Homepage poradenstvi clanky byci 358-sexovane-sperma

07.03.2007

Sexované sperma


Sexované sperma-ekonomická fakta

Již tradičně jsou krávy zapouštěny proto,aby dosáhly další laktace a daly život novým jalovičkám, které je v budoucnu nahradí.Průměrné % obnovy stád v USA je 33-37% za rok.Obnova stád je však limitována dostupností jalovic.Protože průměrná velikost stáda v USA je celkem konstantní , velikost obměny stád je určena počtem dostupných jalovic.Zásoba jalovic je závislá na efektivitě reprodukce , ztrátách úhynem a počtem živě narozených jaloviček.
Při použití sex. spermatu máme možnost zvednout počet živě narozených jaloviček za rok. Pro zahájení další laktace je nutné více březostí , než je potřeba jalovic pro vlastní obměnu stáda.Produkce většího počtu jalovic, než je třeba pro potřebu mléčného průmyslu není žádoucí/pokud však nemáte dobrý odbyt na jalovice/.

Sexované sperma

Sexovat sperma se zkoušelo již před mnoha lety .Byla použita řada metod /protilátky,centrifugace, průtoková elektroforéza, a průtoková cytometrie/. Skutečně funkční metodou se ukázala až průtoková cytometrie.
Sperma může být sexováno, protože X –chromozóm je větší, než Y-chromozóm a X-spermie mají o 3.8% více DNA jak Y-spermie.
Fluorescentní barvivo, které se naváže na DNA je použito na to aby rozlišilo velikost DNA.Fluorescence umožní za pomocí laserového paprsku odhalit, jestli spermie nese X, nebo Y chromozóm.Podle toho lze potom spermie třídit.

Potenciální zdroje hodnot

Použitím sex.spermatu může zajistit dostatečné množství jalovic na obnovu stád.Jelikož genetická selekce se může provádět na straně býka i krávy, stupeň genetického pokroku stoupne. S dostatkem jalovic si můžeme dovolit vybrakovat nemocné kusy a zvířata s nedostatečným vývinem.
Teoreticky je zde možnost redukce rizika těžkých porodů u jalovic.Také je snížené riziko výskytu freemartinských jalovic, protože dvojčata budou z drtivé většiny jalovice.Chovatelé, kteří začnou s využitím sex. Spermatu jako první, budou profitovat z možnosti dobře prodat část vysokobřezích jalovic, dokut se trh nenasytí.
Tato technologie nám umožní například produkci jalovic jen od nejlepších zvířat ve vašem stádě a maximalizovat tak genetický pokrok.
Na druhé straně jsou zde vyšší náklady na sex.sperma a problémy s nižším zabřezáváním, díky sexační technologii.Jalovice vyprodukované navíc, než je potřeba trhu, může budoucnu zásadně snížit cenu vysokobřezích jalovic.
Momentálně má březost dojných krav za následek produkci jaloviček,býčků a freemartinských jaloviček.Všechny jalovičky jsou odchovávány jako budoucí náhrada základního stáda.
Protože je velký požadavek na počet jalovic zařazovaných do stáda a současně nízká úroveň zaběhávání u krav, malý nebo žádný selekční tlak je aplikován na stádo jalovic.
Býčci a freemart. jalovice končí ve výkrmu.Použitím sex. spermatu změníme poměr těchto zvířat z počtu narozených.
Použití sex. spermatu umožňuje dosažení až 85-90% jaloviček z narozených telat v porovnání s klasickým spermatem.Samozřejmě že během roku muže poměr jaloviček dosáhnout v některém měsíci menšího procenta, ale v průměru by měla dosáhnout cca 85-90%.I na to by měl být producent připraven.
Jednou z nevýhod sex. spermatu je redukce fertility.Schopnost koncepce je redukována vzhledem ke klasickým ins. dávkám.
Z 541 inseminací provedených na kravách jedné farmy v USA byla redukce počtu zabřezlých až 36% oproti klasickému spermatu. Při pokusech na několika farmách ve státě New York se došlo k závěru , že došlo ke snížení zabřezávání o 30%.

Která zvířata inseminovat

U krav lze očekávat redukci koncepce, která tak zásadně sníží počet březích zvířat, že ani zvýšený počet jaloviček nenahradí tento výpadek. Proto jsou jalovice daleko vhodnější pro použití sexovaného spermatu.
Producenti začínají připouštět již mladší jalovice tímto spermatem , aby tak vyvážili nižší zabřezávání. To však může vést k větším poporodním problémům, většímu počtu mrtvě narozených telat a předčasné brakaci takto brzy otelených jalovic. Praktickou alternativou pro použití sex. spermatu , je jeho použití jen na první inseminaci jalovic, s tím že všechny další inseminace jsou provedeny klasickými dávkami.To zabrání tomu, aby jalovice nezabřezly až ve vysokém věku.
Dalším problémem je větší výskyt mrtvě narozených telat, pokud chovatelé připouštějí jalovice příliš brzo, než je vhodné.Hraje v tom i roli menší dostupnost sex. spermatu býků s lehkými porody.

Jaká je hodnota sexovaného spermatu?

Hodnota přínosu sex. spermatu může být vypočtena s použitím třech různých postupů.První srovnává cenu novorozené jalovičky a býčka. Cenový rozdíl je touto přidanou hodnotou.
V dalších dvou postupech je býček ihned prodán výkrmci a jalovičky jsou dál odchovávány s tím, že budou prodány jako březí, nebo se zařadí do základního stáda. V těchto případech je přidaná hodnota rozdílem mezi cenou získanou za narozeného býčka a očekávaným ziskem z prodeje březí jalovice, nebo jalovice zařazené po otelení do stáda.Ve všech postupech hraje velkou roli cena sex. spermatu a počet i cena realizovaných zvířat.
V třetím postupu je , kdy jalovice jsou zařazovány do stáda, existuje ještě jedna podstatná výhoda , že si můžete nechat jen ty nejlepší jalovice, což má za následek růst genetické hodnoty vašeho stáda.Pokud se zlepší zabřezávání sex. spermatu, tak se nám otevřou další možnosti jeho využití. Jeho použití u krav bude ekonomicky velmi výhodné. Umožní to využívat k produkci jalovic jen ty nejlepší krávy ve stádě.
Zlepšování genetiky stáda a větší produkce jalovic je přínosem používáním sex. spermatu.
Stáda s dobrou znalostí genetiky vlastních krav a jalovic mohou o to lépe profitovat z větší produkce jalovic pomocí sex. spermatu.
Chovy, které expandují a potřebují dostatečné množství jalovic mohou profitovat ze sex. spermatu a snížit riziko chorob zavlečených nákupy na minimum.Dalším přínosem je menší počet obtížných porodů a komplikací s tím spojených.
Chovy, které se rozhodnou používat sex. sperma musí počítat s větší potřebou ustájovacích míst pro jalovice. Kapacita bud, kotců, počet pracovníků , množství krmiva a skladovacích prostor jsou často přehlíženy , pokud počet jalovic má narůst o 70%.

Závěrem
Sexované sperma může být jedním z hlavních nových nástrojů mléčného průmyslu.Je zde potenciál k dramatickému přehodnocení způsobu jakým může být kráva zapuštěná, pokud se vyřeší problémy s nižším zabřezáváním. Sexované sperma umožní zlepšit obojí, jak kvalitu , tak dostupnost jalovic.Každopádně náklady spojené se použitím sexovaného spermatu jsou investicí do budoucnosti.
Pokud budete vypočítávat návratnost, mějte na mysli , že ceny jalovic mohou v budoucnosti klesat, pokud nabídka vzroste.Zároveň je nutné počítat s náklady na horší zabřezávání.

R .Overton ,International Dairy Topics, p
Přeložil Ing. Lumír Dvorský