Homepage poradenstvi clanky chovatelstvi-prasat 237-porodna-prasnic-a-odchovna-selat-pater-uspesneho-chovu-prasat

10.11.2004

PORODNA PRASNIC A ODCHOVNA SELAT ? PÁTEŘ ÚSPĚŠNÉHO CHOVU PRASAT


Na chovatele prasat jsou v současné době kladeny stále větší nároky. Jeden z faktorů, který ovlivňuje ekonomiku chovu, je dobrá produktivita práce při dostatečném časovém prostoru pro personál k zajištění odborných úkonů (výběr říjících se plemenic, inseminace, porodnictví, péče o prasničky ?). Pokud k tomu přičteme vyšší potřebu moderních genotypů prasat vzhledem k welfare, musíme vyslovit myšlenku, že kvalitní technologie se stává nezbytností. Investičně nejnáročnější je technologie do poroden prasnic a odchoven selat. Zároveň však tyto články produkce prasat jsou nejdůležitější a chovatel by jim měl věnovat největší pozornost.

V zemědělském podniku Palomo a.s. Loštice tuto skutečnost respektují a v nedávné době provedli na farmě Palonín rozsáhlou investici do zmiňovaných kategorií chovu. Kapacita farmy je 300 plemenic (prasnic a zapuštěných prasniček), včetně odchovny selat. V celém chovu je provozován tekutý způsob krmení, který je řízen počítačem a umožňuje flexibilní krmení jednotlivých kotců.

Porodna prasnic je koncipována do 6 sekcí po 12 porodních kotcích a umožňuje tak princip turnusového provozu (viz obr. 1). Prasnice jsou naskladňovány 10 ? 14 dnů před porodem. Krmná dávka se v tomto období pohybuje na úrovni 3 kg KPK/ks a den. Následuje postupné snižování krmení (cca 3 dny před předpokládaným termínem prašení) až do úplného zastavení v den porodu. V průběhu následujících 4?5 dnů se praktikuje postupné navyšování denní dávky (5. den ? 5 kg). Tento obecně známý princip krmení umožňuje dobré nastartování mléčnosti prasnic a působí preventivně proti syndromu MMA. Ve všech chovech však není důsledně realizován. Mokré krmení 4x denně, dostatečný přísun vody přes napáječky a  dobré klima na stáji pozitivně působí na žravost prasnic. Denní příjem 8 kg KPK v plné laktaci není ojedinělý. Tato skutečnost se pozitivně odráží ve velmi dobré mléčnosti prasnic při minimálním hmotnostním úbytku. Odstavová hmotnost selat za 4 týdny kojení se pohybuje mezi 7,50?8,20 kg. Pro zajištění welfare selat jsou porodní kotce vybaveny výhřevnou podlážkou a přenosným budníkem, který se využívá 7?10 dnů po porodu. Ke zdravotnímu stavu selat dále přispívá použití plastových roštů (viz. obr. 2 a 3).

První výsledky ukazují na 5%-ní průměrný úhyn do odstavu. Podroštové vany se vypouští 1 x za 14 dnů. Velmi účelně je vyřešeno automatické vytápění a ventilace. Každá sekce je vybavena termočidlem a ?teplometem?. Přívod vzduchu je zajištěn přes perforované stropní ?šachty? a odvod stropním ventilátorem na protilehlé straně. Ventilace byla odzkoušena v kouřové cloně a spolu s individuálním vytápěním sekcí umožňuje zachovat na porodně optimální teplotu a kvalitu vzduchu v průběhu podstatné části roku.

Odchovnu selat tvoří 4 sekce o kapacitě 280 ks (4 kotce). Dva odstavy naskladňují jednu sekci (viz. obr. 5), což neumožňuje plně realizovat turnusový provoz. Selata jsou ustájena na plastových roštech, přičemž v každém kotci je plné plastové ?lože?, pod kterým vede teplovodní vytápění. Ventilace a topení v jednotlivých sekcích je řešeno obdobně jako na porodně ? ovládání přes termočidla, které zapínají ?teplomety? nebo ventilaci. Přívod vzduchu (opět přes perforované stropní šachty) je zdokonalen o možnost nasávání přes půdní prostory v zimním období.
Efektivně je řešen systém krmení, zejména nejmladších selat. Zvládnutí náročného ?poodstavového? období usnadňují speciální krmítka ?Ferkel Sprinter? (viz. obr. 6),  které prostřednictvím přívodu vody a zásobníku na prestartér dávkují krmnou kaši. Kromě poměru ředění se dá nastavit hodinový cyklus krmení. U nejmladších selat se 15 minut krmí a 45 minut je pauza. Starší selata mají tento poměr 30 minut a 30 minut. Vlastní krmení začíná zvukovým signálem, na který si selata brzy zvyknou. Následují dvě otočení dávkovacího zařízení, které nalákají selata k nadzvednutí dávkovací klapky. Ta zajišťuje trvalý přísun kaše v průběhu ?krmící doby?. Zamezení nadměrného nadávkovaní kaše do krmného talíře zabezpečuje čidlo. První týden po odstavu se používají 2 krmítka ?Ferkel Sprinter? v jednom kotci. Další týden se jedno krmítko odebírá a zároveň probíhá navykání na tradiční mokré krmení. Krmná kaše ze směsi ČOS se dávkuje 6x denně, přičemž každé krmení je rozděleno na 2 části. Je mezi nimi pauza 20 minut a pokud po této době čidlo ukáže, že je koryto prázdné, dojde k druhému dávkování.

Doufáme, že se na farmě Palonín bude chovu prasat dařit a že realizovaná investice se zúročí v nižších úhynech na porodnách, ve vyšší odstavové hmotnosti, v lepší reprodukci prasnic a v nadprůměrných přírůstcích  odchovávaných selat.


Filip Offenbartl, Genoseervis, a.s.