK Grygov. Zde jsme již půlení ejakulátů nemohli provést vzhledem k velké časové náročnosti při výrobě velkého počtu inseminačních dávek. Po oprasení jsme provedli vyhodnocení získaných výsledků. Tyto jsou uvedeny v tabulce 3. Vyhodnocení bylo provedeno v 16 zemědělských podnicích se stabi-lizovanými výsledky v reprodukci prasnic, tak aby se vyloučily případné negativní vlivy personálu provádějícího inseminaci.

Testací dvou ředidel, provedenou půlením stejných, k ředění použitých 46 ejakulátů při stejné technologii jejich zpracování a srovnáním dosažených výsledků jak v přežitelnosti spermií, tak i v zabřezávání a plodnosti prasnic byla dokázána lepší konzervační účinnost ředidla A. Při další podrobnější analýze dosažených výsled-ků v zabřezávání a plodnosti prasnic v návaznosti na úroveň přežitelnosti spermií v jednotlivých ejakulátech bylo jednoznačně konstatováno, že se zvyšující se přežitelností spermií po 3 dnech od odběru a zpracování ejakulátu dochází nejen částečně ke zlepšení zabřezávání prasnic, ale zejména ke zvyšování plodnosti prasnic. Jednoznačně se potvrdilo, že v těchto případech dává stejný ejakulát rozdílné výsledky v plodnosti prasnic, než v případech, kdy dochází v jednom z ředidel ke změně procenta aktivity, rychlosti a zejména charakteru pohybu spermií. Pokles plodnosti se pohyboval o jedno, dvě i více selat v průměru na vrh v neprospěch snížené přežitelnosti dané poloviny ejakulátů nezávisle na použitém ředidle. Pokud byly inseminační dávky z obou půlek ejakulátu kvalitní, březosti a plodnosti byly vysoké a naopak. V závislosti na úrovni poklesu kvality inseminačních dávek v konkrétním ředidle klesala částečně březost, ale zejména plodnost. V takových ejakulátech se vyskytovaly méně početné vrhy. U vysoce kvalitních ejakulátů s přežitelností spermií nad 60 % v inseminačních dávkách po třech dnech od naředění byl výskyt vrhů pod 9 selat zcela výjimečný.

Ve druhé fázi testace se potvrdilo, že ředidlo C je v konzervační účinnosti lepší než ředidlo D, což potvrdily i dosažené výsledky v zabřezávání a plodnosti prasnic v nejkritičtějších měsících pro reprodukci prasat (srpen, září).

Získané výsledky potvrdily naši hypotézu, že pokles kvality inseminačních dávek (ejakulátů kanců v přirozené plemenitbě) v letním období velmi významně ovlivňuje jak zabřezávání, tak zejména plodnost prasnic a bude zřejmě podstatně vyšší, než se běžně uvádí.

V letním období, ale sporadicky i v průběhu ostatních obdobích roku, lze u většího počtu ejakulátů ihned po odběru pozorovat následující změny:

 • zvýšení počtu mrtvých i morfologicky změněných spermií
 • změny v rychlosti a charakteru pohybu spermií
 • snížení koncentrace spermií
 • snížení tolerance spermií vůči procesu ředění
 • zhoršení přežitelnosti spermií v ucho-vávaných vzorcích naředěného a kon-zervovaného spermatu plemenných kanců.

Tyto faktory spolu se zhoršením říjivosti prasnic způsobují sezónní, resp. nárazové propady v zabřezávání i plodnosti prasnic a prasniček. Uvedené změny se mohou objevit náhle i v měsících příznivých pro reprodukci prasat (listopad – duben), a to dle našeho pozorování v návaznosti na určité změny počasí, kdy se jedná zřejmě o meteosenzitivní reakci prasat. U plemenných kanců mají tyto změny vliv i na libido sexualis a i na intenzitu boukání odstavených prasnic a mladých prasniček.


Negativní změny v oplozovací schopnosti spermií jsou dány biologickým charakterem sezónního vlivu, ale i vlivu náhlých změn počasí na rozmnožovací proces prasat a v inseminaci se dají do značné míry eliminovat:

 • selekcí ejakulátů po odběru
 • přísným posuzováním ejakulátů v pro-cesu ředění
 • nastavením individuálního stupně ře-dění každého ejakulátu s ohledem na reakci spermií po předředění v poměru 1 : 2 – 3
 • použitím vysoce kvalitního ředidla kan-čího spermatu, tolerantního zejména vůči spermiím v letním období
 • použitím čerstvých inseminačních dávek. Optimální stáří inseminačních dávek
  i u špičkových ředidel je do 2,5 dnů
 • zvýšením počtu oplození schopných spermií oproti normě ČSN 467114 minimálně na 2 miliardy spermií
 • mít trvale spolehlivou informaci o úrovni přežitelnosti spermií v době nejzazšího použití inseminačních dávek
 • hodnocení přežitelnosti musí být provedeno komplexně v režimu: procento aktivních spermií, rychlost a charakter pohybu. Dle tohoto ukazatele lze až s 95 % jistotou předvídat výsledek zabřezávání a plodnosti.

Shrneme-li výše uvedené poznatky, dá se říci, že inseminační dávky (ejakuláty kanců v přirozené plemenitbě) sehrávají v zabřezávání a plodnosti prasnic jednu z rozhodujících rolí. V praxi je velmi těžké dopředu stanovit s vysokou jistotou odhad fertility spermií každého konkrétního ejakulátu. Lze však vysokou odborností personálu realizovat výše uvedené sku-tečnosti a následně minimalizovat negativní sezónní, resp. nárazový dopad na poklesy ve výrobě selat. Doplní-li se výše uvedená zjištění o realizaci vhodných biologických a chovatelských opatření i u samičí části populace, lze sezónní poklesy ve výrobě selat významně minimalizovat. To potvrzují námi získané výsledky, které byly dosaženy u inseminací prasnic v nejkritičtějších měsících (srpen, září) pro reprodukci prasnic.

Na našich inseminačních stanicích jsme výše uvedené poznatky zakomponovaly do systému zpracování kančích ejakulátů tak, aby byla zajištěna maximální kvalita inseminačních dávek pro naše odběratele. Jsme si vědomi toho, že kvalita inseminační dávky je jedním z prvních předpo-kladů pro dosažení vynikajících výsledků v reprodukci prasat.

Současně, na požádání našich odběratelů inseminačních dávek, je stejným způsobem prováděna kontrola kanců v přirozené plemenitbě. V případě nevyhovujícího výsledku vyšetření ejakulátu kance v přirozené plemenitbě je chovateli navržen další postup práce s takovýmto plemeníkem, případně je dán návrh na vyřazení kance z chovu pro jeho nevhodnost k další reprodukci. Následně si chovatel může vybrat mladého kanečka z nabídky našeho Genetického centra v Podolí. I zde existuje možnost si nechat takto vybraného kance prověřit na úroveň libida sexualis a kvalitu ejakulátu. To vše nabízíme našim chovatelům v rámci dobré spolupráce za velmi výhodných podmínek.

Tab. 1 Testace ředidel srpen – září 2003

Zemědělský podnik

Ředidlo

Půlených ejakulátů

1. ins.

% březosti

Všech vrhů

Nar. selat na vrh

Vrhů do 8 selat

Počet

%

1800
prasnic

A

46

238

84,4

213

9,97

15

7,04

B

46

224

76,8

186

9,76

19

10,21

celkem

A+B

46

462

80,7

399

9,87

34

8,52

Tab. 2 Výsledky dle přežitelnosti spermií po 3 dnech od odběru

Období

Přežitelnost spermií za 3 dny

Počet ejakulátů

1. ins.

% zabřezávání po 1 ins.

Vrhů

Nar. selat na vrh

Srpen – září 2003

Nad 50 %

35

357

82,9

318

10,41

Pod 50 % *

11

105

73,3

81

7,75

 Tab. 3 Výsledky testace ředidel srpen – září 2004

Období

Ředidlo

Ředěno
ejakulátů

% ejakulátů s přežitelností do 40%

Počet
1. inseminací

% březosti

Vrhů

Selat narozených na vrh

Srpen - září 2004

C

947

17

2168

78,18

1747

10,71

D

1112

18,8

2209

71,75

1598

10,54

 

Ing. Jiří Aust, 602 748 676 Ing. Emil Bazala, 620 515 088 Inseminační stanice kanců v Grygově Genoservis, a. s.