Homepage poradenstvi clanky postrehy-z-farem 295-vysocina-mlecna-zeme

01.03.2004

VYSOČINA ? MLÉČNÁ ZEMĚ


VYSOČINA ? MLÉČNÁ ZEMĚ

Akciová společnost AGRAS Bohdalov a.s. okres Žďár nad Sázavou
vznikla z původního zemědělského družstva. Hospodaří na ploše o výměře 1.350 ha zemědělské půdy, z toho orná půda představuje 1.050 ha. Podnik leží v centru Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 570 až 700 m. Ekonomicky je zaměřen na rostlinnou a živočišnou výrobu. Mimo zajištění krmivové základny se rostlinná výroba specializuje především na výrobu konzumních a sadbových brambor (95 ha) a potravinářského žita (65 ha).
Pro potřeby živočišné  výroby je vyčleněno 170 ha orné půdy k pěstování kukuřice na siláž, 160 ha pšenice, 100 ha tritikale, 135 ha ječmene, 30 ha ovsa a 210 ha  jetelotráv na orné půdě. Trvalé travní porosty tvoří 300 ha.
Nosným programem podniku je živočišná výroba, ve které podnik postupně dospěl ke specializaci na výrobu mléka. Doplňkovým programem je výroba hovězího a vepřového masa.

CHOV DOJNIC
Akciová společnost chová v  uzavřeném  obratu stáda 1.450 ks skotu, z toho asi 600 ks dojnic holštýnského plemene, které vzniklo z převodného křížení. Dojnice jsou chovány na mléčné farmě v Bohdalově, kde podnik postupnými rekonstrukcemi a výstavbami nových stájí vytvořil podmínky pro ustájení 850 ks krav a vysokobřezích jalovic. Jedná se o pět na sebe navazujících objektů se stlanými lehacími boxy. Poslední vybudovaná stáj s kapacitou 280 ks je příkladnou ukázkou maximálního welfare zvířat.


Od roku 1997 společnost  spolupracuje s firmou Genoservis, která zabezpečuje celý komplex plemenářských prací. 

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

V kontrolním roce 2002-2003 bylo dosaženo v KU těchto výsledků:

  poč.uzáv. mléko tuk % tuk kg prot % prot kg St. /ot. mez. 1. laktace 174 9.029 3,61 326 3,26 294 25/27   2. a další lakt. 283 10.000 3,58 358 3,23 323   413 Celkem lakt. 457 9.630 3,59 346 3,24 312    

Graf: vývoj užitkovosti, mezidobí a počtu laktací v letech 1997 ? prosinec 2003

Dosaženou užitkovostí se podnik v rámci ČR zařadil v kontrolním roce 2002 -2003 na 7. místo mezi stájemi s více jak 400 uzavřenými laktacemi.
Od počátku kontrolního roku 2003-2004 je uzavřeno 137 laktací s prům. užitkovostí 10.493 kg mléka o tučnosti 3,70% a bílkovině 3,14%.

 

PLEMENÁŘSKÁ PRÁCE, PŘIPAŘOVACÍ PLÁN
Stádo dojnic vzniklo převodným křížením. V minulosti nebylo doplňováno nákupy březích jalovic z importu ani z ostatních stád z ČR. Do inseminace jsou vybíráni býci severoamerické provenience. V poslední době jsou ve stále větší míře do inseminace používaní mladí býci - včetně testovaných býků (40% inseminací) - z programu šlechtění firmy Genoservis: Conker, Cedar (30% inseminací). Zbývajících 30% inseminací je prováděno prověřenými býky ze zahraničí ? Sosa, Tyrel, Garter, Empire.

Pro intenzivnější zlepšování úrovně genofondu je ve stádě od roku 1998 uplatňován systém přenosu embryí. Z počátku byla nakupována embrya z USA a Kanady, která položila základ dnešních rodin určených k dalšímu využívání v embryotransferu. Mezi nejvýznamější nakoupená embrya patří kombinace Sabra x Winchester. Z těchto embryí se narodily tři plné sestry špičkového amerického býka Langs-Twin-B Win NED ? TPI +1603 (02/04).
Celkem bylo od roku 1998 přeneseno 260 embyí, z nichž zabřezlo 52,7 % příjemkyň.


REPRODUKCE A VÝŽIVA
Výživu si řídí a krmné dávky sestavuje sám hl. zootechnik chovu ing. Vladimír Musil, který současně působí také jako odborný poradce pro výživu skotu při Genoservis poradenství s.r.o. Základ krmnné dávky tvoří kvalitní objemná krmiva - kukuřičná siláž, travní a jetelotravní senáže. Koncentráty jsou doplňovány jednak ve formě produkčních směsí, část z nich se přidává přímo do krmného vozu. Minerálně ? vitamínové doplňky včetně zdrojů by pass energie jsou využívány z nabídky firmy GENOSERVIS.

Krmné dávky jsou optimalizovány podle užitkovosti jednotlivých skupin s ohledem na fázi mezidobí. Největší pozornost je věnována období kolem porodu, tzn. dva až tři týdny před otelením a první měsíc po porodu, neboť toto období rozhoduje nejen o následné užitkovosti, ale i o celkovém zdravotním stavu. Správný výpočet krmných dávek je základním předpokladem úspěchu, ale teprve krmná dávka předložená zvířatům na žlab je rozhodující.
Využívání krmného vozu STORTI LABRADOR se záznamovým zařízením umožňuje kontrolu dávkování jednotlivých komponentů v krmných dávkách a znamená velký posun v užitkovosti. Minimalizace rozdílů mezi krmnými dávkami teoreticky vypočítanými a dávkami ?provozními? hraje velkou úlohu. Nedílnou součástí výživářské práce je sledování spotřeby sušiny v jednotlivých skupinách. Z tohoto hlediska je důležité zajistit celodenní přístup k homogenní krmné dávce. To umožňuje nejen krmení vícekrát denně, ale především častost přihrnování krmiva, což stimuluje dojnice k vyšším příjmům. Teprve vyhodnocení zbytků na žlabu ukáže, jaké množství krmiva jsou zvířata schopna přijímat.

Otázky spojené s reprodukcí dojnic považují za jeden z klíčových momentů chovu skotu a snaží se jí věnovat maximální pozornost. V současné době se reprodukci věnuje vlastní reprodukční technik, který má na starosti vyhledávání říjí, provádění vlastní inseminace i zjišťování březosti. Součástí systému je ranná diagnostika březosti, která se provádí mezi 26.-33. dnem po zapuštění a jejím hlavnním cílem je zjištěnní jalových krav a tím zkrácení období do další inseminace. Neodmyslitelným prostředkem k dosažení dobrých ukazatelů je využívání reprodukčního programu OVSYNCH.
V roce 2003 bylo do Ovsynchu zařazeno 278 krav před 1.inseminací. Březost těchto krav byla 47,5%, což je o 13% více než představuje březost u krav zapuštěných ve spontánní první říji.
Tato čísla ukazují opodstatněnost využívání tohoto reprodukčního programu.


SLOVO ŘEDITELE
O ekonomickém přínosu výroby mléka pro podnik hovoří nejlépe slova jejího ředitele ing. Vomely: ?Agras Bohdalov prochází změnami ve své výrobní činnosti. Mám za to, že podniky naší velikosti se musí ve své výrobě specializovat na jednu, maximálně dvě výrobní činnosti. Jedině tak mají možnost uspět ve tvrdém konkurenčním prostředí, které v zemědělství nastalo. S přihlédnutím na naše půdní a klimatické podmínky předpokládám, že naší hlavní činností bude chov dojnic a s tím spojená výroba mléka. Pro tuto specializaci vytváříme dlouhodobě podmínky v rámci investiční činnosti a technologického vybavení. Také plánování osevního postupu se musí maximálně přizpůsobit chovu dojnic. V současné době tvoří tržby z mléka polovinu celkových tržeb v podniku a tento podíl se bude dále zvyšovat. Věřím, že při fungování navazujícího mlékárenského průmyslu výroba mléka zajistí velice dobrou ekonomickou stabilitu a další perspektivu naší akciové společnosti."

ZÁVĚREM
Samozřejmě, že výborných výsledků nelze dosahovat bez kvalitního managementu. Z našeho pohledu jsou bezesporu na rozhodujících místech společnosti velmi kvalitní manažeři, kteří mají ujasněnou strategii výrobního zaměření podniku. Nebojí se využívat služeb, které přinášejí do výrobních činností nejnovější poznatky pomáhající zajistit ziskovou prosperitu podniku.
Karel Kratochvíl, Genoservis a.s.
Ing Vladimír Musil, AGRAS Bohdalov, a.s.