Homepage poradenstvi clanky postrehy-z-farem 292-predstavujeme-zod-brniste

31.08.2004

PŘEDSTAVUJEME ZOD BRNIŠTĚ


PŘEDSTAVUJEME ZOD BRNIŠTĚ

Zemědělské obchodní družstvo Brniště vzniklo transformací ZD ?Nástup Brniště? v roce 1992. Podnik hospodaří na výměře 2.438 ha zemědělské půdy, z čehož je 2.104 ha orné půdy a zbytek jsou TTP a pastviny. Družstvo pěstuje z 50 % obiloviny, z 10 % řepku, hrách, trávy na semeno a z 40 % krmné plodiny. Pěstování pícnin je zaměřeno na zajištění vlastní krmivové základny výrobou kukuřičné siláže, vojtěškové a jetelové senáže a sena. Živočišná výroba je zaměřena na výkrm krůtích brojlerů a chov skotu. Roční kapacita výkrmu 2 700 tun jatečných krůt řadí ZOD velikostí výkrmu na 1. místo v ČR.

Chov skotu
V roce 1997 proběhla rekonstrukce původního VKK Velký Grunov na moderní vzdušnou stáj s volným boxovým ustájením, dojírnou Fullwood 2 x 10 side by side, modernizace teletníku a odchovny jalovic. Dnes je zde ustájeno 550 krav Holštýnského plemene s průměrnou denní užitkovostí kolem 28 litrů. V kontrolním roce 2002/2003 se VKK Velký Grunov umístilo v kategorii nad 401 uzávěrek na čtvrtém místě. V současné době je užitkovost prvotelek 9.620 kg mléka a krav starších 10.885 kg mléka. Dojnice jsou dojeny třikrát denně a produkce mléka téměř 14.000 l je odebírána mlékárnou Drážďany. Od r. 1998 spolupracuje ZOD Brniště s firmou Genoservis a. s., jejíž odborníci zajišťují kompletní plemenářský program, výživu a poradenství.

Výživa
Výživu po odborné stránce zajišťuje MVDr. Miroslav Novák z firmy Genoservis ? poradenství s.r.o. Základem při sestavování KD je NRC 2001. Dojnice jsou krmeny fázově. Hlavními kritérii pro zařazování zvířat do jednotlivých skupin jsou kondice a užitkovost. Pravidelně 1x měsíčně jsou objemná krmiva a míchanice pro nejlepší dojnice kontrolovány laboratorním rozborem na obsah základních živin. KD je zakládána 2x denně krmným vozem LUCLAR.

Plemenářská práce
Čtvrtletně hodnotí bonitér všechny prvotelky a toto lineární hodnocení a původy krav jsou použity jako podklad pro počítačové zpracování individuálního připařovacího plánu. Jsou používaní prověření býci z USA, Kanady i Evropy a 30 % stáda je připouštěno testanty z programu firmy Genoservis. V současnosti jsou na jalovice používáni býci TYREL, HERCULES, WIZARD, MURPHY a na krávy FORTUNE, CAPITOL, LOU, GARTER, DARKMET, CEDAR a HUDSON. Zootechnici p. Vaňourek a p. Rychnovský sledují nasazování dcer testantů, jejich exteriér a rozhodují se na základě vlastních zkušeností, zda testanta zařadit zpět do chovu i jako zlepšovatele. Prvotelky po testantech zde dosahují výborné produkce a i exteriér je srovnatelný, např. u znaků vemene a končetin je lepší než průměr hodnocení všech zvířat ve stádě.

Příkladem může být kráva 1564-441 (foto č.1) po býku CEDAR NX 862, která nadojila na 2. laktaci  12 959 kg mléka, za vemeno získala 89 bodů a výsledná třída VG 87. Tato kráva vyniká utvářením vemene a jako jalovice zaujala na výstavě PRAGA AGRO 2000.


Další kráva 1586-441 (foto č. 2) je dcerou býka CROCODILE NEB 766 a na 1. laktaci nadojila 10 278 kg mléka, na 2. laktaci má za 100 dnů 4 725 kg mléka. Je to bezproblémová kráva, která získala za vemeno 87 bodů a výsledná třída je VG 85.

Porovnání výsledků dcer testantů oproti dcerám vrstevníků ve stádě je potom dobrý ukazatel při volbě, zda býka zařadit zpět do připařovacího plánu. ZOD Brniště také intenzivně využívá ve spolupráci s firmou BOVET Sloupnice embryotransfer. Vyplachováním nejlepších a původem zajímavých krav dochází k rychlému zvyšování genofondu stáda.

Šest býků z přenosů bylo prodáno a testováno firmou Genoservis a. s.. V současnosti je to býk GEMANT NXA 318 a GABOY NXA 295. GABOY je syn býka DUTCH BOY a matky 5025-441 (foto č. 3), která je jako embryo dovezená z USA (BONNET x T. TERRY) a již narozená v Brništi. Na 1. laktaci nadojila 11.853 kg, na 3. laktaci má za 299 dnů již 16.215 kg mléka a stále dojí kolem 49 l. Je pravou sestrou DOMINIKA a DYNAMITA 2.


Výsledky v chovu skotu v ZOD Brniště jsou záležitostí výborného managementu v řešení ustájení, výživy, genofondu, produkci krmiv i v chovu samém.