Homepage poradenstvi clanky postrehy-z-farem 285-akciova-spolecnost-agrosumak-suchdol-nad-odrou-okres-novy-jicin

15.11.2004

AKCIOVÁ SPOLEČNOST AGROSUMAK SUCHDOL NAD ODROU, OKRES NOVÝ JIČÍN


vznikla  transformací z původního zemědělského družstva v roce 1996. Hospodaří v katastru obcí Suchdol n.O., Mankovice, Kletná na ploše o výměře 1.900 ha zemědělské půdy, z toho orná půda představuje 1.600 ha.

Podnik je ekonomicky zaměřen na živočišnou a rostlinou výrobu. Rostlinná výroba se specializuje především na zajištění krmné základny chovu skotu a menší míře chovu prasat. Pro potřeby živočišné výroby je vyčleněno 260 ha orné půdy k pěstování kukuřice na siláž, 140 ha kukuřice na zrno, 420 ha pšenice, 200 ha ozimého ječmene, a 280 ha vojtěšky, jetelotrav na orné půdě. Ostatní plocha orné půdy se využívá pro technické plodiny, a to 100 ha řepky a 200 ha cukrovky.
Trvalé travní porosty na 300 ha jsou využívány k výrobě sena a v lokalitě Kletné je na nich zbudován pastevní areál pro chov masných krav bez tržní produkce mléka v počtu 190 ks zvířat.
Nosným programem akciovky je živočišná výroba, ve které se podnik specializuje na výrobu mléka, s doplňkovým programem masných krav a výrobou hovězího a vepřového masa.

Chov dojnic
AGROSUMAK,a.s. chová 1.850 ks skotu, z toho 660 ks dojnic holštýnského plemene, které zde vzniklo z převodného křížení. Dojnice skotu jsou chovány na mléčné farmě v Suchdole n.O., kde podnik postupně výstavbou nových a rekonstrukcí stávajících stájí vytvořil vhodné podmínky pro ustájení 700 ks krav, 600 ks mladého skotu a 200 ks vysokobřezích jalovic. Stáje jsou průjezdné se stlanými lehacími boxy.

Poslední významnou investicí mléčné farmy se v loňském roce stala rekonstrukce a vybudování nové kruhové dojírny typu HBR?30 firmy DE LAVAL včetně sociálního zázemí pro pracovníky farmy.


Mléčná užitkovost
Za období  kontrolního roku 2003-2004 bylo dosaženo těchto výsledků:

  počet uzávrek mléko kg Tuk% tuk kg bílk. % bílk. kg 1. laktace 184 9.362 4,02 377 3,12 293 2. a vyšší l. 284 10.670 4,03 430 3,04 324 CELKEM 468 10.156 4,03 409 3,07 312

První měsíc nového kontrolního roku dosahují uzavřené laktace dalšího nárůstu ? produkce u prvotelek 9.732 kg mléka a u krav na druhé a další laktaci 10.933 kg mléka, což v průměru představuje 10.628 kg mléka.

Tabulka vývoje mléčné užitkovosti za poslední období.

období 1. laktace 2. a vyšší l. CELKEM bílkovina porovnání kg mléka kg mléka Laktace kg průmr ČR 1989 3.988 4.828 4.556 191 3.980 1997 6.263 7.224 6.791 232 4.849 1998 6.471 7.550 7.076 245 5.078 1999 7.052 7.868 7.576 262 5.478 2000 8.623 8.919 8.791 299 5.755 2001 9.264 10.227 9.803 315 6.134 2002 8.994 10.379 9.821 316 6.284 2003 9.508 10.774 10.225 325 6.421 2004 9.362 10.670 10.156 312 6.662

Chovatel díky možnostem kruhové dojírny realizuje frekvenci 4x dojení za den u  dvou skupin dojnic v celkovém počtu 260 ks. Při posledním měření KU mléčné užitkovosti bylo dosaženo u kontrolovaných krav denní produkce v průměru 33,0 kg mléka.

Plemenářská práce

Stádo dojnic skotu holštýnského plemene postupně vzniklo převodným křížením vlastních a nakoupených zvířat od chovatelů v ČR.
Chovatel realizuje plemenářský program firmy Genoservis,a.s. s využitím inseminačních dávek testantů, mladých býků a zlepšovatelů vlastních či importovaných ze severoamerické provenience.
Vynikajících výsledků v mléčné užitkovosti a hodnocení exteriéru dosahují dcery po býcích: DRIVER (NX 955), BEARMEG (NEB 710), DRAGOUN (NEB 832), CROCODILE (NEB 766).
Např. po natestování 24 id (3 RE) býka DRIVER ukončilo z  pěti narozených jaloviček pět prvotelek laktaci s průměrnou užitkovostí  9.845 kg mléka, 4,20 % tuk a 3,09 % bílkovina a bylo hodnoceno 80,2 body za znaky exteriéru.
Pozornost zasluhuje i dojnice číslo 123360/704 po otci AARON (NEB 781) s aktuální užitkovostí při druhé kontrole první laktace ve výši 77,6 kg mléka.

Velmi dobře se prezentuje dojnice čísla 114424/704 po otci DARWIN (NEB 641), která se v kontrolním roce 2002/2003 umístila na prvním místě mezi prvotelkami v rámci ČR s mléčnou užitkovostí 14.845 kg mléka, tuk 3,18 % a bílkovina 3,15 %.
Pro intenzivnější zlepšování úrovně genofondu se v letošním roce začal realizovat systém přenosu embryí po špičkových zvířatech, využívaných v již zmíněném programu dodavetelské plemenářské společnosti.

Výživa a reprodukce
Výživa dojnic a sestavování krmných dávek je postavena na základě dlouholeté spolupráce chovatele se společností Genoservis ? poradenství  s.r.o  s MVDr. Václavem Osičkou jako odborným poradcem pro výživu skotu. Základ krmné dávky tvoří samozřejmě kvalitní objemná krmiva, kukuřičná siláž o sušině 65 %, vojtěšková senáž a seno z luk CHKO Poodří. Koncentráty jsou doplňovány jednak ve formě produkčních směsí, větší část se přidává přímo do krmného vozu.
Krmné dávky jsou optimalizovány podle užitkovosti jednotlivých skupin dojnic a podle kondice jednotlivých zvířat.Samozřejmostí je věnování největší pozornosti plemenicím v období tři týdny před porodem a jeden měsíc po porodu,kdy se rozhoduje nejen o následující laktaci,ale především o zdravotním stavu dojnic s následným včasným zapojením do reprodukčního programu.
Správný výpočet složení krmné dávky je sice základem předpokladu úspěchu, ale teprve krmná dávka předložená zvířeti do žlabu a následně zkrmena je rozhodující. Dnes bezchybné využití dávkování komponentů do krmného vozu Farezin s vertikálním míchacím ústrojím o objemu 13 m3 včetně optimálního promíchání znamená další posun v mléčné užitkovosti.
Sledování spotřeby sušiny krmné dávky v jednotlivých skupinách dojnic je vedle sledování zdravotního stavu a sledování říjicích plemenic hlavní činností zootechnika ve stáji.

Otázky spojené s reprodukcí dojnic považují pracovnice provozu mléčné farmy za jeden z klíčových úkolů.
Součástí systému reprodukce je vedle vyhledávání říjících se plemenic také léčení reprodukčních poruch, vlastní inseminace i raná diagnostika březosti, která se provádí v pravidelných intervalech mezi 27. až 33. dnem po zapuštění s cílem rychlého zjištění jalových krav a zpětného zapuštění. Výsledkem je snížení SP za poslední rok  o 16 dnů.

Slovo chovatele
O ekonomickém přínosu výroby mléka pro akciovou společnost hovoří nejlépe slova jednatele společnosti Petra Ficbauera: ?Výroba mléka je hlavní výrobní odvětví podniku a pravidelné tržby za mléko, které tvoří 60% tržeb podniku, představují zdroj financí pro uskutečňování dalšího rozvoje firmy.?

Závěrem
Stabilní a stále zlepšující se výsledky v chovu mléčných krav nelze dosáhnout bez poctivé a odpovědné práce všech pracovníků společnosti. Tato takto samozřejmá formulace v sobě skrývá další ještě mnohem složitější práci s lidmi, která je náročnější než práce se zvířaty. Rovněž za důležitý krok k realizaci úspěšných rozhodnutí je využívání služeb, které přinášejí do vlastní výroby nejnovější poznatky a pomáhají zajistit prosperitu chovatele 

Vladimír Petružela, Genoservis,a.s. ? PS Nový Jičín
Petr Ficbauer, Agrosumak Suchdol n.O.